„Já zajisté křtil jsem vás vodou, ale onť vás křtíti bude Duchem svatým.“

Svěcení vody proběhne 19.1. v chrámu Krista Spasitele na Karáskově nám. v Židenicích…

A pak rovněž nedaleko ulice Optátova
na řece Svratce v Jundrově…

Z rozhovoru otce Jozefa s věřícími po skončení bohoslužby před chrámem

„Přirozenost našeho pokolení osvobodil jsi. Panenské nitro jsi posvětil svým Narozením: veškeré stvoření tě, zjevujícího se, oslavuje.“

Neděle před Bohozjevením Páně

Po řadě krásných svátečních dní, spjatých se slavným Narozením našeho Pána Ježíše Krista, vyhlíží celá naše farnost nadcházející oslavu Pánova Křtu v Jordáně, která přináší další hluboké církevní významy.

Při dnešním čtení z Apoštola a svatého Evangelia jsme zaslechli svatého apoštola Pavla, ona „ústa Kristova“, jak se o něm vyjádřil sv. Jan Zlatoústý ve svých výkladech Pavlových poslání, jak nabádá svého učedníka Timotea, aby byl „ve všem střízlivý“, aby snášel „útrapy“, konal „dílo“ zvěstovatele evangelia a cele se věnoval své „službě“ (srov. 2Tim 4,5-8).

Svatý apoštola Pavel o sobě svědčí takto: „Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval“. Nechme se i my inspirovat jeho svatými slovy a veďme vždy „dobrý boj“, dokončeme svůj „běh“ a zachovejme svou „víru“, neboť není nikde psáno, jak dlouho bude náš pozemský duchovní zápas trvat, ale že ho musíme zachovat až do konce:

„Ale kdož setrvá až do konce, tenť spasen bude.“ (Mk 13,13)

Svatý apoštol Pavel vyhlížel „vavřín spravedlnosti“, který, jak věřil, mu Pán dá „v onen den“, neboť Pán je „spravedlivý soudce“.

„A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod… (viz 2 Tim 4,5-8)

Jen několik málo dní před svátkem svatého Bohozjevení  (Svaté Trojice), slyšíme současně znít slova Jeho proroka, „největšího z žen na zemi narozených“ – svatého Jana Křtitele, o němž svědčil již svatý prorok Izaiáš.

„Hle, já posílám posla před tvou tváří, by ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“

Jak se také zmínil otec Jozef ve svém kázání, svatý Jan, Předchůdce a Křtitel Páně, žil proto, aby připravil izraelský národ k přijetí Mesiáše, na Nějž poukázal. Jeho příprava měla za cíl vzbudit pokání mezi lidmi v Judeji a Galileji. Jeho pokání, jak pravil sám sv. Jan Křtitel, bylo však kvůli odpuštění hříchů, a on sám křtil vodou… Po něm měl však přijít někdo jiný, zaslíbený Mesiáš, Jenž měl křtít Duchem svatým (srov. Mar 1,1-8).

Foto: br. Štěpán a br. Michal

Starec Georgios Grigoriatský ze Svaté Hory Athos (+2014) říká, že jelikož Adam upadl (duchovně) skrze svou pýchu a kvůli své neposlušnosti, tak jedině nový Adam – Kristus – mohl obnovit lidské pokolení, a sice díky své poslušnosti a pokoře. A také proto nám zanechal svůj příklad: „Nebo i k tomu povoláni jste, jako i Kristus trpěl za nás, nám pozůstaviv příklad, abychom následovali šlépějí jeho.“ (1Pt 2,21)

Starec Georgios ve svém kázání na svátek Bohozjevení se dotkl ještě dalšího podstatného aspektu v teologii tohoto svátku, když říká, že ten se netýká pouze člověka, „nýbrž zahrnuje veškeré stvoření“. „Neboť Pán sestoupil do řeky Jordánu, ale tím, jak vstoupil do vod Jordánu, vnesl do nich také svou blahodať, která ho provázela a posvětila vodu, veškeré přírodní živly, veškerou přírodu.“

A proto pokaždé, když se koná v naší Církvi tajina Křtu, aby byl pokřtěn nějaký nový člověk, katechumen, jak říkáme, „tato voda v sobě obsahuje požehnání Jordánovo“, jehož se díky tomu také člověk účastní.

„Jde o tu stejnou vodu, kterou posvětil náš Pán v řece Jordánu. A protože má tato posvěcená voda tak velkou blahodať v ní pokřtěného Pána, má i moc posvětit každého křesťana, který má být křtěn a kterého rovněž obnovuje, aby dále chodil v novosti života v Bohu.“

PROGRAM BOHOSLUŽEB NA BOHOZJEVENÍ PÁNĚ A UPŘESNĚNÍ MÍSTA SVĚCENÍ VOD NA ŘECE SVRATCE!

 

A z předešlé sobotní bohoslužby u chrámu

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..