Celé brněnské PCO bráníte ve vstupu do chrámu za účelem modliteb, což je zcela neslýchané a nepřijatelné…

Nesouhlas otce prot. Jozefa Fejsaka s nezákonným vstupem a převzetím chrámu sv. Václava v Brně

Olomoucko-brněnská eparchie Pravoslavné církve v českých zemích
Úřad eparchiální rady
Masarykova tř. 17
779 00 Olomouc 2

Vážení,

tímto si Vám dovoluji oznámit, že s ohledem na skutečnost, že jak mé odvolání z funkce duchovního správce PCO v Brně, tak výpověď z pracovního poměru, jsou úkony neplatné, mám za to, že můj pracovní poměr nadále trvá, dále vykonávám funkci duchovního správce v Brně a k předání PCO v Brně z mé strany nedojde.

Pro úplnost opětovně uvádím, že výše uvedené úkony jsou neplatné zejména z toho důvodu, že byly učiněny vl. Izaiášem, tedy osobou neoprávněnou k těmto úkonům. Ze strany vl. Izaiáše nebylo do dnešního dne předloženo oprávnění k učinění těchto úkonů, kdy z pověření správou eparchie vydané arcibiskupem Simeonem dne 26. 1. 2021 zcela jasně vyplývá, že k tomuto úkonu vladyka Izaiáš pravomoc nemá. Oprávnění nadto nebylo přílohou odvolání z funkce duchovního správce ani podané výpovědi. Také z tohoto důvodu jsou výše uvedené úkony neplatnými a nejsou s to vyvolat zamýšlené důsledky.

Nadto uvádím, že Ústava ani jiný závazný dokument přijatý Pravoslavnou církví neumožňuje pověření správou eparchie jinou osobu, z čehož vyplývá, že vladyka Izaiáš disponuje stále toliko oprávněními, které mu vyplývají z funkce pomocného biskupa.

Úkon učiněný vl. Izaiášem, výměna zámků na chrámu sv. Václava v Brně (včetně zvonice), je tedy nezákonný a v jeho důsledku je mi bráněno jak v řádném výkonu práce, tak v plnění mých duchovenských povinností vůči věřícím. V této souvislosti je bráněno rovněž členům Brněnské PCO ve vstupu do chrámu za účelem modliteb, což je zcela neslýchané a nepřijatelné. Opět si dovoluji odkázat na prohlášení členů Brněnské PCO, ve kterém tito vyjadřují svůj nesouhlas s mým odvoláním z funkce duchovního správce, stejně tak jako s dalšími úkony činěnými Eparchií, potažmo vl. Izaiášem.

Je s podivem, že uvedená stanoviska Brněnské PCO jsou z Vaší strany zcela ignorovány, a to navzdory tomu, že je úkolem Eparchie zajištění spokojenosti a prosperity jednotlivých církevních obcí.

Dále si dovoluji uvést, že s ohledem na skutečnost, že jsem na výměnu zámků nebyl z Vaší strany předem upozorněn, v chrámu se stále nachází mé osobní (a cenné) věci, přičemž mám důvodné podezření, že během násilného převzetí chrámu vl. Izaiášem mi byly některé z těchto předmětů odcizeny.

Závěrem Vám sděluji, že nezákonné převzetí chrámu byly Brněnskou PCO předány k prošetření jak Policii České republiky, tak Ministerstvu kultury, kdy máme za to, že změna osoby statutárního orgánu Brněnské PCO proběhla ze strany vl. Izaiáše nezákonným způsobem a k tomuto zápisu nemělo dojít.

Dále si dovoluji se odkázat na můj nesouhlas s výpovědí z důvodu nadbytečnosti, jež mi byla doručena dne 30. 6. 2021 a reakci na výzvu k předání chrámu, kdy v těchto přípisech Vám byly sděleny důvody, na základě kterých mám za to, že tato výpověď je neplatná a učiněná v hrubém rozporu s ustanovením § 52 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, neboť nebyly naplněny zákonem stanovené požadavky pro podání výpovědi ze strany zaměstnavatele (a to včetně příslušné judikatury). V této souvislosti uvádím, že mi dosud nebylo z Vaší strany objasněno, z jakého důvodu mne považujete za nadbytečného, kdy, jak jsem již zmínil ve svém nesouhlasu s výpovědí, v Brněnské PCO je zoufalý podstav duchovních (kdy jediným duchovním a nadto toliko pomocným je nyní otec Marek Malík) a označení jednoho z nich za nadbytečného je absurdní.

Opakovaně Vás tedy vyzývám k prokázání provedené organizační změny, na základě které jsem se stal nadbytečným, přičemž v opačném případě budu nucen se obrátit na soud s žalobou o určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru, kdy v tomto případě upozorňuji, že je vysoce pravděpodobné, že v důsledku toho na Vaší straně vznikne povinnost uhradit mi rovněž ušlou mzdu a náhradu nákladů vzniklých v souvislosti se soudním řízením.

Současně Vám opět sděluji, že v souladu s ustanovením § 69 odst. 1 zákoníku práce trvám na tom, abych byl nadále zaměstnáván jako duchovní dle pracovní smlouvy ze dne 26. 1. 2016 a požaduji, aby mi bylo umožněno pokračovat v práci a byla mi přidělována práce dle mé pracovní smlouvy. S ohledem na výše uvedené Vás tedy vyzývám k přidělování práce dle mého zařazení na základě pracovní smlouvy ze dne 26. 1. 2016.

S pozdravem

prot. Mgr. Jozef Fejsak

V Brně dne 26. 8. 2021

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..