Odmítáme veškeré pokusy o převzetí místního chrámu svatého Václava a majetku farnosti ze strany Eparchiální rady OBE…

Provolání

Farní rady a věřících PCO v Brně

k duchovenstvu a k pravoslavným křesťanům Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni;
jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi.

(2K 4,9)

Ocitáme se nejen na sklonku požehnaného léta Páně, nýbrž také v nesmírně významné fázi našeho duchovního zápasu, který činíme jak za zachování dobrého a čistého svědomí před Bohem a před lidmi, tak za obranu duchovních hodnot a důstojného přebývání v tomto pozemském životě, kde je naší jedinou nadějí víra v Trojjediného Boha.

Utěšujeme se proto neustále slovy svatého apoštola Pavla, který před Bohem i před lidmi srdečně vyznal: „Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.“ (2Tim 4,7-8)

Naše duchovní city byly dlouho a nevybíravě uráženy, naše naděje mařeny, naše opakované snahy za obranu a očištění dobrého jména našeho duchovního otce a správce brněnské farnosti haněny a hrubě ponižovány.

V těchto dnech byl dokonce neoprávněně uzamčen náš vlastní chrám, takže bylo přístupu do něj zabráněno jak našim duchovním otcům, tak nám, všem brněnským věřícím. Není třeba dodávat, že toto nezákonné vniknutí a násilné převzetí chrámu proběhlo bez vědomí těch, jejichž je chrám majetkem…

My však neklesáme na mysli, ale hledáme v těchto protivenstvích sílu od Boha, který skrze svého Jednorozeného Syna, Pána Ježíše Krista, utěšuje všechny blahoslavené, „kteří protivenství trpí pro spravedlnost, neboť jejich jest království nebeské“ (Mt 5,10).

To vše se dělo, a bohužel i nadále děje, buď s tichým anebo s neskrývaným souhlasem Vás všech, kterým nevadí, že administrativní život naší eparchie ovládly intriky, podvody a nevybíravé útoky na ty, kteří upozornili na neadekvátní chování, na nekanonické principy, na nedůstojné přivlastňování si církevního úřadu, na neslušné zacházení s různými osobami kvůli jejich odlišnému názoru, oprávněné kritice anebo upřímné snaze bránit hodnoty a ideály pravoslavného křesťanství.

Připomínáme si v těchto chvílích slova velkého a předního Apoštola Pavla, který jako by promlouval i z naší duše: „Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?“ (Ř 8,35)

Ačkoli se na první pohled zdá, že naše eparchie vzkvétá, že narůstá aktivit, že přibývá setkání duchovních a věřících, že dochází k obnově duchovního života na farnostech, pravdou je, že za uměle vytvářenou medializací tohoto církevního dění v Olomoucko-brněnské farnosti se skrývá pokus o převzetí moci.

Není třeba přílišného vysvětlování a dokazování. Kdo sleduje situaci a již déle než osmiměsíční agonii obětavých a milujících věřících a přátel naší farnosti za návrat duchovního správce brněnské obce v osobě otce prot. Jozefa Fejsaka na místo, které téměř 40 let poctivě zastával, velmi rychle pochopí, oč současnému vedení naší eparchie jde především.

Eparchiální správce naší eparchie, Jeho Vysokopřeosvícenost Simeon, se v poslední době ocitl mimo svou katedru, dlouhodobě neslouží, nekomunikuje s věřícími, nikdo přesně netuší, kde se nachází, přičemž jakékoli snahy o setkání s ním jsou předem odsouzeny k zániku. Pravoslavná církevní obec uznává za svého jediného eparchiálního správce právě vladyku Simeona, kterého tímto znovu a naléhavě žádáme o setkání.

V souladu se svým prohlášením z února roku 2021 oznámil vladyka Simeon, že některé své pravomoci dočasně převádí na svého vikárního bisupa, zejména péči o čistotu víry a starostlivost o duchovní růst v obcích apod. Veškeré další pravomoci, které přísluší pouze eparchiálnímu biskupovi, si vladyka Simeon ponechal. Dnes se nicméně ukazuje, že současný vikární biskup sám zneužívá svého postavení, když např. vysvětil diákona z Ruské pravoslavné církve na kněze, který měl zákaz duchovenské činnosti kvůli dvojímu manželství a současně neměl propouštěcí list od svého archijereje… A to vše se děje za situace, kdy vladyka Simeon nadále zůstává statutářem Olomoucko-brněnské eparchie se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími.

Za této nestandardní a dlouhodobě neúnosné situace si otec prot. Jozef Fejsak, duchovní správce PCO v Brně, dovolil vystoupit a povznést svůj hlas proti nezákonnému a necírkevnímu chování vikárního biskupa Izaiáše.

Otec Jozef se nepodvolil a nepodlehl bezskrupulóznímu jednání vikárního biskupa, v jehož aktivitách ho podporují různí lidé chovající nenávist vůči všemu, co je spojeno jak s otcem Jozefem, tak s brněnskou farností. Otec Jozef se nepodřídil surovému diktátu moci, nepřijal poníženě, jak bylo marně očekáváno, zcela nepřiměřené a neústavní odvolání z funkce duchovního správce, nýbrž postavil se vůči svým pronásledovatelům čelem, s odvahou, s nadějí na Boží i lidskou spravedlnost, a proto až dodnes otec Jozef pokorně snáší nevybíravé zacházení a diskriminaci ze strany Eparchiálního úřadu OBE. My, členové Farní rady PCO v Brně, cítíme tyto útoky proti otci Jozefovi, jako by se děly i proti nám samotným.

Obrana otce Jozefa, která trvá až do dnešního dne, je podnikána především jeho věrnými přáteli a duchovními dětmi, konkrétně všemi pravoslavnými křesťany, ať naší farnosti, eparchie či celé Církve, kteří se spojili v modlitbě a vytvořili pevné duchovní pouto, jež jako nějaký nebeský oblak nadále chrání naši farnost a jeho obětavého pastýře před nepřátelskými „střelami“ zvenčí.

Jsme si dobře vědomi toho, že v tomto duchovním zápase nezůstáváme sami, obzvláště když se k našemu sluchu dostávají svědectví o odvážné podpoře a připravenosti bránit veřejně otce Jozefa i ze strany některých současných duchovních otců a mnoha z Vás, čestných a svědomitých věřících, kvůli čemuž Vy všichni riskujete nevoli ze strany mocných tohoto světa, různá příkoří, nepřátelství, ba i potrestání za toto Vaše vpravdě křesťanské počínání.

Jak si zcela jistě dokážete představit, otec Jozef nadále nese na svých bedrech blahé břemeno blahoslaveného a pokorného příkladu všech utiskovaných a ponižovaných. Místo svého odchodu do důchodu, na nějž by už měl zcela jistě nárok, chce nadále vést své duchovní stádce po cestě Kristově do nebeského království a chránit ho jako dobrý pastýř před všemi nezvanými zloději. Místo snadného kompromitování pravdy se lží a podřízení se zlovůli úřednické moci, která nabrala v naší místní Církvi nebývalých rozměrů, kráčí spolu se svými věřícími neochvějně po „rozbouřeném moři tohoto života“ a vztahuje svoji ruku k našemu Spasiteli, kterého žádá o záchranu.

V situaci, kdy náš duchovní otec Jozef, navzdory svému vzornému a lidumilnému přístupu k lidem, obdržel místo odměny a pochvaly za svou dlouholetou práci a misijní činnost naopak sprostý políček, obracíme se na Vás na všechny, věřící naší místní Církve, ale i všechny lidi dobré vůle, s následujícím prohlášením.

My, členové Farní rady PCO v Brně, spolu se všemi věřícími naší farnosti, jsouce vedeni otcem Jozefem, právoplatným a všeobecně uznávaným duchovním správcem naší církevní obce, velmi důrazně odmítáme další pokusy o dehonestaci váženého jména našeho duchovního pastýře; odmítáme pokusy některých osob o jeho diskreditaci; odmítáme další projevy šikanování jeho osoby a ponižování, které přicházejí ze strany vikárního biskupa a členů Eparchiální rady OBE.

Naléhavě proto žádáme Vás všechny, abyste spolu s námi pozdvihli ruce i srdce v modlitbě k Nejmilostivějšímu Hospodinu, aby nás On, Dárce všeho blaha, zbavil veškerých běd, zastavil útoky od lidí nepřejícných a nenávistných, aby osvítil všechny, kteří mají důstojně spravovat a organizovat život v naší eparchii, a vnesl pokoj a milosrdenství do vzájemných vztahů všech místních pravoslavných křesťanů, jejichž cílem má být spása v Bohu, a nikoli vedení nevraživého boje za získání nadvlády nad osudy druhých.

Pravoslavná církevní obec v Brně nesouhlasí, nepřijímá, neuznává a odmítá veškeré pokusy o převzetí místního chrámu svatého Václava a majetku farnosti ze strany Eparchiální rady Olomoucko-brněnské eparchie.

Pravoslavná církevní obec v Brně v žádném případě svému duchovnímu správci nedoporučuje, aby se podřizoval rozhodnutím vikárního biskupa, respektive současné Eparchiální rady, ani ve smyslu odvolání, ani pozastavení své duchovní činnosti, ale ani souhlasu s výpovědí, obdrženou pro nadbytečnost, které byly postupně proti našemu duchovnímu otci nezákonně vzneseny.

„Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“ (Mt 7,7-8)

Pravoslavná církevní obec v Brně v tomto duchu snažně prosí, zdvořile se domáhá a neodbytně žádá o duchovní záštitu Jeho Blaženost metropolitu Rastislava spolu s ostatními členy Posvátného synodu.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří jsou ochotni, ve své dobrotě a podobnosti s milosrdným Samaritánem, byť jen na chvíli se zastavit, aby dopřáli sluchu našemu niternému lkání, aby ošetřili zraněného, dali najíst hladovému, utěšili zarmouceného…

A pokud se takoví lidé najdou, což teprve Bůh! „Nezjedná On právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá?“ Pán Ježíš Kristus své věrné apoštoly při výkladu tohoto podobenství ujistil, že ano, „že se jich brzo zastane“ (Lk 18,7-8).

„Staň se věrným pokladem ctností,
jehož klíčem nechť ti je
hlas tvého duchovního otce.“

Svatý Basil Veliký

 V pravé Kristově lásce Vaši členové Farní rady spolu s plénem věřících 

prot. Mgr. Jozef Fejsak

prot. Marek Malík

Mgr. Vadim Kozlovský

Michal Dvořáček, ThD.

MUDr. Michal Zavadil

Krstivoje Stojanovič

Ing. Olga Osipova

Ing. arch. Jan Zbyněk Zavřel

Michal Hladyuk

Ing. Fedor Špilka

Vasil Dobrocký

Michal Rajčinec

Ing. Pavel Miženko

Ing. Jan Ignác

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..