Při křtu tvém v Jordáně, ó Pane, zjevila se Trojice, které se klaníme…

Aktualita
Oslava svátku Bohozjevení

Křest Páně v Jordánu, jak ho i letos slavnostně prožila
naše farnost

(Brno, 19./6.1.)

Třetí lednovou sobotou se završily tři hlavní církevní svátky: Narození Kristovo, Obřezání Páně a Zjevení Páně, které otvírají počátek nového roku.

V sobotu 19. ledna oslavila svatá pravoslavná Církev podle svého starobylého juliánského kalendáře svátek „Bohozjevení čili Křtu Páně v Jordánu“, a těchto překrásných liturgických oslav se účastnila i naše farnost.

Jordánské proudy objaly tebe, Pramen všeho. A Utěšitel v podobě holubice sestoupil. Sklání své temeno Ten, který sklonil nebesa. Promlouvá a volá hlína k Hrnčíři: „Proč mi kážeš učinit, co převyšuje mé síly?“ „Já potřebuji, abys ty pokřtil mne.“ Bezhříšný Kriste, Bože náš, sláva tobě.

Chrám svatého Václava se již od časných ranních hodin zaplňoval věřícími, takže nakonec museli mnozí stát i před jeho dveřmi, byť se chtěl každý dostat do blízkosti nádob s vodou připravených k Velkému svěcení.

Abys zachránil zbloudilého člověka, neošklivilo se ti obléci se v podobu služebníka. Bylo totiž pro nás nutné, abys ty, Vládce a Bůh, vzal na sebe naši přirozenost. Když jsi byl tělem pokřtěn, učinil jsi nás hodnými přijmout odpuštění. Proto k tobě voláme: „Kriste Bože náš, sláva tobě!“

Ano, vskutku, Velké svěcení vody je středobodem těchto tajnodějných událostí, které dávají světu nový význam. Jak pravil starec Georgios Grigoriatský, tento svátek se netýká pouze člověka, „nýbrž zahrnuje veškeré stvoření, veškeré tvorstvo“.

A dále doplňuje:

„Neboť Pán sestoupil do řeky Jordánu, ale tím, jak vstoupil do vod Jordánu, vnesl do nich také svou blahodať, která ho provázela a posvětila vodu, veškeré přírodní živly, veškerou přírodu.“

Poslechněme si vybrané verše služby k Velkému svěcení vod, z nichž starec Georgios cituje a které potvrzují slovo pravdy, které uvedl: „Vyznáváme blahodať, zvěstujeme milost, dobrodiní tvá neskrýváme: Přirozenost našeho pokolení osvobodil jsi. Panenské nitro jsi posvětil svým Narozením: veškeré stvoření tě, zjevujícího se, oslavuje.“

Díky tomu pronikla do veškerého Božího stvoření „blahodať“ a „duchovní požehnání“, a příroda získala nově sílu – neboť toto tajemství se nadále opakuje, „aby se stalo místem Boží přítomnosti“.

Neboť pokaždé, když se koná v naší Církvi tajina Křtu, aby byl pokřtěn nějaký nový člověk, katechumen, jak říkáme, „tato voda v sobě obsahuje požehnání Jordánovo“, jehož se díky tomu také člověk účastní. „Jde o tu stejnou vodu, kterou posvětil náš Pán v řece Jordánu.“

Sklonil jsi jako člověk hlavu pod ruku Předchůdce svého Jana, a rozdrtil tím hlavy hadů. Zjevil ses jako Bůh v řece Jordánu a osvítil tím veškerenstvo. Aby všichni slavili tebe, Spasiteli, jako Osvětitele duší našich.

Při Velkém svěcení vody se pronášejí slova modlitby, skrze něž Boha prosíme, aby „posvětil vodu, naplnil ji andělskou silou, aby všem, kdo ji bude čerpat
a přijímat, byla k očištění duše i těla, k uzdravení od vášní, k posvěcení domů
a napomáhající každému užitečnému dílu“.

V dnešní den byla také sloužena svatá liturgie, která Velkému svěcení vody předcházela. A při ní bylo možno v opakujících se variacích zaslechnout tropar svátku:

Při křtu tvém v Jordáně, ó Pane, zjevila se Trojice, které se klaníme, neb Otcův hlas svědectví vydal o tobě, nazývaje tě milovaným Synem, a Duch v podobě holubice potvrdil pravdu tohoto slova. Ó Kriste, jenž jsi se zjevil a svět osvítil, sláva tobě!

Tyto oslavné verše zpíval na závěr celý chrám, veškerý přítomný lid, od malých až po ty nejstarší. Kvůli velkému množství Božího lidu bylo podáváno svaté Přijímání věřícím ze dvou kalichů a po zaambonové modlitbě byla posvěcena voda pro všechny přítomné věřící, které otec Jozef na závěr ještě prokropil, přičemž největší radost byla patrna na tvářích našich nejmenších.

Hlas Hospodinův zní nad vodami, přijďte všichni a přijměte Ducha moudrosti, Ducha poznání, Ducha bázně Boží, Ducha, jehož uděluje zjevivší se Kristus!

Dnes světí se živel vody, Jordán se rozděluje a zastavuje své proudy, když vidí Vládce, jak se v něj noří.

Jako člověk přišel jsi k řece, Kriste, Králi dobrotivý a lidumilný. Ó křest určený pro služebníky své žádáš a z rukou Jana Předchůdce jej přijímáš. Dal ses pokřtít, Spasiteli, abys tím očistil hříchy naše.

Ve dvě hodiny v sobotu odpoledne, jak už se stalo v naší Pravoslavné církevní obci dobrým zvykem, proběhlo Velké svěcení vody i na řece Svratce v Brně Bystrci. Opět byly čteny modlitby a prosby, aby Bůh posvětil tuto vodu, aby voda v řece byla posvěcena nejen pro obyvatele našeho města, ale i pro celý kraj, kterým řeka protéká. Na závěr Velkého svěcení vody vhodil otec Jozef do řeky svatý Kříž přivázaný ke stuze, který poté vylovili odvážní plavci, kteří se nezalekli ani mrznoucího počasí. Odměnou jim bylo políbení tohoto Kříže a požehnání k dalším zbožným výkonům napřesrok… Průvod věřících se poté vydal zpět k řece Svratce, kterou přešel po Letenské lávce v Bystrci za radostného zpěvu Mnoholetí!

Doslov:

Nezapomeňme na hlavní smysl svátku Bohozjevení: kterým zůstává zejména Kristova láska k nám, k lidem, kvůli kterým náš Pán vzal na sebe hříchy lidského pokolení (viz Jn 1,29). Nám proto nezbývá, chceme-li dosáhnout svatosti, činit stejně tak, a sice především milovat svého bližního (viz Mt 22,39), abychom byli shledáni jeho věrnými učedníky na cestě naší spásy.

Závěrem nám dovolte citovat slova nedávno zesnulého blaženého metropolity Pavla Siatistského, který nás ujistil, že Církev neustále tvoří své svaté, i v dnešní době, takže nemáme „žádnou výmluvu“. A k tomu dodal: „Nemá smysl obdivovat svaté, mluvit o svatých, ale nenapodobovat svaté svou pokorou před Bohem, svou poslušností vůči Boží vůli.“

„Kristus se křtí“ Kristus se zjevuje! Oslavujte Ho!

připravili o. Marek Malík a Michal Dvořáček

 Aktualita k dispozici v pdf:

Aktualita_Oslava svátku Bohozjevení Páně v PCO Brno_leden 2019

Užitečné odkazy:

„Toto se stalo v Betabaře za Jordánem, kdežto Jan křtil.“

http://download.pravoslavi.cz/svati/zjeveni-w.pdf

Poučení o svátku z loňských oslav (2018):

http://www.ob-eparchie.cz/wp-content/uploads/2018/02/o-svatku-bohozjeveni-a-jeho-letosnich-oslavach-v-pco-brno_2018_v2b.pdf

Fotogalerie ze svátku Bohozjevení zde:

 

Záznamy ze svátku na různých místech světa:

Na Svaté Hoře:

https://www.facebook.com/groups/44307016564/permalink/10157000463591565/

Ve Svaté Zemi:

https://m.facebook.com/groups/1766389510138999?view=permalink&id=1901527329958549u

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..