Zaplněný husitský chrám svědčil o jednomyslné lásce věřících naší brněnské farnosti!

Oslavy slavného Kristova Narození…

Jak jsme je letos u nás v Brně nezapomenutelně prožili!

„Vládce světa a Král nade všemi králi, Jehož jest věčná sláva a chvála,
přišel na tento svět, aby završil dílo spásy rodu lidského,
které nemohli završit jeho služebníci.“

(Svatý Nikolaj Velimirovič)

Malé dítě a současně předvěčný Bůh.

Prostí pastýři a na druhé straně andělé s nebes.

Hvězda putující po nebi a pod ní mudrcové putující po zemi…

Scenérie těchto převratných historických událostí se změnily, to podstatné však zůstává již déle než 2000 let stejné a nepohnutelně platné: zázrak vtělení Božího Syna jako nedocenitelný dar celému lidstvu.

Všichni, kteří toužili poznat Slunce spravedlnosti, se Ho dočkali, ba i ti, kteří o něm nevěděli… Ti všichni ale pochopili, díky tehdejším vědám a filosofii, že staré věroučné formy vyprchaly, ztratily na své kráse a přestaly přivádět v úžas i moudré muže starověku. Židovský národ byl v tu chvíli očekávanému Mesiáši nejblíže, protože ho Bůh vyvolil, aby se z Něj celému lidstvu zaslíbený Spasitel narodil.

Díky Kristovu Narození vzešlo celému světu světlo, „Světlo ze Světla“, „Pravý Bůh z Pravého Boha“, „rozený, nestvořený, jedné bytosti s Otcem, skrze Něhož vše učiněno jest“ (srov. Nicejsko-cařihradské vyznání víry).

Až nastala „plnost času“, tehdy Bůh poslal svého Syna (srov. Gal 4,4), „aby spasil lidský rod“, jak říká sv. Nikolaj Velimirovič ve svém nádherném díle „Ochridský prolog“.

Všichni tehdy odešli do svého rodného města, aby se nechali zapsat kvůli sčítání lidu v tehdejší Římské říši. Také naše farnost odešla z místa, kde dlouho přebývala, na jiné místo, aby zde dočasně vyznala svou víru, prožila znovu a znovu opakované události slavného Kristova Narození, které si z Boží milosti připomínáme v souladu se starobylým Juliánským kalendářem.

Spravedlivý Josef přišel z Přesvatou Bohorodicí do Betléma, města Davidova, neboť oba pocházeli z rodu slavného krále Davida. Ale proto, že už nenašli ani jeden volný pokoj k přenocování, „usadili se v jeskyni“, která se stala místem, kde se jednou provždy vtělil předvěčný Bůh, Druhá Osoba Svaté Trojice, Bůh Slovo…

„Jenž pro nás lidi a pro naše spasení sestoupil s nebe, vtělil se z Ducha svatého a Marie Panny a člověkem se stal.“ Tak zní slavné křesťanské Vyznání víry o slavném sestoupení a narození Kristově z Ducha Svatého a Marie Panny!

Svatý Nikolaj Velimirovič ve svém Výkladu na Narození Kristovo dále uvádí:

„Přesvatá Panna porodila Spasitele světa, Pána Ježíše Krista, bez bolesti, neboť Jej počala bez hříchu, z Ducha Svatého, ne z člověka. A sama Jej zavinula do plenek. Poklonila se mu jako Bohu a položila Jej do jesliček. Potom přišel spravedlivý Josef a také on se Kristu poklonil jako božskému plodu panenské útroby. Dále přišli pastýři, z polí, kterým o Kristu zvěstovali andělé Boží, a také se mu poklonili jako Spasiteli. Pastýři slyšeli velký počet andělů Božích, kteří zpívali: Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle (Lk 2,14). Nakonec přišli i tři mudrci z Východu, vedeni podivuhodnou hvězdou, se svými dary: zlatem, vonným kadidlem a myrhou, a poklonili se mu jako Králi nade všemi králi a předali mu své dary (Mt 2,11). Takto přišel na svět Ten, jehož příchod byl zvěstován proroky, narodil se tak, jak bylo prorokováno, z Přečisté Panny, ve městě Betlémě, z rodu Davidova, a v čase, kdy nebude v Jeruzalémě krále z rodu Judova.“

Předvečer Rožděstva Christova

Chrám Spasitele v Brně Židenicích

6. ledna 2022

Narození tvé, Kriste Bože náš, zjevilo světu Světlo poznání, neboť ti, kteří hvězdám sloužili, hvězdou naučeni byli, klaněti se tobě, Slunci spravedlnosti, a znáti tebe, Východ z výsosti. Pane, sláva tobě!
(Tropar svátku Narození Páně, hlas 4.)

Před samotným započetím Velkého povečeří při příležitosti slavného svátku Kristova Narození k nám jako každoročně zavítali brněnští skauti. Navzdory současné ztížené situaci si k nám i letos, jak se již stalo dobrým zvykem, našli cestu, aby nám přinesli pravé Betlémské světlo. To od nich převzal otec Jozef, aby ho později rozdal přítomným věřícím.

Největší husitský chrám v Brně přijal letos pravoslavné poutníky z brněnské farnosti sv. Václava podobně jako kdysi betlémská jeskyně přijala božského Mládence, do níž se Přesvatá Bohorodice spolu s Josefem uchýlili. A velmi záhy jsme si uvědomili, že je to místo veskrze vhodné a útulné, stále ještě prodchnuté vánoční tématikou, desítkami betlémů po stranách chrámové lodi, a hlavně nesmírně prostorné, aby dokázalo pojmout všechny naše věřící.

„Sláva na výsostech Bohu…“ spolu s dalšími vánočními písněmi a žalmickými verši, znovu a znovu refrénicky opakovanými v podání našeho sboru pod vedením sestry Margarety, stále jasněji a přesvědčivěji ohlašovaly příchod Spasitele i mezi nás, kteří jsme si učinili ze svého srdce betlémskou jeskyni, aby Ho pokorně přijalo.

Velkého povečeří se čtením žalmů, následovaného jitřní bohoslužbou, se ve čtvrtek večer zúčastnilo mnoho brněnských pravoslavných věřících i se svými nejmenšími ratolestmi. Na závěr předal otec Jozef přítomným dětem plamínek Betlémského světla, aby ozářilo jejich domovy a připomenulo jim, že náš duchovní život není nikdy neměnný, nýbrž dynamický a v pohybu, a že se zde na zemi podobá jedné velké pouti, při níž nás doprovází Boží milost a vedou nás naši svatí andělé ochránci.

Po závěrečném pomazání posvěceným olejem a požehnání se věřící rozešli do svých domovů, aby se hned na druhý, páteční den ráno znovu společně shromáždili v této prostorné chrámové lodi husitského chrámu Spasitele a oslavili zde slavné Kristovo Narození svou radostnou účastí na svaté liturgii a svatém Přijímání.

 

Ukázka ze sborového zpěvu v Předvečer svátku Narození:

Svátek Kristova Narození 

Chrám Spasitele v Brně Židenicích

7. ledna 2022

Panna dnes Nadpřirozeného rodí a země skýtá Nedostupnému jeskyni. Andělé s pastýři Ho oslavují a mudrci spolu s hvězdou putují, neboť se pro nás narodilo Děťátko malé, předvěčný Bůh.
(Kondak svátku Narození Páně, hlas 3.)

Pod vedením sestry Margarety, sbormistryně našeho chrámové sboru, se v celém chrámovém prostoru rozezněly krásné a duchovně jímavé písně, tropary a kondaky ke svátku Narození, které ještě mocněji stmelily všechny přítomné věřící, přidávající se při zpěvu hojně k našemu sboru.

Ano, Kristus se narodil i pro nás, pro naši těžce zkoušenou obec, trpící a strádající pro pravdu a z lásky ke svým pastýřům, za nimiž jednomyslně stojí, avšak nikoli proto, že by z toho měla nějaký užitek, nýbrž dobrovolně, vědomě a jsa skálopevně odhodlaná, že pro pravdu je nutné i trpět, vyžadují-li to okolnosti.

A Kristus „každému z líce jeho slzu stírající“ přišel v tyto dny i mezi nás, aby nás utěšil v našem zármutku a současně pobídl k radostnému lkání, které zachovává člověka na přímé cestě k Nebeskému království, kde již nebude „ani žalu ani nářku ani bolesti…“ (srov. Zjevení Janovo 21, 3-4).

„A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: „Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi, a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo.“

Radostné koledování malých i velkých  

Farní večer při příležitosti svátku Rožděstva Christova

7. ledna 2022

Páteční odpoledne v den svátku Narození (7.1.) patřilo tradičně zpěvu koled, které vnesly radost i úsměv na tváře všech přítomných, shromážděných na našem Farním večeru se zpěvem koled v Kulturním centru radnice Brno-střed na Dominikánské ulici, kde vystoupil jak chrámový sbor svatého Václava, tak i náš Dětský sbor pod vedením sester Vitálije a Oksany. Na akordeon doprovázel účinkující děti náš nadaný zpěvák a hudebník Martin Šlégl.

V repertoáru našeho chrámového sboru zazněl výběr vánočních písní a koled z různých národních, převážně slovanských tradic včetně např. české koledy „Byla cesta, byla ušlapaná“. Dále bylo možné zaslechnout v nápěvu karpatoruském „Rožděstvo Tvoje“ či ukrajinské koledy „Malanka“ a „Dobrij večir Tobi“, ale také např. ruskou koledu „Eta noč“ či srbskou tradiční vánoční píseň „O, radosne vesti“.

Na samotný závěr „předala“ sestra Regina spolu s dalšími zpěvačkami otci Jozefovi krásný osobní dar v podobě své recitace nezapomenutelného kondaku „Děva dnes“. Tento kondak jí osobně připomněl její několik desetiletí trvající duchovní pouto s naším pastýřem a s naším brněnským pravoslavným chrámem sv. Václava, s nímž jsme se podle jejích slov ještě nerozloučili, a budeme tedy nadále usilovat o náš návrat do něj i s našimi pastýři.

Také náš Dětský farní sbor „rozsvítil“ v očích všech přítomných záblesky dojetí při zpěvu tradičních dětských koled, z nichž uveďme alespoň některé: „Štědrej večer nastal“, „Jak jsi krásné neviňátko“, „Koli zvizda jasna“ či „Pásli ovce Valaši“.

Fotografie: br. Jan, br. Konstantin a br. Michal

 

Video z pění koled našich nejmenších:

 

 

Sbor Přesvaté Bohorodice

Chrám Spasitele v Brně Židenicích

8. ledna 2022

Přečistá Matko Boží, Bohorodice! Sbor tvůj posvátný okrášlen jest ozdobami rozličnými. Dary ti přináší mnoho lidí ze světa. Pouta hříchů našich roztrhni milostí svou a zachraň, Paní, duše naše.
(Tropar Sboru Přesv. Bohorodice, hlas 4.)

Po Narození božského dítěte Krista čekal Jeho Přečistou Matku a pěstouna Jozefa útěk do Egypta, zcela podle vnuknutí od anděla Páně, který se Jozefovi zjevil ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.“ (Mt 2,13)

Před samotným útěkem do Egypta, jak víme z Písma Svatého, byl Pán Ježíš jako osmidenní dítě podle židovského obyčeje ještě obřezán a na čtyřicátý den přinesen do Jeruzalémského chrámu. Tam ho do své náruče přijal „spravedlivý a zbožný člověk jménem Simeon“, který „očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním“ (Lk 2,25). Tento spravedlivý člověk byl osvícen „od Ducha Páně“, a proto v malém Ježíšovi rozpoznal zaslíbeného Mesiáše, a tak velebil Boha:

„Nyní propouštíš služebníka svého, Pane, podle slova svého v pokoji. Neboť viděly oči mé spasení tvé, kteréž jsi připravil před obličejem všech lidí, Světlo ke zjevení národům a slávu lidu tvého Izraelského.“

Vladyka Simeon nedávno oficiálním úřadům potvrdil, že podstata vzniklého sporu, který sužuje naši farnost, ba celou eparchii a možná dnes již i celou naši místní Církev, mu není jasná, a ve skutečnosti přesně neví, čeho se tento spor týká.

A proto věříme, že bude mít ještě příležitost přijmout nás „do své náruče“, podoben dávnému starci Simeonovi, aby mohl vydat své jasné ujištění o tom, že jeho oči konečně viděly všechny nuance vzniklého sporu, a on se pak mohl zaradovat nad poznáním pravdy.

Přejeme požehnané svátky nejen Kristova narození, ale také Obřezání, svatého Basila i Bohozjevení všem našim věřícím, ale rovněž všem dalším pravoslavným křesťanům, kteří se nám nevysmívají, nehaní nás a nepomlouvají, nýbrž s námi mají opravdový soucit a obdivují vytrvalost, trpělivost a pokoru, s jakou snášíme zcela zjevné bezpráví.

Vždyť Hospodin, Bůh, „má v ohavnosti každého, kdo páchá něco takového, každého, kdo se dopouští bezpráví“ (Dt 25,16).

„Kristus se rodí!“ „Christos raždájetsja!“

„Oslavujte Ho!“ „Slávitě Jeho!“

 

Video ze sobotního svátku:

 

Odkazy na dvě krátké reportáže o pravoslavných oslavách Kristova Narození v brněnské a hodonínské farnosti:

(od 19 min a 10 sekundy)

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/322281381990107/

https://brno.rozhlas.cz/zacaly-pravoslavne-vanoce-v-brne-je-letos-verici-slavi-v-husitskem-kostele-8655717

Užitečné odkazy s vánoční tématikou:

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..