Přednáška o svatém divotvůrci Nektáriovi Eginském (Díl 4.)

Zázračná uzdravení na přímluvy sv. Nektária

Uzdravení zhoubného nádoru starce
Nektária (Vitalise, †2018)

O neustálém, pozorovatelném a podivuhodném zázračném působení svatého divotvůrce Nektária Eginského svědčí životy těch, které na přímluvy tohoto velkého světce 20. století přijali zázračnou pomoc, útěchu a uzdravení. Jednou z takových osob je také výjimečný klerik Řecké pravoslavné církve – starec Nektários Vitalis (†2018). Tento podivuhodný starec, jenž trpěl v 70. letech nevyléčitelnou chorobou a měl podstoupit náročnou operaci rakoviny plic, se trpělivě a neustále obracel ke svatému Nektáriovi, který jeho prosby vyslyšel.[1]

Celoživotním dílem starce Nektária Vitalise (Pireus, 1930 – Agios Konstantinos Lavreotikis, 8. února 2018) bylo celonárodní řecké poutní místo, zasvěcené svatému Nektáriovi Eginskému, v Kamarize (Lavriou), a nacházející se na malebném vrcholu hory, kam kdysi, po chirotonii jednoho ze svých žáků (Michaela Kapetanaka) z Rizarijské církevní školy, odešel svatý Nektários Eginský, aby zde odpočinul od každodenní námahy. Svatý Nektários se tehdy nostalgicky vyjádřil v tom smyslu, že zde, v prostředí chrámu sv. Ondřeje, by rád jednou postavil malý dům a vedl zde svůj mnišský život. Starec Nektários (Vitalis) toto místo vzbudoval ze své vděčnosti za velký zázrak svého života, věnovaný svému „zachránci“ z Eginy.

Ctihodný starec Nektários (Vitalis) strávil celá dlouhá desetiletí v úzkém duchovním společenství se sv. Nektáriem a s tisícemi věrných křesťanů, kteří u starce hledali duchovní útěchu. Po vzoru svého svatého, jehož jméno starec nosil, přijímal také on bolesti a prosby lidí, které pak předával svatému Nektáriovi. Za odměnu přijímal od Boha velké milosrdenství a blahodať Ducha Svatého, jimiž povzbuzoval zpětně ty, kteří k němu s prosbou a zkroušeností přicházeli.

Se starcem Nektáriem se v březnu 1980 setkala také tehdejší studentka filologie a teologie (Athénské teologické fakulty), autorka mnoha děl o svatém Nektáriovi, z jejíhož díla kromě jiných čerpáme.

Doktorka teologie Varvara Jannakopoulou ho osobně viděla na místě, kde budoval velkolepý chrám zasvěcený sv. Nektáriovi spolu s výše zmíněným poutním místem. Tam, uprostřed lidí a studentů oddaných jeho dílu, stál sám starec Nektários, poznamenaný ve tváři následky těžké choroby, která vrhala stín na jeho asketické tělo. Nedbaje těchto svých bolestí starec Nektários chtěl ještě všemi svými zbývajícími silami pomoci a přispět k dokončení této svým významem velkolepé stavby, zejména k dobudování chrámu a jeho obětního místa, svatého oltáře, kde se měla konat nekrvavá oběť svaté Eucharistie.

To vše zamýšlel vykonat a stihnout ještě před tím, než odejde z tohoto pozemského života ve stavu své těžké nemoci.

Pouze a jedině zázrak ho mohl zachránit před postupující rakovinou plic, kterou starec tehdy trpěl. Všichni, kteří starce znali, ho tehdy oplakávali. Duchovní i laici neustále vznášeli své modlitby k milosrdnému Bohu za jejich milovaného starce Nektária.

Všechen tento hluboký zármutek zčistajasna jako blesk pronikl verš ze svatého evangelia, jimiž všechny rmoutící se a lkající Pán povzbuzuje, že je v jeho moci uzdravit i na smrt nemocného, a také že ne každá nemoc je k smrti: „A když to Ježíš slyšel, řekl: Nemoc ta není k smrti, ale pro slávu Boží, aby oslaven byl Syn Boží skrze ni.“ (Jn 11,4)

A skutečně, tato pozoruhodná návštěva na tomto poutním místě v Kamarize, kterou starec Nektários vykonal, spolu s prorockými slovy jednoho zde přítomného prozorlivého starce, byly výrazem a projevem přítomnosti svatého Nektária a jeho vbrzku se uskutečnivšího zázraku.

Dne 2. června roku 1980 odjel otec Nektários do Protirakovinového centra Nemocnice „Svatý Sáva“ aby zde podstoupil plánovanou operaci. Přítomnými při jeho lůžku byli bývalý metropolita Mesogejský a Lavriotský Agathonikos spolu s archimandritou Agathonikem (Fatourosem), pozdějším metropolitou Kythirským, a dále s bratrem Nikodémem (Anagnostem), pozdějším metropolitou Jerissa a Svaté Hory Athos. Mezi dalšími přítomnými byli také prefekt Východní Attiky, Nikitas Kovaios, jakož i další duchovní děti starce Nektária (Vitalise). Jeho Vysokopřeosvícenost Agathonikos starce Nektária otcovsky utěšoval a stejně tak láskyplně promluvil k řediteli místní nemocnice, panu Angelosovi Papakonstantinosovi, kterého rovněž požádal, ať se o starce dobře postará. Pan Papakonstantinos tehdy pravil: „Vaše Vysokopřeosvícenosti, není třeba, abyste nás v této věci žádal, ani já nemusím nikterak žádat své kolegy profesory a lékaře, neboť v tomto případě se o to již postarali oba dva (sv. Nektários a starec Nektários).“

Před samotnou operací byla ještě provedena poslední lékařská vyšetření. Ta však byla negativní! Jaký to zázrak! Nádor na plících zcela zmizel! Později dopoledne, v hodinu „nula“ pro všeobecnou vědu, věřící lékař pan Papakonstantinos prohlásil veřejně toto uzdravení za zjevný zázrak!

Nemocný starec Nektários na lůžku ve své kelii

2. června roku 2002 všeobecně vážený archimandrita a igumen Nektários (Vitalis) jako ostatně každý rok oslavoval se svými duchovními dětmi již 22. výročí svého uzdravení, při němž se vůbec poprvé objevil a celého děkovného „Slavosloví“ účastnil také sám doktor Angelos Papakonstantinos, který přednesl přítomným věřícím své osobní svědectví o tomto velikém zázraku.

Starec Nektários (Vitalis) poté pokračoval ve svém mnohostranném a dobročinném dílu, jakož i v pastýřském poslání, které představuje příklad „par excellence“ živého svědectví lásky, Boží moci a zázračné přítomnosti svatého Nektária, divotvůrce eginského. Starec Nektários, duchovní otec Monastýru sv. Athanásia v Kouvaras v Řecku, zesnul v Pánu 3. února roku 2018 ve svých 88 letech!

Podivuhodné události ze života starce Nektária (Vitalise)

Když byl starec spěšně pokřtěn, protože mu hrozila smrt, v křestní vodě se zobrazilo znamení kříže. Kněz tehdy pravil: „Buď zemře, nebo bude nosit kříž.“

Jednoho dne, když mu bylo 17 let, šel ke hrobu svatého Nektária a zeptal se ho, jestli se stane knězem. Světec mu odpověděl, že se tak stane a že přijme jeho vlastní jméno. Obě věci se vyplnily.

Ve stejném roce zázračně našel v zemi ukrytou ikonu sv. Konstantina a Heleny. V roce 1965 byl zázračně zbaven zdravotních potíží způsobených mrtvicí. V roce 1980 byl vyléčen z rakoviny plic. Tehdy se vyznal: „Zachránil mě svatý Nektários!“

V roce 2017, během Snímání Krista z kříže na Velký pátek, starec Nektários upadl na zem, zranil se a ocitl se v komatu. Lékaři dosvědčili, že se zpátky k životu vrátil pouze zázrakem. Později na videu popsal svůj posmrtný zážitek z Ráje, čímž ohromil spoustu lidí.

Ikona svatého Nektária objímajícího a léčícího starce Nektária (Vitalise) v přítomnosti dvou žen, svědčících o tomto zázraku (vlevo nahoře), a lékařů potvrzujících tento zázrak (napravo). Tato ikona je z chrámu sv. Nektária v athénské nemocnici Aretaieion.

Doslov

„My všichni musíme šířit pravoslaví,“ řekl starec Nektários zpravodajské stanici VimaOrtodoxias.gr několik měsíců před svým zesnutím. „Bez pravoslaví nemůžeme nic učinit. Nesmíme být zrádci našeho náboženství, naší víry. Svatý Nektários je příkladem pro celý svět; všichni by ho měli napodobovat. Láska je úžasná věc. Bůh se nikdy k nikomu nestaví zády.“

„Přesvatá Bohorodice se za nás před Bohem přimlouvá. Je na naší straně a vede nás, ale my je opravdu nemilujeme – našeho Boha a Pannu Marii. Ve skutečnosti nic ze své strany nekonáme. Vše vyžaduje trpělivost a modlitbu,“ řekl starec ze svého lůžka jedny ze svých posledních slov.

Citace a užitečné odkazy:

[1] Zpracováno podle: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Χ. Β.: Δύο σύγχρονα θαύματα. In: Η ποιμαντική Θεολογία του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Πράξη και Θεωρία. Αθήνα 2014, s. 363–373. O životě starce Nektária viz Elder Nektarios (Vitalis), 89, reposes in the Lord podle http://orthochristian.com/110585.html.

Hrob starce Nektária (Vitalise)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..