Když někdo podobně jako otec Serafím (Rose) opravdově přijme křesťanství a žije v souladu s ním…

„Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!“
(Fil 4,4)

„Když jsem se stal křesťanem, dobrovolně
jsem ukřižoval svou mysl, a všechny kříže,
které jsem nesl, jsou pro mě jen zdrojem radosti.
Nic jsem neztratil, naopak vše získal.“
(otec Serafím Rose)

Zdroj: Όσιος Γεώργιος Καρσλίδης

Svatý Nektários a jeho hospitalizace v Athénské nemocnici Aretaio krátce před jeho smrtí…

Když světce po jeho zesnutí vynášeli z nemocnice,
z jeho čela vytékalo myro.

Pokoj v Athénské nemocnici Aretaio, kde zemřel svatý Nektários Eginský

Svatý Nektários Eginský (1846-1920), metropolita pentapolský, je jedním z největších světců všech dob, jehož život a dílo se odehrávaly na přelomu 19. a 20. století.

Jeho světské jméno bylo Anastasios Kefalas a jeho život byl popsán v mnoha knihách a přeložen do řady světových jazyků. Mezi věřícími byl oblíbeným hierarchou, kazatelem a pedagogem. Svatý Nektários je pravoslavný světec par excellence a je rovněž velkým divotvůrcem, protože konal zázraky ještě za svého života a pak i po svém zesnutí až dodnes.

Závěr jeho života byl velmi bolestný. Spolu s přibývajícími roky a dalšími zdravotními neduhy ho sužovalo zejména chronické onemocnění prostaty.

V roce 1920 byl přijat do Nemocnice Aretaio v Athénách, kde mu byla diagnostikována rakovina prostaty.

Dne 8. listopadu téhož roku svatý Nektários na tomto místě zesnul.Pokračovat ve čtení →

Starec Tadeáš nám připomíná, že „jsme tu jen krátce“, ale domníváme se, „že tu budeme navždy“!

„Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.“
(2 Kor 13,13)

Starec Tadeáš Vitovnický pravil:

„Zapomínáme na to, že jsme tu krátce…“

„Bůh nám různými způsoby připomíná svou přítomnost.

Brzy na to však zapomínáme, zvláště když se nám daří dobře.

Zapomínáme na to, že jsme tu jen krátce, a myslíme si, že tu budeme navždy!

Ale když nás zastihnou neúspěchy, pláčeme a voláme: „Pane, smiluj se!“

Proto se musíme usilovně snažit změnit svůj charakter k lepšímu.“

Zdroj: Γεώργιος ΚαλογήρουΌσιος Γεώργιος Καρσλίδης

připravil a přeložil Michal Dvořáček

„Amen, amen, pravím vám, vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat;
vy se budete rmoutit, ale váš zármutek se promění v radost.
Žena, když rodí, má zármutek, neboť přišla její hodina; ale když porodí dítě,
nevzpomíná už na soužení pro radost, že na svět přišel člověk. I vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme.“
(Jn 16,20-22)

Dvě holubice přiletěvší k ikoně svatého Gerasima Jordánského
(Judská poušť, Svatá země)

 

 

„Odtud jsem vstoupil na nebesa a sem zase sestoupím. Toto místo teď není moje, a proto mi ho připrav.“

Když byl pravoslavný „Chrám Nanebevstoupení“ na Olivové hoře postaven, přijely dva buldozery,
aby ho zbouraly…

Otec Joakim Strogilos (Στρογγυλός),
dlouholetý správce Chrámu Nanebevstoupení na Olivové hoře ve Svaté zemi
(1950-2009)

Příběh o pravoslavném poutním místě „Nanebevstoupení Páně“

Jak se lze dočíst v Novém zákoně, Pán Ježíš Kristus kráčel čtyřicátý den po svém Vzkříšení s apoštoly, až dosáhl vrcholu Olivové hory, tam jim požehnal a před jejich zraky se vznesl na nebe.

„A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu a řekli: „Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“ (Sk 1,10-11)

„Potom je vyvedl až k Betanii, zvedl ruce a požehnal jim; a když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe. Oni před ním padli na kolena; potom se s velikou radostí vrátili do Jeruzaléma, byli stále v chrámě a chválili Boha.“ (Lk 24,50-53)

Na posledním místě, kam Jeho svaté nohy vkročily, zůstaly na kameni dvě stopy, a to je považováno za velký zázrak. Toto místo bylo křesťanům dobře známé, a když svatá Helena přišla do Svaté země, postavila v roce 327 po Kr. přesně na místě Nanebevstoupení Páně velkolepý chrám. Později, v roce 614 po Kr., došlo k vpádu Peršanů, kdy byly zničeny téměř všechny chrámy vč. tohoto Chrámu Nanebevstoupení. O 22 let později, v roce 636 po Kr., než stihl Jeruzalémský patriarchát znovu postavit zničené chrámy, přišli muslimové a toto místo přešlo do jejich vlastnictví. Po několika staletích byla na místě Nanebevstoupení postavena mešita, která sloužila jen několik let. Poté muslimové přestali místo využívat jako mešitu, zpřístupnili ho poutníkům za určitý poplatek a od té doby mohli již křesťané volně navštěvovat skutečné místo Nanebevstoupení Páně.Pokračovat ve čtení →

Pozvánka pro všechny věřící naší církevní obce na další ročník farní akce s názvem „Den pravoslavné rodiny“!

Brněnská pravoslavná církevní obec při chrámu
na ul. Svatopluka Čecha v Brně-Králově Poli

pořádá

„Den pravoslavné rodiny“

Kde: v Mariánském údolí v Brně Líšni

Kdy: v neděli 11. června 2023

Nejprve proběhne svatá liturgie (9:00) v chrámu na ul. Svatopluka Čecha v Brně-Králově Poli, načež se věřící přesunou, každý samostatně, do Mariánského údolí v Líšni (viz Areál „Eldorádo“), kde bude sraz.

Občerstvení je zajištěno.

Spojení MHD: z Hlavního nádraží tramvají č. 8 na zastávku „Jírova“, tam přestup na autobus č. 55. Ze Slovanského nám. autobusem č. 84 na Starou osadu a odtud autobusem č. 55 na konečnou do Mariánského údolí.

Pokračovat ve čtení →

Otec Jozef požehnal účastníkům letošního ročníku „Řecké soboty na hradě Veveří“…

Řecká sobota na hradě Veveří
(27. května 2023)

Otec prot. Jozef Fejsak na pódiu letošního ročníku Řecké soboty
na hradě Veveří s moderátorkou celé akce

Jako každoročně se i letos konalo již 11. výročí místní kulturní události s názvem „Řecká sobota na hradě Veveří“, kterou organizátoři připravili pod záštitou Velvyslanectví Kyperské a Řecké republiky a rovněž primátorky města Brna.

Součástí bohatého programu byly historické výstavy, představení tanečních souborů Lycea Řekyň v ČR, Řecké obce Brno „Prometheus“ a „Evros“ z Javorníku, dále pěvecká představení a mnoho dalšího spjatého s řeckou kulturou, pohostinností a dobrým řeckým jídlem.

Jako významný host se i letošního ročníku Řecké soboty zúčastnil otec prot. Jozef Fejsak z Pravoslavné církevní obce v Brně, kterého na hradním pódiu představila Michaela Tsima, která celý program moderovala.Pokračovat ve čtení →

Starec Efrém radí, abychom pokaždé, když onemocníme hříchem…, činili pokání a vyznali své hříchy!

„Ta nemoc není k smrti, ale k slávě Boží, aby Syn Boží byl skrze ni oslaven.ʽ“ (Jn 11,4)

„Hřích je jako nemoc.

Nestává se, že onemocníte jen jednou.

Onemocníte mnohokrát i stejnou nemocí.

A pokaždé, když onemocníte, jdete k lékaři a vezmete si léky, které vám lékař předepíše.

Udělejte totéž pro svou duši.

Pokaždé, když jste zraněni, i když jste zraněni na stejném místě, čiňte pokání a vyznejte se ze svých hříchů.

Jednoho dne tento lék (božské) blahodati zcela vyléčí tuto konkrétní ránu.“Pokračovat ve čtení →