Úcta projevovaná Přesv. Bohorodici v Pravoslavné církvi

O Přesvaté Bohorodici a teologických východiscích úcty pravoslavných křesťanů k její osobě

Formou otázek a odpovědí

 

Místo úvodu

Pojem Theotokos (řecky θεοτόκος a rusky Богородица, Bogorodica) znamená „Ta, která porodila Boha“ čili Bohorodice. Jedná se o titul, který Církev již ve starověku připisovala Ježíšově matce, Panně Marii, a který byl vyhlášen 3. všeobecným sněmem v Efezu roku 431[1] jako dogma, tj. oficiální a neměnné církevní učení.

Tento pojem sehrál později, ve 4. a v 5. století, velmi důležitou roli na pozadí velkých teologických sporů, neboť, stručně řečeno, vyjadřoval, že Mariin syn Ježíš byl úplný Bůh a úplný člověk, že tedy Jeho dvě přirozenosti – božská a lidská – byly sjednoceny v jediné osobě Ježíše Krista. Proti tomuto pojetí stál Nestóriův pojem Christotokos (řec. Χριστοτόκος, tj. „Ta, která porodila Krista“ čili Kristorodice), který omezoval Mariinu úlohu na matku Ježíšova lidství.

Efezský sněm odsoudil nestoriánství jako herezi, neboť to vlastně v Ježíši Kristu předpokládalo dvě samostatné osoby – jednu lidskou a jednu Boží, přičemž ty byly podle Ustanovení pozdějšího 4. všeobecného sněmu v Chalcedonu „neslitě, nezměnitelně, nerozdílně a nerozlučně“ sjednoceny. Efezský sněm tak definoval, že ačkoli byl Ježíš úplný Bůh i úplný člověk, Jeho božství a lidství bylo věčně spojeno v jediné osobě, a to v osobě Boží věčného Syna coby druhé osoby Nejsvětější Trojice,  a proto Marii přísluší pojmenování Bohorodice.

Toto pojmenování Marie nemělo ale nikdy označovat, že by byla souvěčná s Bohem anebo že by existovala dříve než Bůh, nebo že by byla zdrojem Ježíšova božství.

Je třeba říci, že církevní Otcové, vlastně již od dob svatého Athanásia Velikého, a dokonce ještě dříve, nazývali Pannu Marií „Bohorodicí“ (řec. Theotokos). A proto nelze považovat tyto snahy za nějaké novoty v tehdejším životě Církve.

Svatí Otcové však nedovolili, aby v souvislosti s tímto učením přetrvávaly jakékoli, byť sebemenší, pochybnosti. „Když je toto „Dítě“ (Kristus) současně Bůh, jak by tedy nemohla být ta, která ho rodí, Bohorodicí?“ konstatuje výmluvně Sv. Jan Damašský. Oprávněně a pravdivě nazýváme Pannu Marii „Bohorodicí“, protože tímto názvem potvrzujeme, že z ní Narozený (Kristus) byl Bohočlověk, Bůh a člověk v jedinečné a nevyjádřitelné hypostatické jednotě. „Bohorodice jest ta, která porodila, a z ní narozený je dokonalý Bůh, ale i dokonalý člověk.“

Právě na tomto starobylém církevním, dogmatickém učení o Bohorodici zakládá své učení také sv. Řehoř Theolog, který poměrně nekompromisně naznačuje: „Ten, který nepřijímá Pannu Marii jako Bohorodici, zůstává bez božství.“

Otázky a odpovědi (1-17)

  1. Jak chápete pojem dogma, jak byste ho definoval?

Definování dogmatu:Řecké slovo dogma (δόγμα) je odvozeno od slovesa „dokéo“ (δοκέω) čili myslím, považuji za správné, a znamená rozhodnutí, formální a autentické stanovisko. V teologickém učení (dogmatu) jsou zahrnuty věroučné pravdy, které vycházejí z Písma svatého a jsou dále rozvíjeny v rámci církevní Tradice pod vedením Ducha Svatého.V tomto smyslu jsou součástí dogmatu čili článků víry (a) všechny pravdy, které vycházejí z Písma svatého a které byly dále specifikovány v rámci posvátné Tradice Církve, a také b) rozhodnutí všeobecných (ekumenických) sněmů, které se týkají věcí víry.

Další otázky a odpovědi jsou kompletně uvedeny v této studii (viz níže):

O Přesvaté Bohorodici a teologických východiscích úcty pravoslavných křesťanů k její osobě

Poznámky pod čarou:

[1] Třetí všeobecný sněm v Efezu se konal v roce 431 po Kr. v místě, kde Přesvatá Bohorodice žila pod ochranou sv. Jana Theologa, a byl svolán císařem Theodosiem II. Bylo zde přítomno 200 biskupů, jimž předsedal sv. Cyril Alexandrijský. Otcové tohoto sněmu odsoudili učení Nestória, arcibiskupa konstantinopolského, který kladl vyšší důraz na Ježíšovu lidskou přirozenost ve srovnání s Jeho božstvím a který tvrdil, že Marie porodila Ježíše člověka, a nikoli Boha. Závěrem tento Sněm prohlásil, že Ježíš je dokonalý Bůh a dokonalý člověk s plným spojením obou přirozeností a oficiálně uznal pro Přečistou Pannu Marii titul „Bohorodice“ (Theotokos).

MD

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..