Stručně o naší farnosti

V roce 2014 oslavila pravoslavná církevní obec v Brně 90. výročí své existence. Jde bezesporu o velice krásné jubileum, zvážíme-li pohnutou historii naší farnosti. Nezměrnou zásluhu na jejím vzniku má blahé paměti o. Václav Ševčík a svatý mučedník vladyka Gorazd. Otec Ševčík nám spolu s aktivními věřícími brněnské farnosti, obzvláště nezapomenutelnou sestrou Pravomilou Studenou, postavili nádherný chrám, který se stal ozdobou pravoslavné víry a církve ve městě Brně. Již krátce po založení farnosti byl zorganizován jeden z nejkvalitnějších sborů v Brně, v němž zpívali významné osobnosti města, jako např. brněnský starosta Tomeš se svou chotí a mnozí další.

Velkou zkouškou prošla naše církevní obec během 2. světové války. Gestapo tehdy nechalo farnost zavřít, duchovní otec Jaroslav Rosák byl odveden na nucené práce do koncentračního tábora a mnozí naši farníci byli popraveni v Kounicových kolejích. Náboženský život byl obnoven až po válce, kdy se otec Rosák vrátil z koncentračního tábora a znovu neúnavně organizoval duchovní život brněnské farnosti.

Věřící se však dlouho netěšili: přišel únor 1948 a církev pozbyla své náboženské svobody. Nastal úpadek duchovního života, věřící se po dlouhou dobu obávali účasti na bohoslužbách.

Postupnou obnovu církevního života naší farnosti lze zaznamenat až po roce 1989. Chrám se začíná naplňovat věřícími jak české, tak jiné národnosti a do obce spontánně přicházejí mladí lidé, kteří zde nacházejí především intenzivní duchovní zázemí, živou víru a posvěcení. K hlavním stavebním počinům počátku 90. let patří stavba zvonice s baptistériem, v němž přijímají mnozí mladí i starší věřící svatou tajinu Křtu a stávají se pravoslavnými křesťany. I chrámový pěvecký sbor získává nové členy a bohoslužebný řád nabývá postupně své duchovní krásy. Svátky Velikonoc – světlého Kristova vzkříšení – odkrývají dlouho utajenou sílu Pravoslaví v naší zemi. Na Paschu se zaplňuje věřícími nejen chrám, ale i jeho bezprostřední okolí. Duchovní radost je cítit z každého věřícího člověka, který přichází do chrámu.

Při farnosti byla založena též Svatováclavská hudební škola, v níž dosud studovalo na sto malých žáků pod vedením zkušených učitelů. Farnost začala postupně pracovat i literárně a vedle překladatelské činnosti našla mezi sebou i nadšenou mládež, která založila brněnský pravoslavný věstník s názvem „Dobrý pastýř“. Vedle hudební a literární činnosti je třeba uvést též činnost pravoslavného filmového klubu, jenž především o velkých svátcích seznamuje věřící s bohatou krásou pravoslavné duchovnosti.

Na sklonku r. 2003 mohla být díky štědrým darům věřících uskutečněna rozsáhlá rekonstrukce vnější stavby chrámu včetně pozlacení kopule a taktéž byl opraven církevní dům na Úvoze 62.

Jako duchovního správce mne naplňuje nesmírnou radostí zejména rozmanitá aktivita naší mládeže, která se spolupodílí na vytváření aktivního duchovního života při různých událostech a aktivitách naší farnosti. K nim patří v neposlední řadě též poutní zájezdy, zaměřené na poznávání pravoslavných svatyní na Ukrajině, Podkarpatské Rusi, v Rusku, Francii, Řecku či ve Svaté Zemi.

Při takto významném jubileu můžeme zvolat spolu s prorokem Davidem žalmická slova: „Toto je den, který učinil Hospodin, radujme se a veselme se z něj!“ Přeji Vám všem, drazí bratři a sestry v Kristu, požehnanou duchovní radost od Hospodina, která nás bude každodenně provázet v našem osobním i duchovním životě.

prot. Mgr. Jozef Fejsak, duchovní správce