Prohlášení duchovního otce, farní rady a věřících PCO v Brně k vojenské agresi na Ukrajině!

Přesvatá Bohorodice, spasiž nás a všechny trpící!

Drazí bratři a sestry v Kristu!

Trpící věřící Ukrajiny!

Bez ohledu na to, z jaké části dnešní Ukrajiny pocházíte, bez ohledu na to, jaké politické přesvědčení máte, bez ohledu na to, kde se nyní nacházíte, my, zástupci Pravoslavné církevní obce, spěcháme, abychom Vám všem vyjádřili jménem naší farnosti hlubokou bolest a soustrast nad tím, jaká tragédie dnes v ranních hodinách zachvátila Vaši zemi, jaké těžkosti postihly Vás, Vaše příbuzné a milované, a jak velký zármutek se dotkl Vašich srdcí při pohledu na válečný stav ve Vaší zemi a na trpící a umírající ukrajinský lid.

My, členové naší Brněnské pravoslavné církevní obce, na čele s otcem Jozefem Fejsakem a otcem Markem Malíkem, prosíme Milostivého Hospodina, aby v prvé řadě osvítil všechny, kteří mají moc a Bohem svěřenou zodpovědnost za správu věcí lidských, aby tento hrozný a nečekanou silou se rozhořivší oheň války utišili a zastavili.

Obracíme se ve svých horlivých modlitbách k našemu Trojjedinému Bohu, aby svou mocnou pravicí, kterou „štípil vinohrad své svaté Církve“, zažehnal tento hrozný spor, promluvil do srdcí mocných tohoto světa a přivedl je k blahým závěrům, které okamžitě zastaví tento ničivý konflikt a vojenský vpád cizích vojsk na ukrajinské území.

Opakujme proto bez ustání tato slova našich Prarodičů Adama a Evy poté, co byli vyhnáni z Ráje: „Smiluj se nad námi, ó Pane, smiluj se nad námi!“

Nezbývá než se modlit a úpěnlivě volat v kajícné zkroušenosti k Milosrdnému Bohu našich Praotců a Otců, Bohu našich pravoslavných národů a všech pravoslavných věřících, aby „shlédl na pokorné služebníky své, vyslyšel nás z lásky, kterou k nám, lidem, chová, a smiloval se nad námi“!

V našem srdci, tak slabém a křehkém, cítíme v této chvíli velkou tíseň. Jsme jako stíny, které pozbyly své dřívější velikosti, když jsme se ocitli tváří v tvář bolesti našich bratrů a sester v Kristu, vůči níž jsme zcela bezmocní. A přece si zcela nezoufáme.

Jen stále a neúnavně, spolu se svatým prorokem Jeremijášem, voláme: „Nitro, mé nitro! Jak se chvěji! Srdce se mi svírá, srdce mi buší, nemohu mlčet. Slyšíš, má duše, hlas polnice, válečný ryk?“ (Jeremijáš 4,19)

V této době těžké zkoušky, pod jejíž tíhou padáme k zemi, prosme společně, jednomyslně a nerozdílně našeho Hospodina, aby se děla Jeho svatá vůle, která je vždy voláním k jednotě, tak jak nám ji předal náš Spasitel:

„Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my.“ (Jn 17,11)

Právě náš Spasitel, který nejvíce trpěl od svých nepřátel, nabádal své věrné Apoštoly a jejich prostřednictvím každého věrného křesťana k lásce za své bližní, ba dokonce i za naše nepřátele, bez ohledu na to, jak těžké přikázání se to zdá být:

„Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.‘ Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují.“ (Mt 5,43-44)

Prosme proto společně našeho Dobrotivého Hospodina, aby shlédl na nás ponížené a ztrápené, aby vyslyšel hlas svých kajících se dětí, všech pravoslavných křesťanů, a pomohl v době útoku proti bezbranným a slabým, které zachvátil temný mrak válečného konfliktu na Ukrajině.

Navzdory všem politickým a názorovým různostem a sporům dokažme, že my, pravoslavní věřící, jsme vždy na straně trpících a zarmoucených, a ve všech našich slovech a skutcích následujeme svatého příkladu našeho božského Učitele a Spasitele Ježíše Krista, sjednoceni v Jehož jménu máme vždy být, jak nás nabádal sám svatý Apoštol Pavel:

„Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.“ (Gal 3,28)

Spolu s dalšími osvícenými církevními představiteli naší Jedné, Svaté, Obecné a Apoštolské Pravoslavné Církve, která se ze všech končin světa přimlouvá svými modlitbami za trpící ukrajinský lid, vyjadřujeme i my pevnou naději na to, že jen v Bohu jednotné církevní společenství všech pravoslavných křesťanů dokáže překonat každé rozdělení a spor, jež vznikly a vedly k současnému konfliktu.

„Pomoz nám Bože, Spasiteli náš, a vysvoboď nás pro slávu jména svého, aby nemohli říci nepřátelé naši: Hle, opustil je Bůh a není toho, kdo by je osvobodil a spasil…, ale aby poznali všichni národové, že jsi Ty náš Bůh a my děti tvé, chráněné vždy mocí Tvou.“

S bolestí v srdci, ale současně s nadějí na Boží milosrdenství zůstáváme v modlitbách za pokoj a mír od Boha na Ukrajině, k čemuž vyzýváme také Vás při příležitosti každé Vaší domácí anebo společné církevní modlitby!

V pravé Kristově lásce

Váš duchovní otec
prot. Jozef Fejsak

spolu s Farní radou a věřícími
Pravoslavné církevní obce v Brně

V Brně dne 24.2.2022

Modlitba při útoku nepřátel na vlast

Hospodine, Bože zástupů, Bože spasení našeho, Bože, který činíš divy, shlédni milostivě a shovívavě na pokorné služebníky své, slyš nás z lásky, kterou chováš k lidem, a smiluj se nad námi. Hle, naši nepřátelé seskupili se proti nám, aby zničili nás i naše svatyně. Ty, který vše znáš, víš, že nespravedlivě povstali proti nám a že my nemůžeme odolat jejich množství, jestli ty sám nepomůžeš. Proto u vědomí svých hříchů i své nehodnosti kajícně lkajíce, modlíme se k Tobě: Pomoz nám Bože, Spasiteli náš, a vysvoboď nás pro slávu jména svého, aby nemohli říci nepřátelé naši: Hle, opustil je Bůh a není toho, kdo by je osvobodil a spasil…, ale aby poznali všichni národové, že jsi Ty náš Bůh a my děti tvé, chráněné vždy mocí tvou. Ukaž nám, Hospodine, milost svou, aby se naplnila na nás slova, jež Mojžíš řekl Izraelitům: Buďte stateční, stůjte pevně a uzříte spasení Hospodinovo, neboť Hospodin bude bojovat za nás. Dej nám dobré znamení, aby je viděli všichni, kdo nás nenávidí. Ó Hospodine, Bože, Spasiteli, sílo i naděje i ochrano naše, nevzpomínej přestupků a nespravedlnosti lidu svého a neodvracej se od nás v hněvu svém, ale milostivě a shovívavě navštiv služebníky své, kořící se před Tebou. Přijď nám na pomoc a znič špatné úradky těch, kteří nám chtějí škodit, a pokoř je, kteří bojují proti nám; obrať jejich nešlechetnou opovážlivost ve strach a útěk. Odpusť hříchy těm, které jsi předurčil, aby životy své položili za víru a za vlast a ověnči je v den spravedlivého soudu svého nepomíjející slávou svou. Neboť tys ochranou, vítězstvím i spásou těch, kteří doufají v Tebe, a Tebe oslavujeme, Otce i Syna i Svatého Ducha i nyní i vždycky i po všechny věky. Amen.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..