Z duchovního pokladu svatého starce Sofronije z Essexu o skutečném míru…

„Ale tohoto skutečného evangelijního stavu mohou dosáhnout pouze ti, kteří skutečně věří…“

„Jedna dáma v Paříži mi před několika lety řekla, že se neodvážila vyslovit verše modlitby následující po slovech „Přijď Království Tvé“.

Bála se tolik, že kdyby upřímně řekla Bohu: „Buď vůle Tvá“, pak by musela s ochotou přijmout „všechno, co se v životě děje“, a snést to bez reptání, bez malomyslnosti a tak podobně.

Nedávno mi jiný člověk říkal přesně ta stejná slova jako ty, když hovořil o verších z modlitby Otče náš: „A odpusť nám…, jakož i my odpouštíme našim viníkům…“.

Ale sám si myslím, že kdybychom řekli pouze první dvě slova této modlitby, totiž Otče náš, a pochopili jejich hluboký význam, pak by se celý náš život ve všech jeho rovinách a projevech radikálně změnil.

Pokud jsem synem bezpočátečného Otce, znamená to, že jsem mimo moc smrti, znamená to, že nejsem otrok, ale pán, (stvořený) k obrazu panství samotného Boha, znamená to, že jsem autenticky svobodný, v jedinečném a pravém smyslu svobody. V takovém stavu člověk přijímá každého bližního jako syna Vzkříšení a jeho bližní pro něj přestává být někým „nicotným“ anebo „cizincem“, ale jen jeho věčným bratrem.Pokračovat ve čtení →

Osvícený starec Epifanios radil, že máme hledět více vzhůru, k nebi, a ne pouze dolů, k zemi…

V Bohu moudrá poučení otce Epifania (Theodoropoulose)

Jednou starec Epifanios Theodoropoulos nabádal jedno ze svých duchovních dětí, které pracovalo dlouho do noci a zanedbávalo modlitbu:

„Mé dítě, pohlédni trochu nahoru (k nebi). Nehleď pouze na to, co je dole, na zemi, pouze na všechno to pozemské.

Dbej také o svou duši.“

„Otče,“ trval na svém ten člověk, „nemám na to teď čas, nedostává se příležitostí.“Pokračovat ve čtení →

Starec Efrém Arizonský nás učí, abychom se nestyděli a nebáli se obracet se v modlitbách k Bohu, neboť On si to přeje!

„Pozornost mi věnuj, když o pomoc volám, můj Králi, můj Bože, vždyť se modlím k tobě!“ (Ž 5,3)

Duchovní poučení ctihodného starce Efréma Arizonského

 • „Mé děti, požehnané naším Trojsvatým Bohem, radujte se a buďte zdrávi!
 • Promiňte, že vás znovu obtěžuji svou negramotností a nehodností.
 • Nebojte se událostí tohoto života.
 • (Náš křesťanský) Zápas bude pokračovat s řadou obecně špatných událostí v celém lidstvu.
 • Naše hříchy jsou velké, s mnoha nečistými skutky.
 • Cokoli takto zasejeme, také sklidíme.
 • Veďte však svůj zápas se smělostí a s vírou v Krista.
 • Nikdy si nezoufejte.
 • Boj to bude tvrdý a nebezpečný.
 • Boží ochrana však zachrání Jeho pravé děti.
 • Boží lid bude obestřen Jeho svatými anděly.
 • Zůstaňte věrni naší Pravoslavné církvi.
 • Proto vás prosím, abyste našeho Pána prosili, aby vám udělil své nejsladší jméno, které naplňuje naše mrtvá srdce nebeským životem a pokojem.
 • „Obtěžujte“ Boha tím, že budete k Němu volat o pomoc.
 • Náš Nebeský Otec si toto mírné obtěžování velmi přeje, protože je připraven nás navštívit a dát nám své zlaté srdce a spojit ho s tím naším hříšným.“

 Zdroj: Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας

připravil a přeložil Michal Dvořáček

Je zřejmé, že přiblížení se k nějakému Božímu světci a obecenství s ním přinášejí do našeho života svatost…

„Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.“ (Žd 12,14)

Co je to svatost?

„Svatost je svoboda ode všeho hříchu a plnost každé ctnosti.

Přirozenost svatosti je podobna slunečnímu světlu a bělosti sněhu.

Zatímco povaha hříchu je jako temnota, nedostatek světla, špína a rez.“

(Svatý Jan Kronštadtský)

Zdroj: Άγιος Ιωάννης της Κρονστάνδης

Svatý otec Jan Zlatoústý potvrzuje, že když se víra a vyznání neprojevují skutky, „jsou samy o sobě mrtvé“.

„Vidíš-li, že víra napomáhala skutkům jeho a ze skutků víra dokonalá byla?“ (Jk 2,22)

„Vyznání není jen to, co je vykonáno pouze vírou, ale také to, co se projevuje skutky, takže pokud toto nebude v souladu, hrozí nám trest spolu s těmi, kdo víru popírají.“

(Svatý Jan Zlatoústý)

Prosme naše svaté a ctihodné otce a oni se za nás budou u Boha přimlouvat, neboť „velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého“.

„Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.“ (Mt 7,7)

Jednou nějací poutníci řekli starci Gabrielovi:

„Starče, mnoho lidí tě má velmi rádo a
prosí tě, aby ses za ně modlil.“

A starec odpověděl:

„Modlím se, aby Bůh nám všem dal pokání.

Kéž vám Bůh žehná „v tomto věku i v tom budoucím“.

S láskou v Kristu

mnich Gabriel

Zdroj: Του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου

Fotografie z dnešní svaté liturgie (Brno, 22.1.2023, Karáskovo nám.)

Za fotografie děkujeme br. Nikolajovi!

Pokračovat ve čtení →

Odpolední svěcení řeky Svratky v Brně Jundrově a odvážní věřící ponořující se pro Kristův kříž!

„Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, jenž jest v nebesích.“
(Mt 5,16)

Na svátek Bohozjevení se dnes konalo dvojí „Velké svěcení vod“. Jednak před chrámem na Karáskově náměstí, hned po závěru svaté liturgie, kdy bylo možné nabrat si do svých nádob „posvěcení Jordánovo“…, které se nekazí a působí blahodárně na naši tělo i duši. A pak také odpoledne na řece Svratce, kam už dlouhé roky s farností chodíme, abychom i zde žádali nebeského Otce, aby seslal Ducha Svatého a posvětil nejen vody, nýbrž i veškerou temnotu tohoto světa, a tento náš pozemský svět posvětil a osvítil svým Světlem.

Několik desítek našich věřících přišlo i navzdory chladnému počasí k místu, kde posvěcení v Jundrově probíhá, a doprovodilo otce Jozefa, otce Michaila i otce diákona Vasilije svými modlitbami. Četly se úryvky z Písma Svatého, jak z Nového, tak ze Starého zákona, a konaly se postupně všechny části předepsaného obřadu, který je završen vzýváním Ducha Svatého a ponořením svatého kříže do vody. Nakonec tradičního obřadu svěcení vod se kříž, přivázaný stužkou k zelené ratolesti, vhodí do vody, aby ho věřící mohli vylovit a přinést zpět knězi a svatý kříž políbit. Tím získávají zvláštní požehnání a obdiv nás ostatních.

Neboť jak říkají svatí Otcové, že Pán sestoupil do řeky Jordánu, a tím, jak tam vstoupil, vnesl do těchto vod také svou blahodať, která Ho provázela a posvětila vodu, veškeré přírodní živly, veškerou přírodu.

Nebylo možné si nepovšimnout, že tváře všech přítomných, malých i velkých, byly naplněny radostí. Modleme se, aby také ostatní lidé viděli, jaká krása, hloubka, víra a ctnost je skryta v nebeském pokladu naší Církve, aby tak lidé, dosud možná nevěřící, viděli naše dobré skutky a oslavili Boha Otce, Který je v nebesích!Pokračovat ve čtení →

Video nahrávky ze svátku Bohozjevení před Chrámem Krista Spasitele na Karáskově nám. v Brně

Tropar svátku Zjevení Páně, hlas 1.

Při křtu tvém v Jordáně, ó Pane, zjevila se Trojice, které se klaníme, neb Otcův hlas svědectví vydal o tobě, nazývaje tě milovaným Synem, a Duch v podobě holubice potvrdil pravdu tohoto slova. Ó Kriste, jenž jsi se zjevil a svět osvítil, sláva tobě!

Pokračovat ve čtení →

Naše farnost přišla k břehům Jordánu, aby načerpala živé vody a získala osvícení shůry!

Trojí dynamika naší spásy: Pokřtění Páně, Svaté Bohozjevení a Osvícení, to vše nás vede k napodobení našeho Spasitele!

„Počátek světa je voda, počátek Evangelia je Jordán.“
(sv. Cyril Jeruzalémský)

V den svátku svatého Bohozjevení čili Křtu Páně v Jordánu (19.1.2023) se v hojném počtu shromáždili věřící naší farnosti, aby v Chrámu Krista Spasitele na Karáskově náměstí oslavili velkou událost naší spásy – Zjevení Svaté Trojice na řece Jordánu.

Díky našim svatým, zejména svatému Janu Křtiteli a Předchůdci Páně, se dnes můžeme stát doslova „očitými svědky“ toho, co se událo před tolika staletími a co my dnes prožíváme s takovou autentičností díky působení Ducha Svatého!

Starec Georgios Grigoriatský napsal, že Boží posvěcení, které člověk získává díky svátku Zjevení Páně, „se netýká pouze člověka, nýbrž zahrnuje veškeré stvoření, celý svět“.

Díky tomu pronikla do veškerého Božího stvoření „blahodať“ a „duchovní požehnání“, a příroda získala nově sílu – neboť toto tajemství se nadále opakuje, „aby se stalo místem Boží přítomnosti“.

Neboť pokaždé, když se koná v naší Církvi tajina Křtu, aby byl pokřtěn nějaký nový člověk, „křestní voda v sobě obsahuje požehnání Jordánovo“. Jde o stejnou vodu, kterou posvětil náš Pán v řece Jordánu.Pokračovat ve čtení →

Daria Savvatějeva nás zve na svůj Absolventský koncert, při němž zahraje na dva starobylé nástroje – cembalo a kladívkový klavír!

Jste srdečně zváni na Absolventský koncert Darie Savvatějevové, která studuje na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně.

Při této jedinečné příležitosti zazní koncert pro cembalo a smyčcové kvarteto/orchestr od Karla Filipa Emmanuela Bacha.

Dále zde členové našeho Farního pěveckého sboru, Daria Savvatějeva a Nikita Ružavinskij, zahrají jednu z nejznámějších a nejsložitějších skladeb pro violoncello a klavír – Druhou sonátu od Johannesa Brahmse.

Koncert se koná již tento pátek 20. ledna v 19:00 v Koncertním sále Hudební fakulty JAMU v Brně.

Srdečně se na Vás těší

Daria Savvatějeva a Nikita RužavinskijPokračovat ve čtení →