Starec Paisij Svatohorec pravil, že v duchovním životě neexistuje ani „blízko“, ani „daleko“…

„Nebo blízko jest Hospodin těm, kteříž jsou srdce skroušeného, a potřeným v duchu spomáhá.“
(Ž 34,19)

Starče, je mi líto, že nastal den, kdy nás znovu opouštíš a odjíždíš daleko…

– V duchovním životě neexistuje „blízko“, ani „daleko“.

Kristova láska není rozdělena vzdálenostmi, protože Kristus svou láskou ruší veškeré vzdálenosti.

Proto, ať je někdo blízko nebo daleko, vždy se cítí blízko, když je blízko Kristu a je s druhým bratrsky spojen Kristovou láskou.

Oslavuji Boha, že má láska je tohoto druhu, tj. duchovní, andělská, takže vzdálenosti mezi námi jsou zrušeny.

Také proto se obecenství s vámi bude dít jak v tomto životě na dálku, tak v tom příštím, který je ještě daleko před námi, protože ona vzdálenost bude také velmi blízká, neboť nás sjednocuje Láska, sám Kristus.

Zdroj: Του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου

Další humanitární pomoc našich věřících Mukačevské eparchii předána vladykovi Fedorovi!

„Smiluje se nad bídným a potřebným, a duše nuzných spasí.“
(Ž 72,13 )

Otec Jozef a bratr David s vladykou Fedorem, metropolitou mukavčeským (uprostřed)

Náš důstojný otec Jozef Fejsak, i tentokrát doprovázený bratrem žalmistou Davidem, se před několika dny znovu vypravil na Ukrajinu, aby mukačevskému vladykovi Fedorovi a věřícím jeho místní eparchie předal další, v řadě již třetí humanitární pomoc od naší farnosti.

Ústy otce Jozefa jsme drahého vladyku Fedora, metropolitu mukačevsko-užhorodského z Ukrajinské pravoslavné církve (UPC), požádali o modlitby, abychom i díky jeho požehnání a svatým modlitbám mohli vytrvat v našem stávajícím duchovním zápase.Pokračovat ve čtení →

Svatá liturgie byla završena již pod zářivými paprsky slunce na znamení Božího milosrdenství k nám!

„Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne…“ (Jn 10,14-15)

Dnešní nedělní svatá, božská liturgie byla konána oproti zvyklostem u našeho historického chrámu sv. Václava, neboť nebylo možné konat bohoslužby v provizorním našem útočišti na Karáskově náměstí.

Byť vyhlídky na nedělní dopoledne nevyznívaly co do počasí příliš příznivě, nakonec nás však čekalo příjemné překvapení.

Svatou liturgii začínal otec Jozef se svými pomocníky a zpěváky ještě za mírného deště. Nikoho však tyto drobné kapky a vláha shůry neodradily. Věřící se svými dětmi přicházeli po celou dobu svaté liturgie, aby se mohli vyzpovídat a později i přijmout Přečisté Kristovy Dary.

Svatá liturgie se konala na stejném místě, kde proběhla podobná velká událost již letos před svátkem Paschy – na svátek Květné neděle.

Zelená barva okolní trávy a listí na stromech zabarvilo i příjemný dojem z dnešního dne. Cítili jsme se jako by nebe sestoupilo na zem a obarvilo se do nachu zelených ratolestí.

Závěr svaté liturgie patřil kázání otce Jozefa, po němž následovala 40 denní panychida za nevinně zabitého bratra v Kristu Ruslana. Všichni přítomní se s dojetím přidávali ke společným modlitbám a soucítili ve svých srdcích s příbuznými zabitého mladého muže.

Dnešní kázání otce Jozefa bylo neméně významné. Svým obsahem, vnitřním poselstvím a otevřeným vyznáním probouzelo v každém z nás plamennou víru, ukrytou v našich nitrech. Bylo tak jasné a pravdivé, že v nás všech začal opět mocně plát plamínek naší víry, který nás vybízel k setrvání v jednotě a lásce bez ohledu na těžká protivenství a diskomfort, který každý z nás trpíme, nejvíce pak sám duchovní náš pastýř.Pokračovat ve čtení →

Nedělní svatá liturgie se bude 25. září konat od 9:00 u našeho chrámu svatého Václava pod Špilberkem!

Nedělní svatou liturgii budeme sloužit na stejném místě jako při oslavě letošního svátku Květné neděle!

Večerní bohoslužba bude 25.9. v 19:00 již v chrámu Krista Spasitele na Karáskově nám. v Brně Židenicích! 

Záplava zelených ratolestí a ryzí, čistá radost věřících dnes zaplnily okolí chrámu sv. Václava!

Vstavší z mrtvých Kristus, pravý Bůh náš, na přímluvy Přečisté Matky své, svatých mučedníků Václava a Ludmily i všech svatých…

Z moudrosti svatých Sinajských otců

„Jedině Kristus je Cestou, Pravdou a Životem, skrze Nějž do zaslíbené země člověk vstupuje osvobozen od vášní; neboť jedině v duši očištěné milostí Jeho Vzkříšení se usídluje Duch Svatý, aby v ní přebýval.“

Sinajská ikona Přesvaté Bohorodice sedící s Kristem Mládencem na trůnu a jsouc obklopena
svatými proroky Mojžíšem a Áronem
Pokračovat ve čtení →

Vychovávej své děti svým příkladem a ve své modlitbě se modli za celý svět…

Poučení ctihodného starce
Efréma Arizonského

(24. června 1928, Volos, Řecko – 7. prosince 2019, Monastýr
sv. Antonia, Arizona, USA)

„Zpovídej se pravidelně a poslouchej svého duchovního otce, dávej si pozor na své zažívání, neodsuzuj nikoho a miluj své nepřátele. Neustále se modli.

Odsuzuj pouze sám sebe.

Zamiluj si účast na bohoslužbách v chrámu.

Vychovávej své děti svým příkladem.

Ve své modlitbě se modli za celý svět.“

Zdroj: Παραμυθία

Starec Gabriel Svatohorec říká, že když chceme být bohatí, máme dávat ostatním…

Přeji vám, abyste se ocitli v nebi!

Ctihodný starec Gabriel Svatohorec

Přeji vám, abyste se ocitli v nebi…, abyste měli možnost být s Abrahamem a s Jobem. Abyste však obdrželi Boží požehnání, musíte se v pravidelných intervalech zpovídat, neustále chodit do chrámu, modlit se a postit, každý den si přečíst alespoň malý úryvek z Písma a konat dobročinné skutky pro lidi v nouzi.

Až nás uloží do rakve, nebudeme mít již příležitost udělat nic dobrého ani se modlit.

V plášti nejsou žádné kapsy – a po konci (tohoto pozemského) života člověk ztratí všechno kromě toho, co už dříve daroval.

Bohatství a chudoba nejsou v našich domech, ale v našich srdcích.

Co patří jen tobě, není tvoje.

Člověk může mít v rukou nějaké postižení, ale jeho ruce jsou mnohem cennější než ruce lakomců.

Chceš-li být bohatý, dávej ostatním.

Chceš-li umřít hlady, zavři oči a uši před lidským utrpením.Pokračovat ve čtení →