Raduj se, Přesvatá Bohorodice radostí naplněná, která nás neopouštíš ani při svém zesnutí!

Přesvatá Bohorodice proměnila svým zesnutím všechen lidský zármutek v nevýslovnou radost…

Oslava svátku Zesnutí Přesvaté Bohorodice
v naší Brněnské pravoslavné farnosti

V dnešní lehce deštivý nedělní den naše Brněnská pravoslavná farnost oslavila krásný letní svátek „Zesnutí“ Přesvaté Bohorodice a jako jedno tělo se shromáždila v našich náhradních prostorách Chrámu Krista Spasitele v Brně Židenicích. Tolik věřících, kolik se dnes sešlo ke slavnostní bohoslužbě, nikdy nepamatujeme!

Stovky věřících chtěly být co nejblíže přečestné Pláštěnici se symbolickým tělem Přesvaté Bohorodice, která byla vystavena k uctění uvnitř chrámu. Malí i velcí, všichni bez rozdílu přišli, aby náležitým způsobem vzdali čest Matce Boží a mohli se zúčastnit svaté božské liturgie a přijmout Přečisté Dary.

Po závěru svaté liturgie a svatém Přijímání ze třech kalichů se věřící vedeni otcem Jozefem, otcem Michailem a otcem Matfejem spolu se všemi přisluhujícími bratry přesunuli před chrám a zde vykonali společný průvod s Pláštěnicí Přesvaté Bohorodice. Všichni věřící, shromážděni kolem hrobu Boží Matky, která ani při svém zesnutí „tento svět neopustila“, obdrželi na závěr požehnání k dnešnímu dni a společně zazpívali mnohohlasé „Mnoholetí“!

Otec Jozef pozdravil srdečně všechny věřící se svátkem Zesnutí a popřál jim, aby duchovní radost, vycházející od Boží Matky, naplnila srdce každého z nás a zůstávala v našem nitru napořád.

Přesvatá Bohorodice je naše ochránkyně, utěšitelka, přímluvkyně a záštita, a my ji máme proto vzývat ve svých modlitbách a zvát do našeho života, aby nás vedla na naší cestě k Bohu. Ona má smělost u Boha a může se přimlouvat za všechny, kteří se k ní utíkají!

Otec Jozef popřál ještě jednou všem, aby nás Přesvatá Bohorodice chránila při všech našich cestách a aby byla Nebeská královna vždy s námi!

Věřící byli upozorněni na program bohoslužeb v nadcházejících dnech, přičemž ještě dnes večer bude po večerní vykonán „Moleben za děti“ před začátkem školního roku.

Otec Jozef pak ještě připomněl, že příští týden v neděli (4.9.) se po svaté liturgii bude konat „Den pravoslavné rodiny v Brně“. Všichni jsou srdečně zváni do Mariánského údolí, do areálu „Eldorádo“, kde budeme moci strávit příhodný čas ke společným rozhovorům, hrám i sportu. Pro všechny bude připraveno chutné pohoštění.

Přijďte tedy a zúčastněte se této naší celofarní akce i spolu se svými dětmi, abychom i tímto bohulibým setkáním vzdali díky Bohu a oslavili Přesvatou Trojici, jíž jsme spaseni!

 Usilujme o to, aby naše duše při odchodu z tohoto života byla stejně tak čistá a bílá jako duše Přesvaté Bohorodice!

Pro byzantskou teologii je zvláště důležitý popis Zesnutí Přesvaté Bohorodice od svatého Řehoře Palamy. Ve své řeči „O přečestném Zesnutí“ světec vyzdvihuje ontologický rozměr svatosti Přesvaté Bohorodice, který zpečeťuje celou její pozemskou existenci. Její tělo, které bylo za jejího pozemského života požehnáno blahodatí Ducha Svatého a ozdobeno všemi druhy ctností, stoupá k nebesům, do příbytku, který náleží Matce Syna a Slova Božího. Vždyť země, hrob, úpadek a smrt nemohly pojmout tělo, které do svého nitra přijalo samotného Boha, to tělo, které se stalo nejdražším příbytkem „nebes všech nebes“ a v němž přebývala Boží blahodať. Z tohoto důvodu Matka Boží „vystoupila přímo z hrobu do nebeské říše“, avšak znovu se zjevuje na zemi a září zde Boží blahodatí…

Je zřejmé, že tělo Přesvaté Bohorodice po jejím zesnutí podstoupilo to, co se bude dít eschatologicky, při všeobecném vzkříšením, s těly všech lidí, kteří budou žít a zesnou „v Kristu“.

Zejména svatý Mikuláš Kabasila interpretuje Zesnutí Přesvaté Bohorodice na základě svatosti jejího života a jejího ontologického vztahu k Bohu jakožto Matky Božího Slova. Ona sama díky své ctnosti a vytrvalosti k dobru se povznesla nad všechny pozemské věci a tak těsně se spojila s Bohem, že již v tomto životě prožívala věčnou radost a blaženost.

Zesnutí ve vědomí věřících neznamená opuštění lidí. Dokud Přesvatá Bohorodice žila na tomto světě, byla tomuto světu velmi nablízko, aniž by to znamenalo, že jí bylo cizí to, co je nebeské, a právě proto se svým zesnutím neodcizila pozemským věcem ani lidem. Sama Matka Boží, která ozdobila zemi a nebe, nemohla být daleko od obojího, ani nechat lidi osiřet svou přítomností. Také proto nyní slyší každou lidskou prosbu a přimlouvá se u Boha Otce.

Přesvatá Bohorodice jako Matka Syna Božího před svým zesnutím vytušila svůj odchod z tohoto života, ale také anděl Páně jí předpověděl její zesnutí, aby jí to nezpůsobilo rozrušení, neboť smrt a oddělení duše od těla působí každému člověku zármutek, byť by se jednalo o osobnost sebevíce duchovní. Ona sama se připravila se střízlivostí a pokojem ke svému pohřbu, ba co víc, připravila na svůj odchod i své nejbližší. Před svým zesnutím pozvala do svého domu vdovy, sirotky a chudé, kterým rozdala své osobní věci. V osobě Přesvaté Bohorodice tak poprvé spatřujeme zcela výlučný křesťanský étos a příklad, jak se vypořádat se smrtí.

Konec života Přesvaté Bohorodice by neměl být vnímán jako smrt, ale jako návrat do lůna Boha Otce. Nemůže to být smrt, ale věčný život, protože spravedliví jsou tímto návratem oslaveni v blízkosti Boha. Duše lidí jsou světlé, když přicházejí na svět. Když však duše tento svět opouští, už tak čisté nebývají. To proto, že se ve svém pozemském životě setkaly se zlem a nakazily se jím. Jedině když se člověk bude držet dál od nepravostí tohoto světa, zůstane jeho duše po opuštění těla stejně čistá a bílá jako duše Přesvaté Bohorodice.

Podle níže uvedeného zdroje…

Η αγιότητα της Θεοτόκου ως αιτία της μεταστάσεώς της

Aktualitu spolu se zamyšlením ke svátku Zesnutí
připravil Michal Dvořáček

Fotogalerie ze svátku Zesnutí:

 

Video ze svátku Zesnutí:

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..