Vánoční pozdrav duchovního správce pro pravoslavnou farnost v Brně

Drazí bratři a sestry v Kristu,
milí věřící naší brněnské církevní obce,

„Kristus se rodí, oslavujte Ho!“ – „Christos raždajetsja, slavitě Jeho!“ – „Χριστός γεννάται, δοξάσατε Τον!“

Ani jsme se nenadáli a opět, po roce, přicházejí vpravdě radostné svátky Kristova Narození, kdy Andělé v nebesích zvěstují celému světu, že se „nám“ dnes narodil Spasitel.

Andělská píseň „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle“ je krásným a současně božským zvěstováním nám lidem, že na svět přichází „spása“ pro veškerý lid, který přijme Novorozeného Spasitele Ježíše Krista za svého Vykupitele.

Co vlastně pro nás, pravoslavné křesťany, znamená, řekne-li se „spása“, „vykoupení“, „Spasitel“ a „Vykupitel“?

V tuto chvíli není třeba hledat správné významy příliš daleko anebo citovat výroky svatých Otců, neboť ty se odrážejí jak v liturgických textech naší Církve, tak v jejích překrásných a lidská srdce dojímajících koledách, které již brzy zaslechneme a budeme opakovat dlouho, dokud jejich smysl zcela nepohltí naši vlastní mysl.

Předně, dnes se pro nás v Betlémě rodí náš Spasitel – Kristus Pán. Rodí se z „života čistého“, to jest z Panny Marie, Přečisté Matky Boží a Vždycky Panny.

Proroctví o tomto slavném „početí“ a následném „narození“ nám podává jak Starý, tak Nový zákon: „Sám Pán vám proto dá znamení: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Immanuel, Bůh je s námi.“ (Iz 7,14) „Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii, svou ženu; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“ (viz Mt 1,18-25)

Dále, Pán se pro nás rodí „z rodu královského“, to znamená z rodu krále Davida, z pokolení Judova.

Poslyšte, bratři i sestry v Kristu, jak o našem Spasiteli hovoří svatí starozákonní prorokové: „Hle, přicházejí dny, je Hospodinův výrok, kdy vzbudím Davidovi spravedlivý Výhonek. Bude kralovat jako král, jednat rozumně a vykonávat v zemi právo a spravedlnost.“ (Jer 23,5) „Neodstoupí žezlo od Judy ani palcát od jeho nohou, dokud nepřijde ten, kterému patří a jehož budou poslouchat národy.“ (Gen 49,10)

Kristus byl tedy prorokován, tato proroctví byla naplněna, narodil se z života čistého (Panny Marie), z rodu královského (krále Davida), „člověčenství (lidství) vzal na sebe, to znamená, že došlo k nadpřirozenému vtělení Boha slova do lidského těla, „aby hříšné spasil“. A konečně: Pán sestoupil z nebe na zem, „aby nás vykoupil“.

„Nám, nám, narodil se.“

A my, „nuzní“, co mu můžeme dát jiného než naši pokoru, pokání, co jiného mu můžeme přinést než naši radost v Pánu, než naše písně a chvály, skrze které nechť probleskne a zasvitne naše neskonalá vděčnost a oslava našeho Pána, který se narodil do světa, který sám stvořil, jako „krásné neviňátko“.

Při příležitosti těchto krásných a radostných svátků přeji ze srdce Vám všem, drazí bratři a sestry v Kristu, hojnost duchovní radosti do vašich osobních životů.

Ať nově narozený Spasitel udělí vám všem své božské a nebeské požehnání!

Váš duchovní otec
Jozef Fejsak
správce Brněnské pravoslavné církevní obce

Zdravice ve formátu pdf:

Vánoční pozdrav duchovního správce_2018_Brno

Užitečné odkazy:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..