Aby se vše dělo s Božím požehnáním!

Báťuška Ilij (Nozdrin) řekl…

Starec schiarchimandrita Ilij (Nozdrin)

„Je potřeba být s Bohem!“

„Musíme se ze všech sil snažit být s Bohem, plnit Boží vůli.

A alespoň trochu, jak ráno, tak večer, před jídlem, zkrátka před každým počínáním se pomodlit, aby se vše dělo s Božím požehnáním.“

připravil Michal Dvořáček

Zdroj: Православные Христиане

Péče o zahradu vlastní duše podle starce Pavla Sinajského!

„Není míru bez vnitřní Boží přítomnosti…“

Blahé paměti otec jeromonach Pavel Sinajský (+1. března 2020) zalévající „Hořící keř, který neshořel“ v Klášteře sv. Kateřiny na Sinaji

Podle starce Pavla Sinajského zůstává pouštní asketa, jsa sjednocen s Kristem v čistotě své duše, blíže problémům lidí ve světě, než by bylo možné, kdyby žil mezi nimi.

Když starci Pavlovi pokládali během jeho cest po amerických univerzitách a teologických školách jednu otázku za druhou, někdo se ho pak zeptal: „Starče, jak si můžete udržet vnitřní mír uprostřed všemožného tlaku tohoto světa?

Byla to dobrá otázka, hluboká, protože, jak i sami tazatelé dobře věděli, není míru bez vnitřní přítomnosti Boha. Mnoho věcí se vydává za mír nebo štěstí, ale není všechno zlato, co se třpytí.Pokračovat ve čtení →

„Blahoslavenství„ podle svatého starce Paisije Svatohorce!  (2. část)

„Svatý starče Paisiji, pros Boha za nás!“

(Z dopisu starce Paisije mniškám z kláštera v Souroti)

(Pokračování předešlé části)

 1. „Blahoslavení rodiče, kteří se u svých dětí vyhýbají používání slova „Nedělej“, a místo toho jim brání ve zlém prostřednictvím svého svatého života – života, který děti napodobují a radostně následují Krista s duchovní smělostí a odvahou.

„Jsouť zajisté panicové, kteříž se tak z života matky zrodili; a jsouť panicové, kteříž učiněni jsou od lidí; a jsou panicové, kteříž se sami v panictví oddali pro království nebeské.
Kdo může pochopiti, pochop.“ (Mt 19,12)

   12. Blahoslavené jsou ty děti, které se narodily „z lůna své matky“ svaté (srov. Mt 19,12), ale           ještě požehnanější jsou ty, které se narodily se všemi zděděnými vášněmi tohoto světa,           avšak bojovaly „v potu své tváře“ a vykořenily tyto vášně, aby se staly dědici Božího                 království (srov. Gn 3,19).

„V potu tváři své chléb jísti budeš, dokavadž se nenavrátíš do země, poněvadž jsi z ní vzat. Nebo prach jsi a v prach se navrátíš.“ (Gn 3,19)Pokračovat ve čtení →

Podle starce Gabriela máme mít při sobě vždy dva praktické a nezbytné prostředky!

V Bohu moudré poučení starce Gabriela Svatohorce

Starec Gabriel jednou řekl:
„Bůh od nás chce pouze dobrý úmysl a stejně tak dobré rozpoložení, které projevíme byť jen svým nepatrným čestným zápasem a s vědomím své vlastní hříšnosti. Všechno ostatní nám dá Bůh.“
Starec Gabriel dále pravil:
„Vždy mějte ve vašem životě dva důležité prostředky, kterými budete vybaveni.
Těmito prostředky nechť jsou okno a strom.
Oknem je svatá liturgie, kterou (jako okno) otevřete a nadechnete se kyslíku. To učiníte proto, abyste se každý den mohli nadechnout Krista, a takto pokračovat dál ve vašem životě.
Tím druhým prostředkem je strom.Pokračovat ve čtení →

Oznámení o dnešním úklidu v Chrámu na ul. Svatopluka Čecha (16.2. v 17 hod.)!

Společný úklid v prostorách Chrámu na ul. Svatopluka Čecha v Brně-Králově Poli

proběhne dnes 16. února od 17:00!

Další termíny budou zveřejněny vždy na vnitřní nástěnce nalevo před vstupem do chrámového prostoru!

Předem děkujeme všem ochotným farníkům pomoci a přispět k úklidu našeho bohoslužebného prostoru…

 

„Blahoslavenství„ podle svatého starce Paisije Svatohorce!

„Kéž jsou Kristus a Panagie s vámi se všemi!
S láskou v Kristu váš bratr, mnich Paisij.“

(Z dopisu mniškám z Kláštera Souroti)

Svatý starec Paisij v době svého duchovního zápasu jakou poustevník na Hoře Sinaj

 1. Blahoslavení jsou ti, kteří si zamilovali Krista více než vše pozemské a žijí daleko od světa a blízko Boha, naplněni nebeskou radostí zde na zemi.
 2. Blahoslavení jsou ti, kteří dokázali žít v tajnosti (před lidmi) a získali tak velké ctnosti, avšak co se týče jich samotných, své jméno neučinili nijak významným!
 3. Blahoslavení jsou ti, kteří dokázali jednat jako blázni (pro Krista), a ochránili tak své duchovní bohatství.
 4. Blahoslavení jsou ti, kteří nehlásají Evangelium slovy, ale uskutečňují ho svým životem a hlásají ho svým mlčením pomocí Boží blahodati, která tyto blahoslavené zjevila lidem.
 5. Blahoslavení jsou ti, kteří se radují, když jsou nespravedlivě obviněni, spíše než když jsou spravedlivě chváleni za svůj ctnostný život. Zde jsou znaky svatosti, nikoli v suchém vypětí tělesné askeze a velkém množství zápasů, které, nejsou-li vedeny s pokorou a s cílem „svléci“ starého člověka, vytvářejí pouze iluze.
 6. Blahoslavení jsou ti, kteří dávají přednost tomu, aby jim bylo ubližováno, než aby křivdili druhým, a klidně a tiše přijímají nespravedlnosti. Tímto způsobem v praxi (světu) odhalují, že věří v „jednoho Boha, Otce všemohoucího“ a očekávají, že budou od Něj ospravedlněni, a ne lidskými bytostmi, které se v tomto životě (člověku) odvděčují jen marností.
 7. Blahoslavení jsou ti, kteří se narodili zmrzačení anebo se takovými stali vlastní nedbalostí, a přesto nereptají, ale oslavují Boha. Budou mít to nejlepší místo v Ráji spolu s vyznavači a mučedníky, kteří dali své ruce a nohy z lásky ke Kristu a nyní bez ustání a s oddaností líbají Kristovy ruce a nohy v Ráji.
 8. Blahoslavení jsou ti, kteří se narodili oškliví a jsou zde na zemi opovrhováni, protože mají nárok na nejkrásnější místo v Ráji, pokud oslavují Boha a nereptají.
 9. Blahoslavené jsou vdovy, které v tomto životě nosí tmavé roucho, byť nedobrovolně, ale žijí světlým duchovním životem a oslavují Boha, aniž by si stěžovaly, spíše než ty ubohé, které nosí vybrané oděvy a žijí „pestrý“ život.
 10. Blahoslavení a třikrát požehnaní jsou sirotci, kteří byli zbaveni velké něhy svých vlastních rodičů, neboť již od tohoto života dokázali mít za otce Boha. Zároveň získali přímo z Boží pokladnice něhu a náklonnost, jíž byli zbaveni svými rodiči, a to i „s úroky“…“

Pokračovat ve čtení →

„Kdo je sjednocen s Kristem, ten také rozezná znamení doby!“

(+) Starec Georgios Grigoriatský o připravenosti křesťanů a znameních doby…

„Nauč mne (Hospodine) spravedlnostem svým.“

„(…) Protože se v Církvi a nám všem budou dít různá pokušení, protože i ta jsou prorokována a my je vidíme přicházet, musíme se duchovně připravit, abychom těmto pokušením čelili.

A jak bychom se měli připravit?

Být sjednoceni s Kristem. Od nynějška se všichni postarejme o to, abychom vedli ještě hlubší duchovní zápas, abychom byli neustále sjednoceni s Kristem. Pomocí zpovědi, pomocí svatého Přijímání, pomocí modlitby.Pokračovat ve čtení →