Jak se chová člověk pokorný a jak ten pyšný…

„(…) Abychom tichý a pokojný život vedli ve vší zbožnosti a šlechetnosti.“ (1 Tim 2,2)

Starec Euménios (Saridákis) říkal:

„Pokorný člověk trpělivě přijímá to, co nelze změnit, a nadále vyčkává.

Pyšný člověk chce, aby se vše dělo tak, jak chce on a kdy chce on.

Pokorný člověk žije pokojně a pokoj kolem sebe také šíří.

Pyšný člověk se neustále rozčiluje a ostatní (svým chováním) zneklidňuje.“

Zdroj: Γεώργιος Καλογήρου

připravil a přeložil Michal DvořáčekPokračovat ve čtení →

„Kostasi, my nemáme, ale Bůh má vždycky. A proto buď opatrný,“ řekl pak svatý Nektários…

Svatý Nektários Eginský nás učí praktické víře a naději na Boží milosrdenství k nám lidem!

Jednou někdo navštívil svatého Nektária Eginského a řekl mu:

– Ctihodný vladyko, dlužím 25 drachem (na tu dobu to bylo poměrně hodně peněz). A zítra vyprší platnost mého dluhu. Jsem zcela na mizině… Nemám už ani „haléř“, a proto Vás prosím, abyste mi pomohl.

Svatý Nektários zavolal svého pokladníka a řekl mu:

– Kostasi, dej tomu muži 25 drachem.

Ale Kostas se obrátil na svatého Nektária a výmluvně mu řekl:

– Nemáme, Vaše Ctihodnosti. Už nemáme!

– Podívej se, Kostasi, ještě jednou, protože ten člověk je ve velké nouzi.

– Vaše Ctihodnosti, naše úspory činí právě a pouze 25 drachem a jsme teprve na začátku měsíce. Jak to zvládneme v průběhu celého měsíce?

– Dejte mu ty peníze, Kostasi, a Bůh nás jistě neopustí.

Kostas ještě něco zamumlal, ale pak dal tomu nebožákovi 25 drachem.Pokračovat ve čtení →

Svatý starec Paisij nás vybízí, abychom se stali „dobrými křesťany“, a nikoli pouze „dobrými lidmi“!

Starec Paisij jednou pravil…

„Dobrý křesťan si nikdy nemyslí, že je dobrý, a proto se nikdy nechválí.

Dobrý křesťan hluboce pěstuje pokoru, která je jistotou všech ctností, doufá pouze v Boží milosrdenství a vše, co dělá, dělá k Jeho slávě.

Dobrý křesťan chodí pravidelně do chrámu, cítí se být živým údem Kristova Těla, pravidelně a kajícně vyznává své hříchy a také se pravidelně účastní Svatého přijímání.

Dobrý křesťan studuje Boží slovo, aby poznal Jeho svatou vůli.Pokračovat ve čtení →

Slova svatého Sofronije z Essexu o věčném životě…

„Někteří budou překvapeni proto, že nečekali,
že budou spaseni, a jiní proto, že nečekali,
že budou odsouzeni.“

– Ve Starém zákoně Bůh vyjadřoval svou vůli negativním zákonem „ne“, tedy „Nezabiješ“ apod. Lidé se trápili a zoufali si kvůli tomu, že tato přikázání nedokázali zachovat, a volali: „Přijď, Mesiáši, abys nás zachránil.“ Zákon se tak stal „vychovatelem v Kristu“.

– Bůh nestvořil pány a otroky, nýbrž syny mající vztah k Otci. Ti, kteří se z milosti stanou syny Božími, se pak stávají také duchovními otci křesťanů.

– Člověk nesnese a nedokáže být ve společenství s nějakým svatým, protože slovo světce je jako oheň. Světec totiž vystupuje po celý svůj život na kříž, je ukřižován, a člověk, který s ním žije, nemůže tento život kříže snést.Pokračovat ve čtení →

Další výraz praktické lásky v Kristu naší farnosti ve formě humanitární pomoci pro Ukrajinskou pravoslavnou církev!

„Bůh jest naše útočiště i síla, ve všelikém soužení pomoc vždycky hotová.“ (Ž 46,2)

Bratr David s Jeho Blažeností Onufrijem,
metropolitou kyjevským a celé Ukrajiny

Při své cestě do hlavního města Ukrajiny odevzdal náš bratr v Kristu David Kosť další humanitární pomoc, jejíž jedna část byla určena Mukačevské eparchii a druhá část Ukrajinské pravoslavné církvi.

Během svého pobytu v Kyjevě a při návštěvě Chrámu svaté a apoštolům rovné kněžny Olgy se bratr David setkal i s Jeho Blažeností Onufrijem, kanonickým metropolitou Ukrajinské pravoslavné církve.

Bratr David měl možnost s vladykou Onufrijem krátce osobně pohovořit a předat mu symbolickou a modlitební podporu naší farnosti v čele s otcem Jozefem. Vladyka Onufrij pak vyjádřil upřímnou vděčnost za přijaté dary, srdečně na dálku pozdravil celou naši farnost a vyslovil svou osobní podporu našemu otci Jozefovi!Pokračovat ve čtení →

25. výročí zesnutí starce Izáka (Fárese Attaly), prvního životopisce starce Paisije Svatohorce…

„Největším zlem pro dnešního člověka je, že dostává ve společnosti tolik podnětů, že mu zbývá jen málo času na přemýšlení o Bohu.“

Otec jerom. Izák Stavronikiatský, řečený Libanonský,
první sestavitel „Života“ ctih. starce Paisije Svatohorce

Před několika málo dny (3./16.7.) uplynulo 25 let od zesnutí jerom. Izáka Stavronikiatského, zvaného „Libanonského“, prvního životopisce svatého starce Paisije a současně jedné ze svatých osobností našich dní (1937–16.7.1998).

Svatý starec Izák si velmi zamiloval Řecko, a Řekové jsou mu za mnohé velmi dlužní.

Fáres Attala, jak se starec původně jmenoval svým vlastním jménem, se narodil v roce 1937 ve městě Nabaa, ve strádajícím Libanonu. Jako mladý se ještě ve své vlasti stal mnichem. Poté přijel studovat na Teologickou fakultu Aristotelovy univerzity v Soluni. Během tohoto období se setkal a duchovně spojil se svatohorskými starci, zejména pak se svatým starcem Paisijem, jehož se později stal prvním životopiscem.Pokračovat ve čtení →

Duchovní poučení otce Simeona Kragiopoulose o tom, že máme vše v našem životě přijímat s vděčností Bohu!

„A přijdou na tě všecka požehnání tato…, když jen poslušen budeš hlasu Hospodina Boha svého.“
(Dt 28,2)

„Naučíte-li se v životě říkat: „Budiž (Bohem) požehnáno“, pak to bude nadřazené všemu, dokonce i modlitbě.

Je tomu tak proto, že tato slova v sobě snoubí jak poslušnost, tak lásku, ale i důvěru, naději v Boha, trpělivost, pokoru, oběť a také výše zmíněnou modlitbu.“Pokračovat ve čtení →

Požehnané plody svatých Apoštolů jsou v Kristově Církvi nadále živé a Duch Svatý je dodnes rozmnožuje!

„Ale vy, nejmilejší, pamatujte na slova předpověděná od apoštolů Pána našeho Jezukrista.“ (Juda 1,17)

Dnešní lidstvo a moderní civilizace jsou zavázány velkou vděčností svatým Apoštolům.

Čeho nemohla dosáhnout inteligence a moc starověkého světa, dokázal sbor učedníků a apoštolů Kristových.

Svět ale jejich přínos bohužel nejen, že nedocenil, ale naopak dělal vše pro to, aby zmařil a zbořil to, co oni vybudovali.Pokračovat ve čtení →

Poučení svatého a bohonosného starce našeho Paisije Svatohorce, jehož světlou památku dnes slavíme!

„Když je někdo nervózní a rozzlobený, je lepší s ním vůbec nemluvit, byť by to bylo v dobrém.

Neboť takový člověk je podoben raněnému, který nepřijímá ani pohlazení, které jen dráždí jeho rány.“

(♰ 12. července 1994)

Zdroj: Όσιος Παΐσιος Αγιορείτης.