Hlavní milníky života brněnské farnosti

1924 založena česká pravoslavná obec v Brně

1925 ustavující schůze sboru starších

1926 usnesení o založení mužského a později smíšeného pěveckého sboru

1927 sbormistrovské funkce se ujímá Petr Žerděv

1928 podána žádost o místo ke stavbě chrámu na Špilberku

1929 založen Kroužek pravoslavné mládeže v Brně

1930 vysvěcen základní kámen ke stavbě chrámu; umírá první duchovní otec Ševčík

1931 25. 5. vysvěcen chrám sv. Václava na Špilberku

1933 umírá druhý sbormistr Isaajev, jeho nástupcem se stává dirigent Šamraj

1934 otec Kauer odchází do Prahy; novým duchovním se stává otec Rosák

1937 vzniká Beseda pravoslavné mládeže, předsedkyní se stává sestra Nemravová

1941 zabaveny celkem čtyři zvony, farnosti zůstal pouze jeden, nejmenší

1942 za heydrichiády je zastřelen bratr R. Charbula s dcerou Vlastimilou, později též bratr Jan Sonnevend, jeho choť Marie a dcera Ludmila; při prohlídce gestapa je znesvěcen celý chrám; Česká pravoslavná církev je zakázána

1945 v koncentračním táboře Dachau umírá K. Tomeš, bývalý starosta Brna; po osvobození jsou slavnostně obnoveny pravoslavné bohoslužby v Brně

1946 brněnskou farnost navštěvuje vladyka Jelevferij; rozvíjí se činnost pravoslavné Besedy.

1948 Pascha je poprvé slavena podle juliánského kalendáře, s obrovskou účastí

1950 návštěva vladyky Čestmíra, biskupa olomoucko-brněnského

1952 smíšený pěvecký sbor při chrámu sv. Václava zpívá v tomto roce celkem dvěstěosmnáctkrát

1954 přes zavedení plynového topení je v zimě teplota v chrámu – 18°C

1955 chrám navštěvuje druhý brněnsko-olomoucký biskup Kliment

1956 bohoslužby jsou slouženy pravidelně, jedenkrát v měsíci vždy církevněslovansky

1957 počet pravoslavných v Brně dosahuje 765 osob

1958 správa farnosti se stěhuje do činžovního domu na Úvoze 62

1959 28. 4. umírá sestra Pravomila Studená

1960 vnitřní výmalba chrámu sv. Václava

1961 farnost navštívil Jeho Blaženost metropolita Jan

1962 umírá Ing. Dr. Zdeněk Soldát, bývalý zasloužilý předseda církevní obce

60. a 70. léta po odchodu otce Rosáka do důchodu zůstává farnost dlouho bez stálé duchovní péče; do Brna přijíždějí a bohoslužby slouží různí kněží, převážně z Třebíče a z Dolních Kounic

70. a 80. léta farnost spravuje otec Jiří Címa

1982 biskupem olomoucko-brněnským se stává vladyka Nikanor

1984 na počátku roku přichází do brněnské farnosti dnešní duchovní správce otec Jozef Fejsak a dne 18. 3. slouží v chrámu sv. Václava první liturgii

1986 55. výročí svěcení chrámu sv. Václava

1987 vladyka Nikanor je vyslýchán StB a kvůli své velké církevní aktivitě je nucen opustit biskupský stolec a vzápětí i Československo

1988 dalším olomoucko-brněnským biskupem se stává vladyka Kryštof

1989 17. listopad a s ním spojený pád komunismu se stává přelomovým mezníkem i pro Pravoslavnou církev, která získává úplnou svobodu

1990 Pravoslavná církevní obec v Brně se začíná svobodně rozvíjet, chrám se začíná při bohoslužbách zaplňovat věřícími; na svátky Velikonoc (pravoslavné Paschy) je zaplněn do posledního místa

1991 v blízkosti chrámu sv. Václava je postavena nová zvonice s baptisteriem, první sakrální stavba v Brně po roce 1989

1994 30. října probíhá v našem chrámu za účasti jeho blaženosti metropolity Doroteje svatořečení velkomoravského knížete Rostislava

1996 pravoslavné obci je navrácen církevní dům na Úvoze 62 jako dar města Brna

1997 metropolita Dorotej vyznamenal město Brno, zastoupené primátorkou JUDr. Dagmar Lastoveckou, řádem sv. Cyrila a Metoděje I. stupně

1999 vzniká ikona sv. Václava a do brněnského chrámu je přenesena část ostatků tohoto světce

2000 olomoucko-brněnským biskupem je ustanoven současný vladyka Simeon

2001 v našem chrámu přijímá kněžské svěcení otec Karel Podracký

2002 slavnostní uvítání části ostatků sv. Ludmily

2003 farní poutní zájezd do Řecka (září) a na Podkarpatskou Rus (říjen); vnější obnova vzhledu chrámu, pozlacení kopule a následné znovuvysvěcení chrámu, kterého se účastnil metropolita Nikolaj, arcibiskup Kryštof, biskup Konstantin (za srbskou církev), biskup Simeon a další hosté; na opravě chrámu se podílel Ing. Arch. Jan Zbyněk Zavřel, organizačně právní pomoc poskytl JUDr. Lubomír Řehůřek; založen brněnský pravoslavný věstník „Dobrý pastýř“ jako farní časopis při chrámu sv. Václava

2004 12. září proběhly oslavy 80. výročí založení brněnské pravoslavné farnosti; v tomto roce jsme si připomněli také 20 let pastýřské služby otce Jozefa v Brně; z Ukrajiny byly přivezeny částečky ostatků sv. Joba a Amfilochije Počájevských, sv. Nestora Letopisce a Ilji Muromce; Marek Malík byl vysvěcen na diákona; proběhla sbírka na požárem postižený srbský monastýr Chilandar na Svaté hoře Athos v Řecku

2005 brněnská pravoslavná farnost vydala hudební CD „Ať povstane Bůh“ s repertoárem místního chrámového pěveckého sboru; mužský pěvecký sbor zpíval na zahájení výstavy fotografií s názvem „Svatá Hora Athos“ v Ditrichsteinském paláci v Brně

2006 věřící brněnské pravoslavné farnosti si připomněli 75. výročí svěcení chrámu sv. Václava (1931); svatou liturgii při této příležitosti sloužil vladyka Kryštof, nově zvolený metropolita Českých zemí a Slovenska a arcibiskup pražský…

Nově doplněno (2007 – současnost)

2007

 • zástupci brněnské farnosti se účastnili XII. sněmu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku;
 • na Květnou neděli byla přijata do brněnského chrámu nová pláštěnice jako dar věřících, zhotovená sestrami monastýru sv. Mikuláše z Rovenské oblasti na Ukrajině;
 • Vladyka olomoucko-brněnský Simeon odsloužil panychidu za oběti černobylské katastrofy; bohoslužby se účastnil také ukrajinský konzul v Brně pan Jaroslav Asman;
 • V červnu proběhlo řádné farní shromáždění Pravoslavné církevní obce v Brně, kde byl kromě jiného přednesen návrh o vysvěcení otce diákona Marka Malíka na druhého kněze pro naši farnost. Tento návrh byl farním shromážděním jednomyslně přijat;
 • V červenci se uskutečnil poutní zájezd brněnské farnosti na Ukrajinu;
 • V září připutovala do Brna zázračná myrotečivá ikona „Obměkčení kamenných srdcí“, která byla Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku zapůjčena s požehnáním Moskevského patriarchátu. Po tuto dobu navštívila několik měst v naší republice a na Slovensku a také v dalších letech opakovaně navštěvovala naši farnost;
 • Dne 25. listopadu oslavil prot. Mgr. Jozef Fejsak 25. výročí svého kněžského svěcení a spolu se svou ženou Marií také stříbrnou svatbu;

2008

 • Pravoslavnou církevní obec v Brně navštívila delegace Ruské pravoslavné církve v zahraničí v čele s biskupem clevelandským Petrem, který naší farnosti daroval částečku svatých ostatků sv. Jana Šanghajského.
 • V chrámu sv. Václava v Brně byl 27. ledna vysvěcen na diákona a 9. března na kněze Vasyl Oros;

2009

 • Pravoslavná církevní obec v Brně vydala hudební nahrávku s názvem „Duše má, Proč spíš?“ s podtitulem „fragmenty Velkého kajícného kánonu a velkého povečeří.“
 • Uvítání ostatků svatého a bohabojného knížete Alexandra Něvského v brněnské farnosti;
 • V neděli 8. listopadu byla s požehnáním Jeho Vysokopřesovícenosti vladyky Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského, vyslána z Brna humanitární pomoc pro Zakarpatskou oblast postiženou chřipkovou epidemií, v celkové finanční hodnotě 77. 000,- Kč;

2010

 • Dubnový koncert duchovní hudby mužského pěveckého sboru Masarykovy univerzity „Láska opravdivá“ při příležitosti 55. narozenin představeného brněnského chrámu prot. Josefa Fejsaka, který proběhl pod vedením dirigentů Jaroslava Černockého a Jana Špačka s interpretací skladeb zejména novoruské a moskevské školy, např. Modesta Petroviče Musorgského, Alexandra Kastalského, Pavla Česnokova, Jakova Čmeljova či Sergeje Trubačova;
 • Otec diákon Marek Malík byl vysvěcen na kněze a současně na pomocného duchovního naší farnosti;
 • Rekonstrukce přízemního bytu ve farní budově na Úvoze 62 a jeho přebudování na reprezentativní prostory Svatováclavské hudební školy a místo k setkávání věřících;

2011

 • 80. výročí svěcení chrámu svatého Václava v Brně;

2012

 • Svěcení chrámu po opravách a také nového prestolu, který pro brněnskou pravoslavnou farnost zakoupili místní věřící: Martin David a Marek Kolíbal;
 • Panychida za oběti hladomoru na Ukrajině za účasti ukrajinského konzula v Brně;

2013

 • Již sedmá návštěva ikony Přesvaté Bohorodice „Obměkčení kamenných srdcí“ v naší brněnské farnosti;
 • Návštěva pravoslavného ekumenického patriarchy Bartoloměje v Brně, Noc kostelů a Jubilejní cyrilometodějské oslavy 2013;

2014

 • Druhé setkání pravoslavné mládeže;

2015

 • V Neděli syropustní byla v chrámu svatého Václava sloužena archijerejská liturgie, při níž byl rukopoložen archimandrita Izaiáš (Slaninka) na vikárního biskupa šumperského. Chirotonii archimandrity Izaiáše, zvoleného 15. listopadu 2014 na Eparchiálním shromáždění Olomoucko-brněnské eparchie novým vikárním biskupem, vykonali vysokopřeosvícený Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský, a přeosvícený Tichon, emeritní biskup komárenský.
 • Archijerejská liturgie za účasti vysokopřeosvíceného vladyky Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského, a přeosvíceného vladyky Izaiáše, vikárního biskupa šumperského;
 • Setkání s řeckými a kyperskými věřícími při příležitosti řeckého národního svátku „28. října“ (Den Ochi – Επέτειος του „’Οχι“);

2016

 • Významné životní jubileum (90 let) našeho vladyky Simeona a slavnostní archijerejská liturgie v chrámu sv. Václava v Brně;
 • 14. února 2016 byla v brněnském chrámu svatého Václava sloužena slavnostní archijerejská liturgie při příležitosti životní jubilea (90 let) vysokopřeosvíceného Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského. Slavnostní archijerejskou liturgii sloužil Jeho Blaženost Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých zemí a Slovenska, vysokopřeosvícený Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský, vysokopřeosvícený Michal, arcibiskup pražský a českých zemí, vysokopřeosvícený Juraj, arcibiskup michalovsko-košický, a přeosvícený Izaiáš, vikární biskup šumperský. Na liturgii přijal také účast přeosvícený Irenej, biskup rigijský, který našemu vladykovi pogratuloval k jeho významnému životnímu jubileu jménem Jeho Všesvatosti Bartoloměje, arcibiskupa konstantinopolského a ekumenického patriarchy, jehož osobní Poslání sám v závěru liturgie přečetl a následně vladykovi Simeonovi předal i patriarší dar – archijerejskou panagii.
 • Do brněnského chrámu svatého Václava doputovala kopie divotvorné ikony Boží Matky „Královna všech“, jejíž originál se nachází na Svaté Hoře Athos v Řecku, v monastýru Vatoped. Brněnští poutníci si ji přivezli ze své cesty na Svatou Horu a darovali ji našemu chrámu;
 • Setkání s řeckými a kyperskými věřícími při příležitosti řeckého národního svátku „28. října“ (Den Ochi – Επέτειος του „’Οχι“);

2017

 • Brněnští věřící si ze své poutní cesty na Svatou Horu Athos přivezli a naší farnosti věnovali kopii divotvorné ikony Boží Matky „Rychle slyšící a pomáhající“, jejíž originál se nachází na Svaté Hoře Athos v Řecku, v monastýru Dochiar;
 • Slavnostní archijerejská liturgie v monastýru v Hrubé Vrbce při příležitosti 75. výročí mučednické smrti svatého Gorazda II., obnovitele svatého pravoslaví u nás;
 • Návštěva polského vladyky Paisije (Martyniuka), biskupa przemyského a gorlického, v brněnské farnosti sv. Václava;
 • Setkání s řeckými a kyperskými věřícími při příležitosti řeckého národního svátku „28. října“ (Den Ochi – Επέτειος του „’Οχι“);

2018

 • Prot. Jozef Fejsak začíná misijně působit ve Žďáru nad Sázavou mezi místními pravoslavnými křesťany, kteří usilují o založení církevní obce.
 • Jozef Fejsak začíná misijně působit ve Žďáru nad Sázavou mezi místními pravoslavnými křesťany, kteří usilují o založení církevní obce.
 • Konání řady přednášek pro věřící farnosti i širší veřejnost v době velkopostní i paschální;
 • „Filokalie, řečtí osvětitelé a sv. Nektários Eginský“, „Svatá Hora Athos“, „Svatá země“, „Monastýr sv. Kateřiny na Sinaji“ a další.
 • Návštěva ikony Boží Matky „Sedmibolestné“ v Brně a v Mikulčicích, která byla tento rok přivezena z italského Bari, kde byla přítomna v den svátku Přenesení ostatků svt. Mikuláše z Myr Lykejských do Bari (1087) a položena na oltář místního chrámu sv. Mikuláše.
 • Posvěcení Kříže před chrámem sv. Václava, který dal vlastními prostředky zbudovat Bohu známý věřící naší církevní obce. Ve stejný den navštívil naši farnost Jeho Vysokopřeosvícenost vladyka Paisij (Martyniuk), arcibiskup Przemyský a Gorlický;
 • Kněžské svěcení otce Matúše Vavra, později určeného za duchovního správce Pravoslavné farnosti v Hodoníně;
 • Panychida za tragicky zesnulé při ničivých požárech v Řecku;
 • Naši farnost neplánovaně navštívil při příležitosti letního svátku „Proměnění Páně“ otec Themistoklis a jeho mátuška Marie z řeckého města Naupaktos.
 • Panychida za duše všech zesnulých občanů řeckého původu, kteří přijeli do naší vlasti po druhé světové válce, v době občanské války v tehdejším Řecku.
 • Setkání s místními Řeky při příležitosti řeckého národního výročí Dne Ochi – Επέτειος του „Οχι“ a svátku svatého Rostislava, knížete velkomoravského (28. října 2018);
 • Vzácná návštěva v naší farnosti a společná účast při bohoslužbě archijereje Ekumenického patriarchátu – Jeho Vysokopřeosvícenosti vladyky Arsenia, metropolity rakouského a exarcha pro Maďarsko a střední Evropu při příležitosti svátku „Pokrovu“ Přesvaté Bohorodice.

2019

 • Metropolita rakouský Arsenios poděkoval naší církevní obci za poskytnutí finančního daru pro postižené ničivými požáry v Řecku;
 • Duchovní správce Pravoslavné církevní obce – otec Jozef Fejsak byl pozván na oslavu svátku představitele Polské pravoslavné církve – vladyky Sávy Varšavského při příležitosti jeho jmenin;
 • Do Svaté země byly pod duchovním vedením otce Jozefa Fejsaka podniknuty další poutě, při nichž měli poutníci možnost navštívit bohoslužby v chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě, v chrámu Narození Páně v Betlémě, v chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice v Getsemanech a mnohé další křesťanské chrámy a posvátná místa ve Svaté zemi;
 • Po více než 60 letech byla obnovena vitráž s portrétem sv. Václava na koni na přední části našeho chrámu, která byla zničena během bombardování města Brna na konci 2. světové války.
 • Divotvorná ikona Sedmibolestná opět navštívila náš chrám;
 • Den pravoslavné rodiny přinesl radost, sport a zábavu nejen našim nejmenším! Dne 2. června, krátce po Mezinárodním dni dětí, uspořádala naše farnost s požehnáním otce Jozefa sportovně laděné odpoledne v Mariánském údolí v Brně v Líšni;
 • Výročí položení základního kamene našeho brněnského pravoslavného chrámu sv. Václava ( července 1930);
 • V den svátku Kazaňské ikony Matky Boží zavítala do našeho chrámu vzácná návštěva z Ruské pravoslavné církve v zahraničí (RPCZ). Arcibiskup Medonský a biskup Západoevropské eparchie RPCZ, vladyka Michail (Donskov), přijal pozvání vladyky Olomoucko-brněnského Simeona, aby společně s námi sdílel radost při příležitosti 80. výročí posvěcení olomouckého katedrálního chrámu, kde sloužil již v sobotu při hlavních oslavách.
 • Dvě nové ikony zkrášlují pravoslavný chrám svatého Václava v Brně. Do našeho chrámu přibyly dvě nové ikony světců: světitele Spyridona Divotvorce, biskupa trimithuntského, a blažené Matrony Moskevské, které naší farnosti darovala Bohu známá sestra, věřící našeho chrámu;
 • Pod záštitou Pravoslavné církevní obce v Brně se konala další přednáška (1.12.) na téma „Svatý divotvůrce Nektários Eginský: Život, dílo a zázračná uzdravení“;

2020

 • Zástupci Pravoslavné církevní obce se účastnili slavnostní kanonizace svatých novomučedníků českých, která se konala v pravoslavném katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze. Tito svatí novomučedníci, na čele s otci Vladimírem Petřkem a Václavem Čiklem, jakož i s laiky Janem Sonnevendem, Václavem Ornestem a Karlem Loudou i s jejich rodinami, se stali novými ochránci a přímluvci za naši místní Pravoslavnou církev. Patří k nim také svatý Jan Sonnevend, který původně působil jako předseda Sboru starších v brněnské farnosti. Za zmínku rovněž stojí odvážný čin Jana Charbuly, který byl rovněž za podporu a schvalování atentátu na Heydricha nacisty popraven a zpopelněn v Krematoriu města Brna dne 3. 6. 1942. Oba tito muži patří k zástupu svatých nových mučedníků českých. A oba dva mají společnou pamětní desku u nás v Brně na zdi našeho chrámu.
 • Do Pravoslavného chrámu sv. Václava byl ze Svaté země přivezen Blahodatný oheň z Chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě!
 • Další ročník „Dne pravoslavné rodiny“ potvrdil i v roce 2020 ducha ryzího bratrství a krásného přátelství mezi našimi věřícími! Tato akce se opět konala s požehnáním otce Jozefa v Mariánském údolí v Brně v Líšni;

2021

 • Martin Koplík, brněnský průvodce světem architektury, ve druhém díle svého nepravidelného seriálu, který mapuje sakrální architekturu v Brně, postavenou v období První republiky, se soustředil na neobvyklou funkcionalistickou architekturu pravoslavného chrámu svatého Václava pod Špilberkem. Díky svému odbornému výkladu a přímočarým fotografiím svého kolegy, fotografa Jana Pochylého, objevil krásu našeho brněnského chrámu a odhalil ji i širší veřejnosti.
 • 25. května 2021 naše farnost vzpomněla na kulaté výročí 90. let od dokončení stavby našeho brněnského chrámu svatého Václava a jeho slavnostního vysvěcení.

(aktualizace provedena dne 25.5.2021)