Svatý Serafím Sarovský pravil, že „Duch svatý proměňuje v radost vše, čeho se dotkne“!

Milovaný pravoslavný světec a jeho učení o získání Boží blahodati v podání řeckého spisovatele a ikonopisce Fotise Kontoglou

„Byl zamračený den. Zemi pokrývalo hodně sněhu a bílé vločky se snášely k zemi v podobě hustých chomáčků. Otec Serafím mě vybídl, abych se posadil po jeho boku na pokácený strom na mýtině v lese. A potom mi řekl: „Bůh mi zjevil, že jsi ve svém dětství chtěl vědět, co je smyslem křesťanského života.

A vím, že ti bylo řečeno a doporučeno, abys chodil do chrámu, modlil se doma, dával almužny a všemožně konal dobré skutky, protože v nich spočívá smysl křesťanského života. Ale tyto věci samy o sobě tě nijak neuspokojily. Říkám ti tedy, že modlitba, půst, bdění a každé podobné křesťanské dílo jsou velmi dobré. Ale smyslem našeho života není jen činit tyto skutky, protože se jedná pouze o prostředky, které potřebujeme k dosažení účelu křesťanského života.

Skutečným údělem křesťana je získání Ducha svatého. Věz, že žádné dobré dílo nepřináší ovoce Ducha svatého, pokud není konáno z lásky Kristovy. Účel našeho života spočívá výhradně v získání milosti Ducha svatého.“

Pak jsem se ho zeptal: „Co máš, otče, na mysli oním „získáním“ (milosti Ducha svatého)? Nerozumím tomu jasně.“

Svatý mi řekl: „Slovο „získat“ znamená to stejné jako něčeho „nabýt“! Víš, co znamená, že někdo nabude majetku? A získání Ducha svatého je totéž. Obyčejní lidé si v životě kladou za cíl vydělat peníze a ti, kteří stojí ve společnosti výše, touží po získání cti a slávy.

Získat milost Ducha svatého je jako získat věčné vlastnictví, věčný život, poklad, který nelze zničit, ani ho nikdy ztratit. Každé dobré dílo, které konáme z lásky ke Kristu, nám dává milost Ducha svatého. Ale především modlitba nám dává tuto milost, protože modlit se může každý člověk, ať bohatý nebo chudý, pán nebo chuďas, silný nebo slabý, zdravý nebo nemocný, člověk ctnostný nebo hříšný.

Shromažďujme tedy poklad Božího milosrdenství.

Člověk, který hledá spásu za své hříchy a činí pokání ze svých hříchů, může dobrými skutky získat Ducha svatého, který v nás působí a uvádí nás do Božího království. Se všemi našimi pády, se vší temnotou, která obklopuje naši duši, milost Ducha svatého, která nám byla dána ve svatém křtu, nepřestává zářit v našich srdcích světlem pokání. Toto Kristovo světlo smazává všechny stopy, které zanechaly naše staré hříchy, a obléká nás neporušitelným pláštěm utkaným z (Boží) milosti.

Říkám mu: „Můj otče, mluvíš ke mně o milosti Ducha svatého, ale jak ji mohu spatřit? Vidíme dobré skutky, ale jak může někdo spatřit Ducha svatého? Jak můžu vědět, jestli je nebo není ve mně?“

Světec mi odpověděl: „Když Duch svatý sestupuje na člověka a proniká do něj, lidská duše je naplněna nevyjádřitelnou radostí, protože Duch svatý proměňuje v radost vše, čeho se dotkne. (Duch) se zjevuje jako nepopsatelné světlo těm, u nichž je zřejmá božská energie. Svatí apoštolové poznali přítomnost Ducha svatého pomocí svých smyslů.“

Pak jsem se ho zeptal: „Jak ho budu moci (lidé) spatřit na vlastní oči?“ A tehdy mi otec Serafím položil své ruce na ramena a řekl mi: „Mé dítě, oba jsme v Duchu svatém… Proč se na mě nechceš podívat?“

„Můj otče,“ řekl jsem mu, „nemohu se na tebe podívat. Tvoje oči vydávají blesky. Tvůj obličej je jasnější nad slunce a mé oči jsou oslepeny pohledem na tebe.“ „Neboj se, dítě Boží,“ řekl starec, „vždyť ty jsi nyní stejně tak jako já ponořen do světla. Je tomu tak proto, že se nacházíš uvnitř Ducha svatého. Jinak bys mě nemohl vidět způsobem, jakým mě nyní vidíš.“

Naklonil se nade mě a tiše mi řekl do ucha: „Poděkuj Nejvyššímu za Jeho nekonečnou dobrotu. Tajně jsem se modlil k Pánu a říkal si: Pane, dovol mu, aby svýma fyzickýma očima viděl zjevení Tvého Svatého Ducha, které zjevuješ svým služebníkům, kdykoli uznáš za vhodné ukázat se v majestátním světle Tvé slávy. A jak vidíte, Pán okamžitě přijal modlitbu bezvýznamného Serafíma.

Jak jen vděčni musíme Bohu být za tento Jeho nevýslovný dar, který nám dal! Vždyť zdaleka ne všichni Otcové pouště byli učiněni hodnými zakusit tyto projevy Jeho dobrotivosti.

Dobře, mé dítě, podívej se na mě klidně a neboj se, Pán je s námi!“

Autor této ikony nebyl zjištěn…

Podle článku Fotise Kontoglou „Milovaný svatý Serafím Sarovský“

Zdroj: Το μέγα Γεροντικόν

přeložil Michal Dvořáček

Odkaz:

Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ: Το Άγιο Πνεύμα μεταμορφώνει σε χαρά ότι αγγίξει

 

Užitečný odkaz na další příspěvky s podobnou tématikou:

Fotis Kontoglou hovoří o pravém štěstí, kdy je člověk spokojen s málem a s tím, co je prosté…

Fotis Kontoglou hovoří o neopakovatelném zázraku naší víry!

Slavný řecký ikonopisec a pravoslavný křesťan Fotis Kontoglou prizmatem svých poučení!

Své dětství prožil mezi klášterem, mořem a rybáři…

„Papa Nikolaos Planas“ – Když svatí opěvují svaté…

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..