Jak Hospodin přislíbil, tak i učinil a naplnil naše nitra radostí zaslíbeného Ducha Svatého!

 „Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní.“ (Sk 1,5)

„Blahoslaven jsi, Kriste Bože náš, jenž jsi rybáře učinil moudrými, seslav jim Ducha svatého, a jimi získal jsi veškerý svět. Lidumile, sláva tobě!“ (Tropar, hlas 8.)

Několik stovek věřících naší Brněnské pravoslavné církevní obce, malí i velcí, mladí i staří, kteří se dnes shromáždili v hojném počtu v Chrámu Krista Spasitele na Karáskově náměstí, aby oslavili se vší důstojností svátek svaté Padesátnice, očekávali zaslíbení Utěšitele, Ducha Svatého, již od svátku Nanebevstoupení. Když se Kristus, pravý Bůh náš, „povznesl ve slávě“ na nebesa, naplnil radostí své učedníky „přislíbením Svatého Ducha“…

Ti z věřících, které nevměstnal ani největší husitský chrám v Brně, se shromáždili před chrámem a ve stínu místního stromoví očekávali závěr bohoslužby, svaté Přijímání, Modlitby ke Svatému Duchu a konečně i závěrečné pomazání posvěceným olejem a požehnání našeho duchovního pastýře.

Svatí Otcové praví, že každé shromáždění a každá církevní Tajina je pokračováním Letnic, protože se konají v přítomnosti Ducha Svatého. Proto téměř všechny skutky, modlitby a tajiny Církve začínají modlitbou: „Králi Nebeský, Utěšiteli, Duchu pravdy, přijď, usídliž se v nás!“ Prosíme, aby přišel Utěšitel (Paraklétos), Duch Svatý. A On přichází!

Starec Georgios Grigoriatský nás učí, že tam, „kde je shromážděna Pravoslavná církev, pravá Církev Kristova, tam se také zjevuje milost Ducha Svatého“. A milost Ducha Svatého přichází tehdy, když do srdce člověka sestoupí Duch Svatý, který ho očistí, osvítí a duchovně promění.

Ona stěží vyjádřitelná a až nadpozemská radost z přijetí Ducha Svatého, který naplňuje nitro člověka svou milostí, přesahuje veškeré lidské chápání a představy.

Když byl Spasitel ještě na zemi, říkal svým učedníkům: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, proud živé vody poplyne z jeho nitra, jak praví Písmo.“ (Jn 7,37-18) To říkal o Duchu Svatém, kterého měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili… Tehdy ještě Duch Svatý nesestoupil, protože Pán Ježíš Kristus tehdy ještě nebyl oslaven.

A těsně před svým Nanebevstoupením Pán Ježíš Kristus přislíbil svým učedníkům, že budou „pokřtěni Duchem Svatým“, neboť „Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní“ (Sk 1,5).

To se mělo stát proto, aby Apoštolé jednak získali „moc shůry“ a nebáli se jít zvěstovat Boží slovo, a rovněž proto, aby Pán Ježíš Kristus skrze své učedníky a svou svatou Církev přivedl všechny „ke sjednocení“: „Když sestoupil Nejvyšší a lidem zmátl jazyky, rozdělil národy. Když však apoštoly podělil jazyky ohnivými, povolal všechny ke sjednocení…“ (Svatá Padesátnice, kondak, hlas 8.)

Kromě radosti a jednoty se do popředí našeho zájmu musí dostat také dobrořečení a díkůvzdání za „každé dání dobré a dar dokonalý“… Svatý Nikolaj Velimirovič hovoří o důležitosti, kterou má v našich životech hrát právě „díkůvzdání“, „dobrořečení“ a „chvála“… Jedině, když neustále za vše Bohu děkujeme, Jemu dobrořečíme a Jeho chválíme, „můžeme vystoupit (svým duchem) až na nebesa“, jak praví svatý Nikolaj Srbský.

A Duch Svatý, který na nás sestupuje, nám vzápětí pomáhá, abychom tohoto výstupu na nebe dosáhli…

A tak nezbývá než Bohu děkovat za Jeho velké milosrdenství a péči o naši spásu, kterou jsme byli zahrnuti i díky neúnavné práci a apoštolské horlivosti svatých Kristových učedníků… Vždyť „jejich hlas zní po celé zemi, až na kraj světa slova jejich“!

S prázdnikom Vám všem!
Se svátkem svaté Padesátnice!
Se svátkem zrození naší svaté Církve, která nás má převést od země k nebesům!

v Brně dne 12. června 2022
při příležitosti svátku svaté Padesátnice
připravil Michal Dvořáček

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..