Obtížná pouť za pravdou, která má svůj počátek a, jak věříme, jednou bude mít i své spásonosné dokončení…

Rekapitulace kroků, událostí a komunikace
ze strany PCO v Brně

Odvolání mitroforního prot. Mgr. Jozefa Fejsaka z funkce duchovního správce pro Pravoslavnou církevní obec v Brně ze dne 10.12.2020

Ustanovení otce Jozefa „pomocným“ duchovním ze dne 10.12.2020

 • Vladyka Simeon vydal „Odvolací dekret“, kterým odvolal otce Jozefa z funkce duchovního správce pro PCO v Brně. Současně otce Jozefa ustanovil „pomocným“ duchovním pro naši obec.
 • Odvolání otce Jozefa se stalo bez vědomí odvolávaného otce Jozefa a bez jakékoli konzultace či komunikace s Farní radou PCO v Brně či jejími věřícími.
 • Později jsme se přímo od vladyky Simeona dozvěděli, že tento dekret byl vydán na opakovaný nátlak vikárního biskupa Izaiáše, který naléhal na vladyku Simeona, aby otce Jozefa odvolal. Vladyka Simeon nakonec, po opakovaném naléhání, odvolací dekret podepsal.
 • Při osobní schůzce nám vladyka Simeon sdělil, že bylo chybou, že nedošlo k jednání s nespravedlivě a lživě nařčeným duchovním správcem naší obce. Současně vladyka Simeon osobně prohlásil a napsal, směrem k řediteli Eparchiálního úřadu, aby byl při řešení podobných otázek citlivější. Následně svého vikárního biskupa vyzval, aby „okamžitě“ otce Jozefa ustanovil zpět do jeho funkce. To se ale nestalo.

 

Návrh na evidenci změn v Rejstříku evidovaných právnických osob a v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností

Datum podání návrhu: 10.12.2020

Datum evidence ze strany Ministerstva kultury ČR: 15.12.2020

 • Návrh na evidenci změn na MK ČR, který podepisuje statutář OBE a předkládá Eparchiální úřad, byl podepsán „Dr. Jakovljevičem“, nikoli vladykou Simeonem, eparchiálním správcem. O pravosti tohoto podpisu panují z naší strany velké pochyby.
 • Vladyka Izaiáš byl takto v posledních měsících ustanoven duchovním správcem v několika dalších moravských farnostech: Chudobín, Štěpánov, Střemeníčko, Mohelnice, Čelechovice, Zlín (a farnost v Uherském Brodě byla zrušena)…
 • Podobně se nyní pokouší ovládnout také brněnskou pravoslavnou obec.
 • Zde se však věřící proti jeho bezskrupulóznímu jednání postavili a svého duchovního pastýře až do dnešních dní vehementně brání.

 

Prohlášení otce Jozefa Fejsaka ze dne 2.1.2021

 • Otec Jozef písemně prohlásil, na svou čest a svědomí, že nikdy neučinil, ani neměl v žádném případě nikdy v úmyslu učinit jakýkoli převod farnosti a jejího majetku pod správu Pražské eparchie.
 • Toto prohlášení bylo vydáno na výzvu arcibiskupa Simeona, který slíbil, že pokud otec Jozef vydá toto Prohlášení, bude opět ustanoven do své původní funkce Duchovního správce PCO v Brně.
 • Navzdory dalším pokusím celou věc vysvětlit, ani po osobní schůzce s vladykou Simeonem v lednu v Pticích a s vladykou Izaiášem v únoru v Olomouci nebylo dosaženo nápravy, natož omluvy vladyky Izaiáše za lživé nařčení z něčeho, čeho se otec Jozef nikdy nedopustil.

 

Stanovisko věřících Pravoslavné církevní obce v Brně ze dne 2.1.2021

 • Věřící PCO v Brně se obrátili na vladyku Simeona a vyjádřili údiv a rozčarování nad nenadálým a ničím nepodloženým odvoláním svého duchovního pastýře z funkce duchovního správce brněnské farnosti, k němuž došlo dne 10.12.2020.
 • K odvolání otce Jozefa z funkce duchovního správce došlo podle našeho přesvědčení proti duchu Ústavy PC v českých zemích a na Slovensku) a především bez vědomí a souhlasu věřících brněnské farnosti, jak je to garantováno Ústavou naší místní církve.
 • Požádali jsme vladyku Simeona o přehodnocení tohoto rozhodnutí a opětovné ustanovení otce Jozefa do funkce duchovního správce, kde působil téměř 40 let.

 

Prohlášení arcibiskupa Olomoucko-brněnské eparchie ze dne 3.1.2021

 • Na základě čestného prohlášení otce Jozefa, kterým prohlásil záměr převedení PCO v Brně do Pražské eparchie za lež a pomluvu, žádal vladyka Simeon (ředitele naší Eparchie), aby byl otec Jozef okamžitě navrácen zpět do funkce duchovního správce církevní obce, v souladu s čl. 9 Ústavy PC) se všemi právy a povinnostmi.
 • Ani na toto prohlášení a výzvu vladyky Simeona nebyl brán zřetel a ředitel Eparchiálního úřadu OBE se těmito pokyny neřídil.
 • Na místo toho byl vladyka Simeon neznámou osobou uveden v omyl a přiměn dne 26.1.2021 k „zpětvzetí“ svého původního prohlášení (ze dne 3.1.2021), což se, jak se domníváme, dělo na nátlak některých osob blízkých vladykovi Simeonovi.
 • Farní rada PCO má rovněž podezření o opakovaném falšování podpisů vladyky Simeona.

 

Nesouhlas s postupem a odvoláním duchovního správce PCO v Brně

Dopis Jeho Blaženosti metropolitovi Rastislavovi a členům Posvátného synodu ze dne 6.1.2021

 • Členové Farní rady vyjádřili svůj důrazný nesouhlas s odvoláním otce Jozefa a požádali metropolitu Rastislava a členy Posvátného synodu o duchovní podporu a církevní řešení, jehož cílem by mělo být ospravedlnění lživě pomluveného a současně nezákonně odvolaného duchovního správce PCO v Brně.
 • Ve své žádosti členové Farní rady uvedli, že kroky, které vedly k odvolání duchovního správce brněnské farnosti, jsou nepřípustné, nezákonné, proticírkevní a protiústavní.
 • Do dnešního dne jsme odpověď neobdrželi, nicméně máme naději, že se Posvátný synod, na nějž jsme se obrátili, již brzy sejde a bude se naší žádostí zabývat.

 

Opakovaná žádost Farní rady a věřících PCO v Brně o ustanovení o. Jozefa duchovním správcem ze dne 18.1.2021

 • Jako členové Farní rady PCO jsme se opakovaně obraceli i na vladyku Simeona, jehož jsme osobně navštívili dne 3.1.2021 v Pticích, kde v té době pobýval.
 • V našem přípisu jsme ve stručnosti zrekapitulovali ty nejvýznamnější milníky nechvalně zinscenované kauzy proti našemu duchovnímu otci a současně správci PCO v Brně a požádali ho o intervenci a slyšení.
 • Vladyka Simeon prozatím na naše adresné dotazy neodpověděl.
  Vladykovi Simeonovi jsme se snažili naznačit, že vbrněnské farnosti je patrna obrovská nespokojenost věřících s tím, co se stalo a jak bylo zacházeno s otcem Jozefem, jak vladyka Izaiáš zneužil svého postavení, lživě Vás obelhal, a navíc pomluvil našeho duchovního otce.
 • Rovněž jsme vladyku Simeona informovali, že byly zahájeny petice na obranu otce Jozefa a za jeho návrat do původní pozice duchovního správce.
 • „My, věřící Pravoslavné církevní obce v Brně, jsme ochotni zapomenout na vzniklé chyby a zjevné lži a pomluvy Vašeho vikárního biskupa, nicméně neochvějně trváme na tom, aby se otec Jozef vrátil zpět do své funkce hlavního duchovního. Dle platné Ústavy nelze svévolně a bez souhlasu farnosti, a navíc s prokazatelným trestným činem, libovolně odstraňovat duchovního správce a odebírat mu pravomoci jen z pozice nějaké nadřazenosti v církevní hierarchii. Nejsme nějaká totalitní církev anebo sekta!“
 • „Farní obec jednomyslně nesouhlasí s mocenským řešením vladyky Izaiaše, který si uzurpoval právo řešit, kdo bude v Brně hlavním duchovním a kdo bude spravovat majetek církevní obce, takže nakonec pro své záměry lživě přesvědčil i Vás.“
 • „Brněnská církevní obec požaduje, abyste zaslal žádost o znovunastolení otce Jozefa do své předešlé funkce přímo na Ministerstvo kultury, jak je běžné i v jiných případech.“
 • „Pokud někdo jedná takovým stylem jako vladyka Izaiáš, je jasné, že nelze získat důvěru u věřících. Takové jednání považujeme za plánované spiknutí proti o. Jozefovi a proti celé naší farnosti.“
 • „Dobrý pastýř a dobrý kněz získává autoritu věřících tím, jak organizuje bohoslužby, jak komunikuje s věřícími, jaký vede osobní život a jak osobně působí ve farnosti. Naše farní obec má plnou důvěru v otce Jozefa a nesouhlasí s tím autoritářským postupem, který využil ve svůj osobní prospěch vladyka Izaiáš (jinak to ani nazvat nejde).“
 • „Pokud chcete mít, drahý vladyko Simeone, ve své eparchii klid, tisíce spokojených věřících, velmi pozitivní vztahy s vedením města Brna, silné a mnoholeté mezinárodní vztahy s církevními obcemi jak z naší Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, tak i v jiných zemích světa, tak nám prosím pomozte navrátit otce Jozefa zpět do čela brněnské farnosti.“
 • „Pokud naše místní Pravoslavná církev bude odstraňovat z pozice duchovních správců takové kněze, jakým je otec Jozef, tak potom zůstane bez věřících, bez opravdové víry v Pána Boha.“

 

Zahájení sběru podpisů v rámci tištěné i e-petice na podporu a obhajobu otce Jozefa Fejsaka (započato v lednu 2021)

 • Dosud bylo shromážděno přes 2600 podpisů pod tištěnou i elektronickou peticí.

 

Dočasné pověření vladyky Izaiáše kanonickou správou eparchie

Pověření vydal: vladyka Simeon dne 15.1.2021 v Pticích

 • Vladyka Simeon vydal „dočasné“ pověření ke kanonické správě eparchie.
 • V tomto pověření vladyka Simeon převedl „dočasně“ a „alespoň po dobu epidemie Covid-19“ některé kanonické pravomoci na vikárního biskupa šumperského – vladyku Izaiáše.
 • Tyto pravomoce byly rázu pastýřského a administrativního.
 • Naopak, pravomoce, které přísluší vladykovi jako eparchiálnímu správci, si vladyka Simeon nadále ponechal.

 

Zpráva o setkání věřících PCO v Brně na obranu otce prot. Jozefa a naší farnosti před chrámem svatého Václava dne 8.2.2021 při příležitosti řádné vizitace církevní obce v Brně

 • Hlavním záměrem tohoto shromáždění věřících před chrámem bylo setkání s vladykou Izaiášem, který měl podle předběžných informací přijet spolu s otcem Ryškou na pravidelnou roční vizitaci do naší farnosti. Také proto věřící naší církevní obce osobně přišli, udělali si čas z práce a přispěchali v jinak pracovní den, aby vladykovi Izaiášovi sdělili svůj názor, ba přímo svou nevoli nad tím, jak se k naší farnosti zachoval. Byli připraveni mu do očí říci, že jsou nanejvýše znepokojeni a že nikterak nesouhlasí s jeho mocenským přístupem, kterým proti sobě věřící jedině popouzí.
 • Ke všeobecnému zármutku přítomných se nakonec ukázalo, že vladyka Izaiáš nenašel dostatek odvahy, aby přijel.
 • Hovořili jsme tedy se zástupci eparchiálního úřadu, konkrétně s tajemnicí vladyky Simeona, se sestrou Perlou, a také s paní Eleni Novotnou.
 • Jelikož nebylo možné najít společnou řeč a panovalo všeobecné napětí a vzrušené emoce všech přítomných, jediným praktickým výsledkem našeho rozhovoru bylo předání našeho jasného signálu směrem k eparchii, že nedopustíme, aby farnost ovládl někdo jiný způsobem příčícím se jak naší Ústavě, tak dobrým mravům.
 • Na úplný závěr proběhla plánovaná a řádná vizitace ze strany otce Konstantina Ryšky, který osobně navštívil náš chrám a prohlédl si evidenční knihy a zápisy, o čemž učinil náležitý zápis. Ten se týkal přehledu o pravidelných bohoslužbách, vedení církevních matrik, evidence věřících, pastorační a misijní činnosti apod.
 • Bylo konstatováno, že jsme „živá obec“, která je „řádně vedena“.

 

Stručné a neoficiální postřehy z jednání s vladykou Izaiášem v Olomouci
dne 16.2.2021

 • V souladu s výzvou ředitele Eparchiálního úřadu OBE a následným zasedáním Farní rady dne 13.2.2021 odjel otec Jozef v doprovodu vybraných členů Farní rady do Olomouce k jednání s vladykou Izaiášem. Otec Jozef byl doprovázen několika zplnomocněnými osobami, které měly dohlédnout na průběh jednání a dosvědčit jeho průběh.

PCO v Brně zastupovali: o. Jozef, Michal Hladyuk, David Sýkora a Michal Dvořáček.
Za OBE jednali: vladyka Izaiáš, sestra Eleni Novotná a otec Vasyl Oros.

 • Vladyka Izaiáš se podivil, že otce Jozefa doprovázíme, ale řekli jsme mu své důvody a prokázali se „zplnomocněním“ od právníka.
 • Požádali jsme jej vzápětí, aby nám řekl, jaký bude obsah jednání a agenda. Současně jsme ho vyzvali, aby nám předal své pověření od eparchiálního biskupa, které ho opravňuje jednat v pracovně-právním vztahu s o. Jozefem.
 • Vladyka Izaiáš nám předložil nedávno vydaný pokyn vladyka Simeona o dočasném předání některých kompetencí na svého vikárního biskupa.
 • Veškerá debata byla založena na protichůdné argumentaci ve věci údajných pokusů o. Jozefa převézt majetek naší obce na Pražskou eparchii.
 • Nic z toho se nedalo prokázat. Zůstalo to tvrzením proti tvrzení. Vladyka Izaiáš tvrdil, že údajně ví a důvěřuje osobě, která něco takového zaslechla, ale nechce její jméno zveřejňovat. Otec Jozef opakovaně prohlásil, že nic takového se nestalo, že to není pravda a nic takového vladykovi Michalovi během jeho schůzky v Praze neříkal.
 • Na naše argumenty a otázky, proč vladyka Izaiáš nejednal (buď on anebo vladyka Simeon) s otcem Jozefem nebo se členy brněnské církevní obce ještě před tím, než přiměl vladyku Simeona k podpisu „odvolacího dekretu“, neodpověděl…
 • Vladyka Izaiáš se čím dál tím více vyhýbal jasné odpovědi, spíše hledal chyby na druhé straně a obviňoval nás, že jsme s ním nejednali.
 • Byli jsme ochotni zapomenout na nějakou jeho veřejnou omluvu, pokání…, jen jsme říkali, že pokud navrátí věci do jejich původnímu pořádku, bude učiněn důležitý krok k nápravě a zklidnění rozbouřené nálady a situace.
 • Vladyka Izaiáš nám také mimoděk naznačil, že kdyby celá věc měla trvat dál naším odporem, nebude se nijak rozpakovat a klidně se může stát, že my se ocitneme se sesazeným knězem mimo chrám. Naznačoval, že pro něj nebude důležité, že většina věřících zůstane na straně o. Jozefa. Je naše věc, co pak budeme dělat.
 • Čím dál tím více se v tomto jednání začala projevovat neochota vladyky Izaiáše dosáhnout nějakého smíru, kvůli kterému jsme do Olomouce přijeli. Vadilo mu, že trváme na naší verzi a názorech, na naší podpoře o. Jozefa, a on už jako by dopředu rezignoval na jakoukoli dohodu, která by měla vést k rehabilitaci otce Jozefa jako duchovního správce.
 • Po téměř dvou hodinách jednání jsme povstali, rozloučili se a naznačili, že nadále očekáváme ze strany Eparchie vhodné řešení.
 • Toho jsme se však ani po našem návratu do Brna nedočkali.

  

Ohrazení se proti nařčením Otevřeného listu Eparchiální rady a zákazu výkonu duchovenské služby otce Jozefa Fejsaka ze dne 19.6.2021

Mimořádné stanovisko Farní rady Pravoslavné církevní obce v Brně

 • Na základě Otevřeného listuze dne 11.6.2021, následovaného Zákazem konání duchovenské služby našeho duchovního správce, otce Jozefa Fejsaka, ze dne 16.6.2021, reagovala Farní rada PCO v Brně a poslala řediteli Eparchiálního úřadu a členům Eparchiální rady důrazné ohrazení se proti hlavním a současně závažným bodům tohoto Otevřeného listu.
 • V této naší reakci jsme důrazně odmítli veškerá obvinění obsažená v Otevřeném listu vůči otci Jozefovi či Farní radě naší církevní obce a závěrem jsme konstatovali, že:

„Jsme přesvědčeni, také po konzultaci s dalšími odborníky na církevní právo, že zakázat duchovnímu jeho službu nemůže ani vikární biskup, ale ani členové Eparchiální rady; může tak učinit pouze duchovní soud, na jehož základě vydá eparchiální biskup své prohlášení. Pokud je někdo obviněn, může se pak ještě odvolat k Posvátnému synodu. Na základě našeho seznámení se s obsahem Vašeho listu a souvisejícího dokumentu – zakazujícího otci Jozefu Fejsakovi výkon jeho duchovenské činnosti –, se tímto my, členové Farní rady Pravoslavné církevní obce, důrazně ohrazujeme a se vší vážností a naléhavostí podáváme protest proti tomuto rozhodnutí.
Na vědomí dáváme toto naše rozhodnutí také Posvátnému synodu.
Zásadně proto nedoporučujeme
 našemu duchovnímu správci, aby se Vašemu rozhodnutí podřizoval, a naopak zahajujeme další kroky právní, církevní i administrativní, které budou mít za cíl obranu našeho dosavadního stanoviska, očištění od pomluv našeho duchovního správce a zachování jednoty a lásky naší církevní obce v Duchu Svatém zcela v souladu s evangelní závětí našeho Spasitele a jeho svatých učedníků: „Toho pak množství věřících bylo jedno srdce a jedna duše.“ (Sk 4,32)“

 

Ohrazení se proti zákazu výkonu duchovenské služby (dopis o. Jozefa) ze dne 19.6.2021

 • Také otec Jozef napsal v reakci na zákaz svého výkonu duchovenské služby osobní dopis přímo vladykovi Izaiášovi a členům Eparchiální rady.
 • Ve svém prohlášení uvedl, že vladyka Izaiáš ho odvolal bez náležitého oprávnění, neboť správou eparchie je pověřen jako její statutární zástupce vladyka Simeon, který si tyto specifické kompetence ponechal pro sebe.
 • Vladyka Izaiáš disponuje toliko oprávněními, které mu vyplývají z funkce pomocného biskupa.
 • Je neakceptovatelné a nemorální, že vladyka Izaiáš pokračuje v útocích na o. Jozefa, ve kterých započal již v době, kdy přiměl vladyku Simeona k odvolání otce Jozefa z pozice duchovního správce, přičemž toto odvolání bylo založeno na lživých nařčeních a obviněních vladyky Izaiáše, podle kterých se měl údajně otec Jozef pokoušet o převedení majetku PCO v Brně na Pražskou eparchii.
 • Nezákonnými kroky, činěnými vladykou Izaiášem (zákaz duchovenských služeb a odvolání o. Jozefa z funkce duchovního správce), jsou poškozováni především věřící naší farnosti, a v širším slova smyslu celá naše místní Pravoslavná církev.

 

Dopis otce Jozefa členům Posvátného synodu ze dne 21.6.2021

 • Otec Jozef poslal své zevrubné prohlášení v reakci na své nezákonné odvolání rovněž členům Posvátného synodu.

 

Na srozuměnou, proč je otec Jozef ze strany biskupa Izaiáše pronásledován (článek ze dne 24.6.2021)

 • Otec Jozef zveřejnil své prohlášení a svůj dřívější soukromý dopis vladykovi Izaiášovi, aby všichni věřící dobře pochopili důvody, proč byl ze strany vikárního biskupa odvolán a proč je nadále z jeho strany šikanován.
 • V tomto dopisu se zmínil o pochybných praktikách a zmanipulovaném pokusu o převod Vilémovského monastýru na Ekumenický patriarchát, o nějž se vladyka Izaiáš v nevědomosti vladyky Simeona také pokusil.
 • Hlavním a současně dosvědčujícím dokumentem je tzv. Darovací listina pro Konstantinopolský patriarchát. Jak už dobře víme, text tohoto dokumentu, připraveného vladykou Arseniem, metropolitou rakouským, měl být předložen ke schválení Eparchiální radě OBE. Ale zůstalo jen u záměru. Eparchiální rada nikdy nic takového nejenže neprojednávala, ale ani neschvalovala. Pod takto připraveným dokumentem měly být doplněny vlastnoruční podpisy všech členů tehdejší Eparchiální rady. Nic takového se ale nenaplnilo. Nic takového se nestalo.
 • Namísto toho byl text tajně, za zády členů Eparchiální rady, předán s podpisy vladyky Simeona a vladyky Izaiáše rakouskému metropolitovi, který je osobně doručil patriarchovi Bartolomějovi, a sice jako hotovou, projednanou a schválenou věc. Patriarcha Bartoloměj pak bez znalosti skutečného stavu věcí vydal spolu se svým Synodem tzv. Tomos, tj. zřizovací listinu pro Stavropigiální monastýr Konstantinopolského patriarchátu ve Vilémově. Výše jmenovaný Tomos byl doručen do Olomouce, ale nikdy nebyl zveřejněn, nikdy nebyl předložen ani členům Eparchiální rady, ale ani členům Posvátného synodu.
 • Vladyka Izaiáš zorganizoval 19. srpna 2019 schůzku v Mikulově, při níž byl učiněn návrh na zřízení tzv. Spolku pod názvem „Posvátný Patriarší Stavropigiální Monastýr Zesnutí Přesvaté Bohorodice, z.s.“. Tento Spolek byl oficiálně zanesen do spolkového rejstříku 11. září 2019 Krajským soudem v Ostravě – pobočkou v Olomouci.
 • Vladyka Simeon při těchto jednáních nebyl jako předseda Eparchiální rady vůbec přítomen. Za zmínku stojí např. skutečnost, že při Ustavující schůzi tohoto Spolku v roce 2019 pořídil zápis otec diákon Maxim (Roman Rugyko), který ale neovládá český jazyk. Správnost tohoto zápisu pak ověřil vladyka Izaiáš.
 • Stanovy tohoto Spolku zcela odporují Tomosu, vydaném Ekumenickým patriarchátem, a také proto nebyl Tomos do těchto Stanov vůbec začleněn.
 • Z výše uvedeného je patrné, že vladyka Izaiáš oklamal jak Ekumenického patriarchu a jeho Synod, tak vladyku Arsenia Rakouského.
 • Jde o mezinárodní církevní ostudu mimořádných rozměrů, o nichž prozatím není ještě mnoho veřejně známého.
 • Nakonec vstoupil v pravý čas do celého vývoje vladyka Michal a důsledně zablokoval na Katastrálním úřadu jakýkoli pokus o převod majetku monastýru na takto vzniklé občanské sdružení (čili Spolek).
 • Převod majetku Olomoucko-brněnské eparchie na Ekumenický patriarchát se tak nakonec neuskutečnil.
 • Také proto, aby si sami věřící učinili obrázek o tom, co se stalo a co bylo příčinou agresivního pronásledování mé osoby ze strany vikárního biskupa Izaiáše, zveřejnil otec Jozef vůbec poprvé svůj dopis ze dne 27. ledna 2020, adresovaný Eparchiální radě OBE a na vědomí zaslaný rovněž Jeho Blaženosti Rastislavovi, arcibiskupovi prešovskému a metropolitovi českých zemí a Slovenska, dále Jeho Vysokopřeosvícenosti Simeonovi, arcibiskupovi olomoucko-brněnskému, a konečně i Jeho Vysokopřeosvícenosti Arseniovi, metropolitovi rakouskému a exarchovi Ekumenického patriarchátu pro Maďarsko a střední Evropu.

 

Výpověď z pracovního poměru pro „nadbytečnost“ ze dne 28.6.2021

 • Otec Jozef Fejsak obdržel výpověď pro „nadbytečnost“ a také žalostný dopis od otce Jana Baudiše, který je hoden slz a politování!
 • Prohlášení otce Jozefa ke zveřejněnému dopisu otce Jana Baudiše bylo uveřejněno na webových stránkách naší farnosti.
 • Rozvázání pracovního poměru výpovědí pro nadbytečnost ze dne 28.6. má výpovědní lhůtu 2 měsíců, která končí 31.8.2021.
 • Otec Jozef se proti této výpovědi ohradil a neuznal ji jako zákonnou.

 

Požadavek PCO v Brně, adresovaný Ministerstvu kultury ČR, o prověření okolností zápisu nového duchovního správce brněnské obce (dopis ze dne 1.7.2021)

 • PCO v Brně se opakovaně obrátila na Ministerstvo kultury ČR v souvislosti se změnou v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností a evidovaných právnických osob a požádala MK o prověření, neboť jsme pojali důvodné podezření, že došlo z jeho strany k pochybení při zápisu nového duchovního správce naší farnosti. Ve své opakované žádosti jsme uvedli, že už samotné a námi neuznávané ustanovení vladyky Izaiáše do funkce nového duchovního správce PCO v Brně neproběhlo v souladu s Ústavou Pravoslavné církve, a tudíž že je neplatné.

 

Nesouhlas s výpovědí z pracovního poměru (dopis otce Jozefa Úřadu Eparchiální rady ze dne 7.7.2021)

 • Otec Jozef poslal své zevrubné prohlášení v reakci na obdrženou výpověď pro nadbytečnost.

 

Vikární biskup Izaiáš nechal dne 25.8.2021 vyměnit zámky na objektu chrámu sv. Václava v Brně a znemožnil do něj vstup jak duchovním otcům, tak všem věřícím naší farnosti. Učinil tak v rozporu se zákonem a bez vědomí a souhlasu Farní rady a věřících naší obce, kterých je chrám majetkem.

 

Další související zprávy:

Celé brněnské PCO bráníte ve vstupu do chrámu za účelem modliteb, což je zcela neslýchané a nepřijatelné…

Odmítáme veškeré pokusy o převzetí místního chrámu svatého Václava a majetku farnosti ze strany Eparchiální rady OBE…

Věřícím brněnské pravoslavné farnosti bylo zabráněno ve vstupu do jejich vlastního chrámu!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..