Vánoční slovo našeho duchovního otce a pastýře Jozefa Fejsaka pro útěchu a povzbuzení všech věřících PCO v Brně!

Nebojte se, bratři a sestry v Kristu, Bůh nás neopouští. Také Syn člověka neměl, „kde by hlavu složil“!

Místo narození našeho Spasitele v Betlémě

Drazí bratři a sestry v Kristu,
milí věřící Brněnské pravoslavné církevní obce,

srdečně Vás pozdravuji naším překrásným vánočním pozdravem:

„Kristus se rodí, oslavujte Ho!“

„Christos raždajetsja, slavitě Jeho!“

Χριστός γεννάται, δοξάσατε Τον!“

Nikdy v životě bych si nepomyslel, že na sklonku své pastýřské a duchovní služby pro blaho věřících a ke slávě naší svaté Církve budu svědkem tak nechvalných útoků na svou osobu. A nejen to, nikdy bych si nepomyslel, že v naší eparchii, v naší farnosti budou věřící takovým hanebným způsobem pronásledováni za svou svatou víru, lásku a oddanost svým věrným pastýřům.

Duchovní zkušenost, kterou jsem získal, mě však naučila, že nic se neděje bez důvodu a že každá taková nesnáz, pohana, ba i pronásledování je jen další duchovní zkouškou na naší cestě do Nebeského království.

A že nejvíce záleží, jak se takové duchovní zkoušky zhostíme, bez ohledu na to, zda jsme kněží či laici. Dobře totiž víme, že ani našeho Spasitele lidé z jeho vlastního národa, představitelé duchovní i světské moci, neušetřili a „pronásledovali“ (Jn 15,20) „bez důvodu“ (srov. Ž 69,5)!

„Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají.“ (Jn 15,20)

„Víc než vlasů na mé hlavě je těch, kdo mě bez důvodů nenávidí; zdatní jsou, kdo umlčet mě chtějí, zrádní nepřátelé!“ (Ž 69,5)

Náš Pán Ježíš Kristus své učedníky utvrzoval ve víře a prorocky je upozorňoval, aby nezapomínali, že budou pro Jeho jméno „u všech v nenávisti“… A dodával: „Ale vlas s hlavy vaší nezahyne. V trpělivosti (proto) vaší vládněte dušemi vašimi.“ (Lk 21,17-19)

A tak i my buďme trpěliví, doufejme v Boží milosrdenství, čiňme dobře těm, kteří nás nenávidí, milujme i své nepřátele, ale nikdy neustupujme zlu. Neboť, jak nás učí král Šalamoun: „Bázeň před Hospodinem znamená nenávidět zlo.“ (Př 8,13)

Vy se proto, drazí bratři a sestry v Kristu, ničeho nebojte, neboť Hospodin jest náš pastýř, a proto nebudeme míti nedostatku (srov. Ž 23,1).

A i kdybychom měli chvíli v našem životě zažít strádání a ústrky, a přijít dokonce o střechu nad hlavou, tj. náš svatý chrám, nermuťme se a vzpomeňme, že dokonce lišky měly svá doupata a ptáci svá hnízda, ale „Syn člověka neměl, kde by hlavu sklonil“ (Lk 9,58). Ba co víc… Ani pro svého prvorozeného syna Ježíše neměla Přesvatá Jeho Matka „střechu nad hlavou“ (srov. Lk 2,7), kam by ho po narození spolu s Josefem uložili, a také proto museli místo důstojného obydlí přijmout ve své pokoře prostou jeskyni a místo jesliček použít slámu…

Až budeme při letošních oslavách svátku Kristova Narození cítit jistou nedokonalost a diskomfort, nebo snad nezvyklé podmínky ke slavnostním bohoslužbám, nezapomeňme, že „Kristus přebývá v našich srdcích“, jak pravil a jak se za nás modlil svatý apoštol Pavel, který si přál, aby křesťané byli „zakořeněni a zakotveni v lásce“, a mohli tak poznat Kristovu lásku, „která přesahuje každé poznání“ (Ef 3,17).

Místo, kde byl novonarozený Spasitel položen do jeslí.

Bůh vše vidí a slyší, a tak sám Bůh bude soudit, my se však soudů musíme zdržet. Vše proto odevzdejme do Božích rukou a neustále se modleme. Na paměti mějme slova Hospodinova, který pravil: „Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu“ (Žd 13,5), která potvrzuje také svatý král David: „Byť mi se dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebudu se báti zlého, nebo ty se mnou jsi; prut tvůj a hůl tvá, toť mne potěšuje.“ (Ž 23,4)

A jelikož dějiny Boží přítomnosti v tomto světě spojuje svatost Starého i Nového zákona, všechny starozákonní světce doplňují, ba v mnohém naplňují ti novozákonní. Také Ti nás ujišťují, že Bůh věrného člověka nikdy neopouští. Nedávno oslavený starec Paisij Svatohorec pravil, že „dobrý Bůh drží dnešní svět oběma svýma rukama, zatímco dříve ho držel pouze jednou rukou“. A dále dodává: „Dnes, uprostřed tolika nebezpečí, v nichž člověk žije, ho Bůh chrání jako matka své malé dítě, které teprve začíná chodit. V dnešních dnech nám nejvíce pomáhá Kristus, Přesvatá Bohorodice a svatí… My tomu však nerozumíme.“

Nechť se tedy našeho srdce dotkne paprsek Betlémské hvězdy, sama Boží milost, nechť nás Bůh navštíví svým slitováním, nechť Kristovo Narození přinese radost každému z Vás a zachová ji ve Vašich srdcích po všechny dny Vašeho života.

Nechť Vám Bůh žehná, Vám i Vašim rodinám.

Přeji Vám všem radostné prožití svátku Kristova Narození, Boží pokoj, dobrou vůli a hojnost Božího požehnání v novém roce.

V Brně dne 6.1.2022

Váš duchovní otec

Jozef Fejsak

PCO v Brně

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..