Před svátky svaté Paschy byla pro naši farnost pořízena a dnes po Večerní bohoslužbě posvěcena nová Golgota!

„Lebka Adamova je uložena tam, kde byl ukřižován Kristus, hlava všech. Byl tedy Adam pokřtěn Krví, která z Kristova boku vytekla.“ 

Děkujeme našemu duchovnímu pastýři a všem obětavým farníkům, kteří pomohli při pořízení, převozu i instalaci nové Golgoty pro Chrám na ul. Svatopluka Čecha v Brně Králově Poli, který se stal naším novým duchovním útočištěm.

Nechť Hospodin požehná všechny, kteří se klaní Kristovu svatému Kříži a místu Jeho strastiplného utrpení a následného Ukřižování.

Spasiž, Pane, lid svůj…

(Chrám na ul. Svatopluka Čecha, Brno – Královo Pole, 11.4.2023)

Modlitba ke svaté Kristově Golgotě,
jak ji sepsal jeroschimonach Tichon Svatohorec

Svatá Golgoto, Božská Golgoto, posvěcená krví Ježíše Krista! Tebe prosím, odkryj, kolik tisíců hříšníků jsi Boží blahodatí přivedla k pokání a slzám, očistila je a naplnila jimi Pánův ráj! Ó Kriste, Králi! Svou blahodatí a nekonečnou láskou naplňuješ příbytky nebeské dušemi kajících se tobě! Všechny, kteří k tobě přicházejí, miluješ a dáváš jim spásu. Nikdo ti nemůže důstojně poděkovat, třebaže by měl i moudrost andělů. Šťastliví hříšníci, přijďte ke svaté Golgotě, je přístupná všem, neboť Kristus je nade vše milostivý! Poklekněte k Jeho svatým nohám, a líbejte je s čistou láskou. Jen On jediný může uzdravit vaše zarmoucené duše, napojit je spasitelnými slzami, abyste v pokoře s kajícnou láskou omyli Jeho přečisté nohy. Tehdy i On sám vás omyje od každé skvrny a otevře vám dveře do svého nebeského Království, kde v nevýslovné radosti, spolu s Archanděly a Anděly, Cherubíny a Serafíny a všemi svatými, v blažené věčnosti budeme oslavovat Spasitele světa, nejsladšího Pána našeho Ježíše Krista, beránka Božího, spolu s Otcem i Svatým Duchem, Trojicí jednobytnou a nerozdílnou! Amen!

„Spasiž, Pane, lid svůj a požehnej dědictví svému,
dej svým věrným vítězství nad nepřáteli
a ochraňuj věrné své Křížem svým.“

VRCH GOLGOTA
(Průvodce po Svaté zemi)

Za kaplí trnové koruny směrem na západ spatříme po levici prosklené místo, které nám umožňuje spatřit vrch Golgotu, ještě než tam přijdeme. Vystoupíme tam pak po překonání dvacetisedmistupňového schodiště. Zde se odehrálo největší tajemství Božího plánu, zde se skrze Kristovu krev spečetila nová Smlouva mezi Bohem a lidmi. Na svatém vrchu, který se kdysi tyčil vně města, najdeme dvě kaple: severní, náležející pravoslavným, stojí přesně na místě, kde se Ukřižování odehrálo, a jižní, náležející římským katolíkům, na místě, kde byl Pán přibit na ležící Kříž.

Pravoslavná kaple je krásně vyzdobena a působí dojmem pokory a velikosti zároveň. Dojetí zaplaví poutníka, který hledí na ikonu Ukřižování v životní velikosti. Před ní stojí oltář z jednolitého kamenného bloku podepřený dvěma sloupky, pod nímž je otvor, do kterého Židé Svatý kříž zapustili. Na jižní straně je skalní trhlina, která vznikla v okamžiku, kdy Pán vypustil duši. „Ježíš pak opět zvolav hlasem velikým, vypustil duši. A aj, opona chrámová roztrhla se na dvě, od vrchu až dolů; a země se třásla, a skály se pukaly, a hrobové se otvírali, a mnohá těla zesnulých svatých vstala.“ (Mt 27,50-52)

Kaple římských katolíků je oddělena arkádami. Na tomto místě byl Pán připevněn na Kříž. Jeho ruce pronikly hřeby a svatá Krev vytryskla a vpila se do země pro spásu všech lidí.

Na jižní straně této kaple je okno, které dříve sloužilo jako výstupní dveře vedoucí k vrcholku kopce. Tudy vstupoval císař Herakleios nesa na ramenou svatý Kříž. Podle tradice mu v tu chvíli z hlavy sklouzla koruna a on tuto událost přijal jako Boží znamení. Pomyslel si, že na místě, kde měl Kristus trnovou korunu, nesmí křesťanský vládce žádný diadém nosit. Jeruzalémská pravoslavná církev tuto tradici zachovává a jestliže některý patriarcha nebo biskup slouží na Golgotě, činí tak vždy s obnaženou hlavou.

Ve sklepení je tzv. Adamova kaple symbolizující pád člověka a jeho vysvobození skrze Ježíše Krista. Na její východní stěně zeje otvor spojený trhlinou s dírou, v níž byl upevněn Kříž. Praví se, že Noé sem uložil Adamovu lebku; proto se kopci říká „místo lebek“, hebrejsky Golgota. Triod o tom říká následující: „Lebka Adamova je uložena tam, kde byl ukřižován Kristus, hlava všech. Byl tedy Adam pokřtěn Krví, která z Kristova boku vytekla.“ Jiná tradice praví, že jméno Golgota má původ v lebkách, jimiž byl kopec poset z důvodu častých poprav, které se tam konaly. A podle třetí verze vzniklo jméno proto, že úbočí vrchu byla holá jako obnažená lebka.

„Vykoupil jsi nás od kletby zákona krví svou drahocennou,
nechav se na kříž přibíti a kopím probodnouti,
nesmrtelnosti pramen lidem jsi otevřel,
Spasiteli náš, sláva tobě.

Pramen: „Průvodce po Svaté zemi“
(z francouzštiny přeložil br. Marek Sečkář)

Užitečný odkaz:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..