Zamyšlení se starcem Pavlem Sinajským při příležitosti začátku vánočního „Filipovského“ půstu…

„Půst jako škola Lásky“

Freska Bohorodice v podobě „Hořícího keře“, jak se modlí spolu se svatým Jakubem, svatým Janem Zlatoústým a svatým Basilem Velikým, kteří jsou požehnáni Kristem shůry…
(Kaple svatého Jakuba v sinajské bazilice Proměnění Páně)

Z Rozhovoru se starcem (blahé paměti)
Pavlem Sinajským

Otázka: Starče, řekl jste, že Bůh nám dává svobodu, abychom se k Němu přiblížili, abychom mohli žít, což je v souladu s tím, co pravil svatý Jan Teolog, a sice: že Kristus dává Ducha „bez omezení“ či jinými slovy „v plnosti“ (srov. Jn, 3,34).

Dá se s ohledem na výše uvedené říci, že hovoříme právě o „theosi“ (nauce o „zbožštění“ podle učení svatých Otců) čili o cíli pravoslavného křesťana, jímž je jednota s Bohem?

„Ten, koho poslal Bůh, mluví slova Boží, neboť Bůh udílí svého Ducha v plnosti.“
(Jn 3,34)
Pokračovat ve čtení →

Jak svatý starec Paisij vzpomínal na svou dávnou modlitební zkušenost ze Svaté Hory Athos…

„Budeš sedět tiše v koutě a rozmlouvat s Kristem, jako by byl blízko tebe a naslouchal ti…“

Svatý starec Paisij vyprávěl:

„Byl jsem v klášteře Stavronikita na Svaté Hoře Athos. Je to velmi krásný přímořský klášter, který přijímá mnoho poutníků.

Jednoho odpoledne jsem se dal do rozhovoru s místním ctihodným mnichem.

Byli jsme sami v knihovně, která se nachází v klášterní budově.

„Starče, chci, abys mě naučil se modlit,“ řekl jsem mu v jednu chvíli.

„Modlit se?“ zeptal se mě starec zvědavě.Pokračovat ve čtení →

První pravidelný předvánoční úklid v Chrámu na ul. Svatopluka Čecha se uskuteční již tento týden!

Společný úklid v prostorách Chrámu na ul. Svatopluka Čecha proběhne v měsíci listopadu:

16. listopadu od 16:30

Další termíny budou zveřejněny vždy na vnitřní nástěnce nalevo před vstupem do chrámového prostoru!

Předem děkujeme všem ochotným farníkům pomoci a přispět k úklidu našeho bohoslužebného prostoru před nadcházejícím Vánočním půstem a svátky Kristova Narození…

„Každý křesťan bez rozdílu, který pilně vykonává svou službu, má příležitost praktikovat pokoru, trpělivost, vzájemnou pomoc bližnímu a především lásku, a tak přijímat jako ovoce blahodať Ducha Svatého.“

Sláva Bohu za vše!

Pokračovat ve čtení →

Z evangelní moudrosti svatého a bohonosného starce Paisije Svatohorce…

„Cílem je duchovně se povznést,
ne se pouze vyhýbat hříchu.“

– Nevěř svým myšlenkám, ani když ti namlouvají, že jsi hrozný, ani když ti tvrdí, že jsi svatý.

– Myšlenky jsou jako letadla létající ve vzduchu. Pokud je budete ignorovat, nenastane žádný problém. Pokud jim budete věnovat pozornost, vytvoříte si ve své hlavě letiště a umožníte jim (na něm) přistát!

– Takže v každé zkoušce říkejme: „Děkuji ti, můj Bože, protože to bylo potřeba k mé spáse.“Pokračovat ve čtení →

OZNÁMENÍ O PRAVIDELNÉM ÚKLIDU V CHRÁMU NA ULICI SVATOPLUKA ČECHA V BRNĚ-KRÁLOVĚ POLI!

„Ty, Hospodine, ač sám ničeho nepotřebuješ, chtěl jsi mít chrám, kde mezi námi přebýváš.“
(2Mak 14,35)

Oznamujeme všem věřícím naší farnosti, že s nadcházející zimní sezónou bude v prostorách Chrámu na ul. Svatopluka Čecha v Brně-Králově Poli probíhat pravidelný úklid.

Docházet k němu bude přibližně dvakrát do měsíce, předběžně v páteční dny od cca 16 hod.

Přesný harmonogram úklidových dní bude zveřejněn na vnitřní nástěnce vedle vchodu do chrámového prostoru.

Více informací sdělí mátuška Marie.

Pokračovat ve čtení →

Starec Efrém učil, že nemoc a zármutek nám pomáhají přiblížit se k Bohu!

V Bohu moudrá poučení ctihodného starce
Efréma Arizonského

Starec Efrém pravil:

„Stává se, že když jsme zdraví a vše se děje podle našeho plánu, tak na Boha zapomínáme.

Ale pak se naplňují slova proroka Davida: „v den soužení svého hledal jsem Tě“ (Žalm 77,3).

V soužení vzpomínáme na Boha a naše modlitby jsou silnější.

Když to tak není (a daří se nám naopak dobře), zapomínáme na vše, vrháme se do tance a zábavy, a pak přichází Bůh!Pokračovat ve čtení →