Zvolení prot. Jozefa Fejsaka duchovním správcem PCO v Brně…

Konkrétní výsledky Mimořádného shromáždění Pravoslavné církevní obce v Brně

Foto: br. Jaroslav Kyprian Polák

Zvolení prot. Jozefa Fejsaka duchovním správcem PCO v Brně

Při nedávno konaném Farním shromáždění (Shromáždění pravoslavné církevní obce) ze dne 14.11.2021 jsme si připomenuli významné, v tomto roce již 90., výročí výstavby a vysvěcení chrámu sv. Václava.

Při tomto historickém a současně „Mimořádném“ farním shromáždění se sešlo, účastnilo a volilo svého duchovního správce a rovněž pomocného duchovního zcela obdivuhodných 495 věřících naší obce, zcela v souladu s naší Ústavou a Jednacím a volebním řádem tohoto Shromáždění.

Na počátku, po zahajující modlitbě, přivítání všech účastníků, schválení Jednacího a volebního řádu a volbě zapisovatele a místopředsedy Shromáždění, připomněl otec Jozef Fejsak dnes již památné události ve spojení se založením chrámu sv. Václava, který byl před 90 lety posvěcen po necelém roce výstavby v období ekonomické krize. Uzavřen pak byl až za druhé světové války gestapem, kdy byla Pravoslavná církev zrušena a její majetek zabaven. Rekonstrukce chrámu započala opět až v polovině 80. let, kdy svatou Paschu slavilo v chrámu stěží 25 věřících. Od té doby zažil chrám velký růst a rozkvět zejména díky věřícím, kteří buď svou finanční pomocí nebo přímo vlastníma rukama chrám opravili a zvelebili. Bylo vzpomenuto také jméno paní Pravomily Studené, jejíž památná deska dodnes zdobí chrám, která věnovala na výstavbu chrámu celý svůj majetek.

Prot. Jozef Fejsak (předseda Farního shromáždění) také přednesl zprávu o aktuálním stavu hospodaření PCO Brno.

Poté byla v chronologickém pořadí uvedena rekapitulace problému PCO Brno, který vznikl v prosinci 2020 zápisem vladyky Izaiáše jako nového správce PCO Brno do Rejstříku Ministerstva kultury České republiky. Díky objektivitě a profesionalitě Ministerstva kultury, které bylo seznámeno s faktickými podklady, dokládajícími neústavnost postupu vedení OBE při změně správce pravoslavné obce, byl vladyka Izaiáš, pomocný biskup šumperský, z pozice statutárního orgánu (duchovního správce PCO) vymazán. OBE nato vyhlásilo údajný „konkurz“ na nového správce, který údajně opět „vyhrál“ vladyka Izaiáš, a poté byl údajně vladykou Simeonem tento postup údajně potvrzen, a tento „výsledek“ s žádostí o zápis doručen Ministerstvu kultury.

Farní shromáždění, které se konalo 14.11. v našem chrámu sv. Václava v Brně, považujeme rovněž za manifest skutečných věřících skutečné farnosti, jehož účastníci jsou dobří pravoslavní křesťané, a žádní vzbouřenci, kterými byli lživě nazváni. Účastníci tohoto Farního shromáždění si zároveň nepřejí, v čemž jsou zcela jednomyslní, aby jejich správcem byla kontroverzní postava vladyky Izaiáše (THDR. IGORA IZAIÁŠE SLANINKY), pomocného biskupa šumperského, který nemá k farnosti naprosto žádný vztah, neboť zde historicky sloužil jenom párkrát v životě (a to i přesto, že dlouho byl v rejstříku zapsán správcem).

Foto: br. Jaroslav Kyprian Polák

Shromáždění PCO volbou potvrdilo otce prot. Jozefa Fejsaka ve funkci duchovního správce PCO v Brně.

Přítomní členové shromáždění rozhodli volbou takto:

PRO:                                               494

PROTI:                                            0

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ:             1 (hlasování se zdržel prot. Jozef Fejsak)

Prot. otec Jozef Fejsak byl zvolen duchovním správcem PCO v Brně v souladu s Prováděcím předpisem k čl. 9. Ústavy, odst. 2, písm. a).

Dále Shromáždění PCO volbou potvrdilo otce Marka Malíka ve funkci pomocného duchovního PCO v Brně a rozhodlo volbou takto:

PRO:                                              494

PROTI:                                           0

ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ:            1 (hlasování se zdržel o. Marek Malík)

Otec Marek Malík byl zvolen pomocným duchovním PCO v Brně.

 Závěrečná deklarace

„Shromáždění Pravoslavné církevní obce v Brně v souladu s čl. 9. Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku a prováděcím předpisem k němu v odstavci 2. písm. a) a k jeho naplnění potvrzuje volbou prot. Mgr. Jozefa Fejsaka duchovním správcem Pravoslavné církevní obce v Brně a vyzývá eparchiálního biskupa – arcibiskupa Simeona k podání návrhu na zápis (evidenci) prot. Mgr. Jozefa Fejsaka jako statutárního orgánu Pravoslavné církevní obce v Brně v Rejstříku evidovaných právnických osob vedeném Ministerstvem kultury ČR.

Shromáždění Pravoslavné církevní obce v Brně poté, co bylo seznámeno se všemi faktickými podklady, vyzývá Farní radu (Radu Pravoslavné církevní obce v Brně) k podání námitky – adresované Ministerstvu kultury ČR – proti chystanému zápisu THDR. IGORA IZAIÁŠE SLANINKY (pomocného biskupa šumperského Izaiáše) statutárním orgánem obce. Shromáždění Pravoslavné církevní obce v Brně odmítá kandidaturu THDR. IGORA IZAIÁŠE SLANINKY na místo duchovního správce Pravoslavné církevní obce v Brně a důvodně považuje snahy dotyčné osoby zaujmout toto místo v PCO v Brně za prokazatelně účelové, nelegální a nelegitimní, jakož i potenciálně za pokus o nezákonné ovládnutí majetku obce, přičemž tyto snahy příkře odporují vnitřním předpisům Pravoslavné církve v českých zemích.

Shromáždění Pravoslavné církevní obce v Brně na svou čest deklaruje, že ze strany Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích do dnešního dne nedošlo k žádnému pokusu o dohodu s PCO v Brně na osobě duchovního správce.“

Po přečtení této závěrečné deklarace následoval bouřlivý potlesk ze strany všech přítomných.

Br. Michal Dvořáček rozmlouvá s členy Farního shromáždění a poskytuje interview tisku

Poděkování

Br. Michal Dvořáček, místopředseda Shromáždění, pak poděkoval za účast, kterou jen dokazujeme životaschopnost naší živé Církve. Odmítáme nařknutí z „buřičství“. Posvátný Synod rozhodl, že vzniklý problém má být vyřešen důkladným zkoumáním osobně vladykou Simeonem, ke kterému nedošlo, ani k vladykovi Simeonovi nemáme přístup, naopak problém dále nelegálně „řeší“ vikární biskup Izaiáš. Co se týče údajného „konkurzního řízení“, bylo ze strany eparchie postupováno v „šedé zóně“ v rozporu s konvenčním výkladem Ústavy (vůle farnosti byla ignorována a o hlasování na shromáždění eparchie nestála).

Rozprava

Do rozpravy se přihlásil jeden věřící, který vzpomněl, v jak žalostném stavu chrám vypadal v 80. letech a jak vypadá dnes, kolik tam chodilo věřících tehdy a kolik dnes. Vyjádřil také své naprosté nepochopení, proč by měl být otec Jozef nahrazen po tolika letech mravenčí práce někým, koho vůbec neznáme (a kdo nemá ani tu slušnost před věřící alespoň předstoupit).

Na závěr všichni věřící, s notnou úlevou a radostí v srdci, zapěli sborově „Jest vpravdě důstojno!“ jako výraz svých díků a chvály Přesvaté Bohorodici, která vždy naši farnost v dobách těžkých ochraňovala svou mocnou záštitou

Následovalo formální ukončení Mimořádného Shromáždění Pravoslavné církevní obce v Brně, přičemž věřící byli pozváni před chrám k drobnému pohoštění…

Poznámka pod čarou:

Správnost a přesnost vyhotoveného Zápisu ze Shromáždění, konaného dne 14.11.2021, který jsme odeslali na vědomí Jeho Vysokopřeosvícenosti Simeonovi, arcibiskupovi olomoucko-brněnskému, a rovněž Oddělení církví na MK ČR, ověřili v souladu s Jednacím a volebním řádem Shromáždění PCO v Brně jak předseda Shromáždění, tak dalších pět účastníků Shromáždění Pravoslavné církevní obce v Brně.

Zápis vyhotovila Mgr. Michaela Tsima, které tímto děkujeme, jakož i všem, kteří přispěli ke zdárnému a požehnanému průběhu tohoto Farního shromáždění, jež se již dnes zapsalo do světlých dějin naší zkoušené farnosti…

V Brně dne 14.11.2021

Prot. Jozef Fejsak, předseda Shromáždění

Michal Dvořáček, místopředseda Shromáždění

Regina Zavadilová, členka Shromáždění a skrutátorka

Kristina Rajčincová, členka Shromáždění a skrutátorka

David Sýkora, člen Shromáždění

Alexander Petříček, člen Shromáždění

 

Dříve zveřejněná Aktualita na webu PCO v Brně:

Mimořádná a vskutku historická událost v životě naší místní brněnské pravoslavné obci!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..