Pomazání Pána Ježíše Krista myrem jako příprava k Jeho tajemné smrti…

„(…) S pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy, líbala je a mazala vzácným olejem.“ (Lk 7,38)

Svatý Theofan Zatvornik napsal:

„Pán Ježíš Kristus mlčel ve středu a ve čtvrtek až do večera, aby pak oslovil učedníky slovem, které nemá obdoby ani v lidských, ani v Božích Písmech.

Podle učení Církve nyní z úst Páně slyšíme zjevení, že by nikdo neměl zasahovat do pomazání myrem, protože tím se [Jeho tělo] připravuje na smrt. Před Jeho očima je pouze smrt – tzn. poslední tajemství Jeho příchodu na zem pro naši spásu.

Ponořme se i my do nazírání oné tajemné smrti, abychom vytěžili nepatrnou naději na spásu našich duší, zatížených mnoha hříchy.

Hledejme hluboko, abychom získali naději, protože jinak nevíme, kde bychom našli klid od mučení probuzeného svědomí a jak bychom se bránili vědomí spravedlnosti Božího soudu nad námi, tak hrozného a nevyhnutelného.“

Zdroj: Манастир Острог († Klášter Ostrog)

připravil Michal Dvořáček

„Její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje.“ (Lk 7,47)

Ctihodný starec Efrém Arizonský hovoří o čistotě našeho duchovního oděvu…

„I poslal služebníka svého v hodinu večeře, aby řekl pozvaným: ‚Pojďte, vše už je připraveno.‘“ (Lk 14,17)

Starec Efrém pravil:

„Můj Spasiteli, můj Dobrodinče, Ty, který jsi byl ukřižován za mou hříšnou duši… Nemám čistý šat, mému oděvu scházejí krůpěje slz a pokání, můj oděv není vůbec čistý!

Jak jen před Tebe předstoupím, Nebeský Ženichu každé kajícné a čisté duše?

Tvoje svatební síň je ozdobena, nádherně okrášlena, a je přenádherná!

Ale já nemám vhodný oděv, abych mohl vejít a přebývat v ní věčně!

Prosím Tě, Nebeský Ženichu mé duše, rozjasni mě, vyčisti oděv mé duše, dej mi nezbytné prostředky očisty, abych učinil skvoucím tento oděv a zasloužil si být účastníkem (této svatební hostiny), abych se stal hoden přebývat v této Tvé nebeské a věčné svatební síni!“

„Svatba je připravena, ale pozvaní nebyli jí hodni.“ (Mt 22,8)

podle níže uvedených zdrojů připravil

Michal Dvořáček

Svatý Nikolaj Žičský poodhaluje příčiny našeho pádu a vede nás do srdce, do místa setkání s Bohem!

„A tam je Král, a tam je i Jeho Království.“

Svatý Nikolaj Žičský (Velimirović)

„Hřích svázal křídla Adama a jeho potomků, takže se všichni odvrátili od Boha, jsouce zaslepeni stejnou hlínou, z níž byli učiněni.

Kristus, první Adam a první Člověk, Prvorozený všeho stvoření, byl První, kdo vystoupil s duchovními křídly do Nebe, na Trůn věčné slávy a moci.Pokračovat ve čtení →

„Pokud se obrátíte na svatého muže, na nějakého starce, a požádáte ho o poznání Boží vůle, pak je třeba ji naplnit.“

Příhody ze života ctihodného starce Nikolaje Gurjanova (1909-2002)

„Ty budeš žít!“

„Všichni, kdo cestovali na ostrov a přicházeli do kontaktu s otcem Nikolajem (Gurjanovem), se změnili. I kdyby to bylo prosté požehnání nebo pomazání posvátným olejem, nebo slovní kontakt. Nebo nějaké dary od kněze – dar Ducha, tak Bůh pak měnil lidi na celý jejich život.

Lze uvést ještě nápadnější případ. Jeden nemocný muž, umírající na rakovinu, cestoval tisíc kilometrů v hrozných bolestech, aby se dostal na ostrov. Otec Nikolaj řekl jen: „Ty budeš žít!“

A to mu dalo takový impuls k životu, k víře, tolik radostných dojmů… Tento člověk samozřejmě pochopil, že na tomto světě není nějaký „věčný nájemník“, ale to, že bude žít věčně – to mu dalo takovou sílu , takový klid, že mohl důstojně zemřít.Pokračovat ve čtení →

Duchovní rady svatého starce Paisije o pokání a naději (Neděle svaté Marie Egyptské)

„Nejsnazšími prostředky ke spasení jsou
láska a pokora.“

Sinajská ikona ve tvaru mušle, na níž je vyobrazena svatá mučednice Kateřina a svatá Marie Egyptská, přičemž obě dvě představují křesťanskou duši usilující o jednotu s Kristem…

Tropar ctihodné Marii Egyptské (8. hlas)

„V tobě, matko, bylo věhlasně spaseno, což bylo podle obrazu Božího stvořeno, neboť přijavši kříž na sebe, následovala jsi Krista a skutky svými učila jsi přehlížeti jako pomíjející, co je tělesné, pečovati však o duši, která je tím, co je nesmrtelné. Proto, ctihodná Marie, duch tvůj raduje se s anděly.“

Z velkopostní moudrosti našich svatých

Ctihodný starce Paisij Svatohorec pravil:

„Proste ve svých modlitbách o pokání, o nic jiného, ani o božská světla, ani zázraky, ani proroctví, ani duchovní dary – o nic než pokání. Pokání vám přinese pokoru, pokora vám přinese Boží blahodať a Bůh obsáhne ve své blahodati vše, co potřebujete pro svou spásu anebo cokoli jiného, co byste mohli potřebovat, abyste pomohli jiné duši.

Navzdory tomu, že jsme sami sebe dovedli do takového stavu, Bůh nás nenechává napospas osudu. Bůh postupuje tak, že střeží současný svět, takříkajíc, oběma svýma rukama. Dnes, kdy je lidstvo obklopeno tolika nebezpečími, Bůh ho ochraňuje jako matka své dítě. V současné době nám Kristus, Přesvatá Bohorodice a naši svatí pomáhají mnohem více než v dobách minulých, jen si to neuvědomujeme. Co by se stalo se světem, kdyby tato pomoc nebyla dostupná?Pokračovat ve čtení →

Při příležitosti neděle zasvěcené svatému Janu Sinajskému, spisovateli nebeského Žebříku!

„Viditelnou povahou samotného místa byl svatý Jan hnán a veden k neviditelnému Bohu,“ napsal jeho životopisec.

Svatý Jan Sinajský jako důvěryhodný „průvodce“
božského výstupu

Dotaz:

Cítí Sinajské bratrstvo i po uplynutí patnácti století přítomnost svatého Jana Klimaka, autora proslulého Žebříku božského výstupu?

„Jako by tu byl včera!“ říká starec Pavel z Monastýru svaté Kateřiny a dodává, že slova tohoto světce vedou klášter i v dnešní době, stejně jako v dávných dobách.

Stovky lidí se zúčastnily Janovy intronizace jako igumena – v neposlední řadě prorok Mojžíš, který se znovu objevil, když pečoval o Boží lid na Sinaji a dohlížel na obsluhující bratry v klášterní jídelně.Pokračovat ve čtení →

„Protože pokud je člověk sjednocen se svým bližním, je také sjednocen s Bohem.“

Ctihodný Abba Dorotheos z Gazy hovoří o významu společného soužití a skutečné jednoty mezi lidmi…

Abba Dorotheos praví:

„Co jsou podle vás kinovia (kláštery se společným soužitím mnichů)?

Cožpak nechápete, že v nich žijí všichni jako jedno tělo,

a že každý je členem toho druhého?

Ti, kteří (kinovium) řídí, jsou jeho hlavou.

Ti, kteří dávají pozor a napravují stav věcí, jsou jeho očima.

Ti, kdo přinášejí užitek svým slovem, jsou jeho ústy.Pokračovat ve čtení →

Svěcená voda a znamení svatého kříže posvěcují každý náš pokrm…

V Bohu moudré poučení ctihodného starce
Jákova (Tsalikise)

Starec Jákovos říkal:

„Mé děti, každé ráno pijte svěcenou vodu, pijte ji často a hodně.

Hospodyňky by měly vždy při vaření přidávat trochu svěcené vody do jídla!

I podle odborníků je dobré, abychom každé ráno, když se probudíme, vypili sklenici vody.

Ráno je tedy vhodné, když naplníme sklenici vodou, abychom do ní nalili i trochu svěcené vody. A ihned máme sklenici plnou svěcené vody.Pokračovat ve čtení →