Akathist ke svatému mučedníku Václavovi, našemu národnímu i chrámovému světci, jehož autorem je otec Marek Malík!

Akathist
ke svatému mučedníku Václavovi,
bohabojnému knížeti českému

Ikona svatého Václava

Kondak 1.

Bohem vyvoleným jsi byl z národa svého, svatý bohabojný kníže Václave, jako ochránce světla víry křesťanské před tmou pohanskou a nepřátelstvím těch, kdož v ní přebývají.
Zjevil ses věrným služebníkem Kristovým až do konce, korunu mučednictví jsi přijal a spolu s ní i milost prosit za nás nehodné u Hospodina, Boha našeho. My pak, radujíce se tomu, voláme hlasy svými:

Raduj se, svatý bohabojný kníže Václave, mučedníku a Kristův věrný služebníku!

Ikos 1.

Andělé na nebi radovali se, když babička tvoje svatá Ludmila uposlechla slov Kristových, který pravil: Nechte dítek přijít ke mně a nebraňte jim, neboť takových je Království Boží. (Mk 10,13-16) I stala se ti od kolébky ochránkyní a učitelkou křesťanských ctností, kterých sama byla horlivou služebnicí. Ty, takto od ní poučený, ve své dospělosti neváhal jsi být záštitou a vykupitelem ze jha pohanského dětem osiřelým. A až ke křtitelnici, ke svatému křtu jsi je doprovodil, aby i ony mohly oslavovat Boha Otce. Toto dobře vědouce, pochvalná slova ti pravíme:

Raduj se, následovníku milosrdenství služebnice Boží svaté Ludmily,

raduj se, ve víře křesťanské od ní poučený.

Raduj se, ostatním skrze své dobré skutky poučení dávající,

raduj se, neúnavný učedníku svého učitele, Krista Boha našeho.

Raduj se, od tmy pohanské svojí matky milostí Boha Otce ochráněný,

raduj se, rodící se české Církve ochránce a záštito.

Raduj se, svatý bohabojný kníže Václave, mučedníku a Kristův věrný služebníku!

Kondak 2.

Když jsi viděl kruté pronásledování a mučení křesťanů za vlády tvé matky Drahomíry, která se jí ujala po smrti tvého otce Vratislava, odložil jsi stud a bázeň svého mládí a za souhlasu lidu, navzdory vůli a přání svého bratra Boleslava, jako prvorozený ujal ses své vlády. Pronásledování a mučení jsi zastavil, rozbořené chrámy jsi obnovil a nové dal stavět, aby v nich lidé s vděčností k Bohu svobodně mohli volat: Aleluja!

Ikos 2.

Rozum Boží milostí osvícený jsi měl, neboť jako první, co jsi započal za své vlády, byla služba a modlitba k Bohu, v chrámech, které jsi obnovil. Sám jsi v nich jako věrný služebník přisluhoval, a takto byl nápomocen kněžím. Toto vidouce, dej, ať i my, každý svým dílem, rozšiřujeme zástupy služebníků Kristových, tobě radostně volajíce:

Raduj se, na službu do Božího chrámu vždy přicházející,

raduj se, takto nejen o duši svoji příkladně pečující.

Raduj se, mnohá dítka ke svatému křtu přinášející,

aby skrze něj staly se účastníky věčného života.

Raduj se, těmto dětem potřebné vzdělání ochotně dávající,

aby v nich milost svatého křtu po celý život přebývala.

Raduj se, před Bohem za národ svůj v chrámech prosby přinášející,

raduj se, hlasy tebe prosících, spěšně slyšící.

Raduj se, svatý bohabojný kníže Václave, mučedníku a Kristův věrný služebníku!

Ikona svatého Václava
(Katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze)

Kondak 3.

V sílu a moc Boží vkládal jsi naději svoji, když počal jsi vládnout. Věděl jsi, že: Dny člověka jsou jako tráva a jako květ polní, tak odkvétá. Když vítr je ovane, více ho není, aniž kdo pozná místa jeho. Milost však Hospodinova trvá věk od věku nad těmi, kdož se ho bojí. (Žalm 103,15-17) Každé své rozhodnutí spojoval jsi věrně s modlitbou. A proto i my, vzor v tobě vidící, radostně voláme k Bohu: Aleluja!

Ikos 3.

Majíce dar víry a lásky k Hospodinu, snažil ses ještě více ho rozmnožit, aby nejen tobě byl ku prospěchu, ale i ke spáse tvých bližních. Abys takto naplnil zákon Kristův a mohl opěvovat Boha Otce. My, kteří mnohé milosti až do dnešních dní od tebe přijímáme, k tobě vroucně voláme:

Raduj se, lásku Kristovu v sobě mající,

raduj se, o národ ti svěřený neustále až do dnešních dní duchovně pečující.

Raduj se, vzore mírnosti a pokory,

který jsi svým příkladem cestu ke Kristu bližním svým ukázal.

Raduj se, svojí pokorou zlobu krotící, svojí laskavostí smutek a žal zmírňující.

Raduj se, všechny křesťanské ctnosti jako svěřené ti dary umně rozmnoživší,

raduj se, neboť jsi je bez rozdílu všem štědře rozdával.

Raduj se, svatý bohabojný kníže Václave, mučedníku a Kristův věrný služebníku!

 

Kondak 4.

V bouři světského života držel ses neustále duchovního dědictví, babičkou svojí svatou Ludmilou ti svěřeného, a skrze toto dědictví zachoval jsi také pravé křesťanské učení, svatými Cyrilem a Metodějem nám jasně a srozumitelně hlásaným. Nepolevoval jsi ani při těžkostech, která nepřítel našeho spasení chystá těm, kteří chtějí následovat Bohočlověka Krista. Uposlechl jsi spíše Apoštola a přepásal ses pravdou, oblékl ses v brnění spravedlnosti, vzal jsi štít víry, přilbu spasení a meč duchovní, kterým je slovo Boží (Ef 6,14-17). My pak, vidíce v tobě neochvějnou sílu víry, pějeme Bohu: Aleluja!

Ikos 4.     

Mnozí, při poslechu o tvé dobrotivosti k bídným a chudým, přicházeli za tebou a ty jsi jim dával pocítit ulehčení v jejich těžkostech. Sám jsi je navíc vyhledával a navštěvoval. Toto o tobě dobře vědouce, prosíme tebe, nezanechávej nás bez tvého milosrdenství. Ve svých prosbách u nebeského Vládce na nás nezapomínej, neboť tvoji milost neustále oslavujeme a pravíme:

Raduj se, prameni milosrdenství a útěchy nevyčerpatelný,

raduj se, neboť pro tvé Bohu milé skutky mnozí počali oslavovat pravého Boha.

Raduj se, neboť jsi byl majákem v moři života, cestu ke spasitelnému Kristovu přístavu ukazující,

raduj se, záštito vdov a osiřelých dětí, v pravdě ochránce svého národa.

Raduj se, v těžkostech se nacházejícím milosrdný zastánce,

raduj se, jenž jsi trpělivostí svojí nad zlobou světa zvítězil.

Raduj se, svatý bohabojný kníže Václave, mučedníku a Kristův věrný služebníku!

 

 Kondak 5.

Bohabojný služebník Kristův jsi byl, svatý Václave, a dobře jsi věděl, že počátek moudrosti je bázeň člověka před Bohem. Nevkládal jsi proto své naděje na pomíjející moc lidskou, ale na věčnou moc Boží. Ochraňován jsi byl znamením svatého Kříže a andělé Boží tě doprovázeli po cestách tvého milosrdenství. My, kteří vidíme v těchto tvých skutcích pro nás a pro naše potomky mnohá poučení, opěvujeme Boží milost danou Ti shůry a jednomyslně voláme: Aleluja!

Ikos 5.

Uviděl bojechtivý kníže Radislav, když jsi mu nabízel raději svůj život než položit v boji životy vojáků svého vojska, nad hlavou tvojí znamení svatého Kříže spolu s anděly Božími po tvém boku. V bázni před tebou sklonil kolena svá a odevzdav ti svůj meč na znamení pokory, ustoupiv z boje zlého. My proto prosíme tebe, ochraňuj nás od mnohých nebezpečenství života. Velkou naději v tvoji záštitu vkládáme, k tvé pomoci s důvěrou se utíkáme, zpívajíce ti chválu, jež nehyne:

Raduj se, život svůj za své bližní pokládající,

raduj se, pro pokoru srdce svého velikou milost od Boha v sobě mající.

Raduj se, svojí pokorou ty, kteří strádali zlostí nepřítele, na ovečky Kristovy proměňující,

raduj se, vlast svoji jako svěřenou ti hřivnu takto bděle ochraňující.

Raduj se, neboť půstem a modlitbou pokoru do srdce svého jsi ukládal,

raduj se, neboť mnohé jsi od zlého ochránil a nadále ochraňuješ.

Raduj se, svatý bohabojný kníže Václave, mučedníku a Kristův věrný služebníku!

Ikona svatého Václava na ikonostasu stejnojmenného chrámu v Brně
(Autor: akad. mal. Olga Djačenková)

Kondak 6.

Šiřitelem Kristova učení jsi byl nejen slovy, ale i svými skutky. Chrámy nové jsi dával stavět a je dále zkrášloval. Křesťanům jsi byl vzorem a ochráncem, hladovým dával jsi najíst a žíznivým napít, vězněné jsi navštěvoval, zarmoucené utěšoval a na cestu spasení je obracel. Všem jsi tak dával příklad života dle Božích přikázání, učíce je zpívat Bohu: Aleluja!

Ikos 6.

Zaskvěl ses podivuhodnou dobrotou své duše, Kristův služebníku, věrný Václave. Vidouce to císař Otto, poznal v tobě Bohu milého služebníka a při návštěvě tvojí u něj nabídl ti, že vyplní jakékoli tvé přání. Ty nepřál sis ni zlato, ni kameny drahé, ale část ostatků svatého mučedníka Víta Římského, neboť jsi věděl, jak podivuhodný je Bůh ve svatých svých. Na to i my pamatujíce, pravíme ti radostná slova:

Raduj se, neboť jsi přehlížel poklady světa a jedno jediné ke spáse sis vybral,

raduj se, neboť marnostem světa ses neoddával.

Raduj se, neboť zlé dobrým jsi vždy oplácel,

raduj se, neboť klesající na duchu jsi rychle posiloval.

Raduj se, pravou Kristovu lásku ke všem bez rozdílu jsi zachovával,

raduj se, o pomoc tě žádající vždy brzy jsi vyslyšel.

Raduj se, svatý bohabojný kníže Václave, mučedníku a Kristův věrný služebníku!

 

Kondak 7.

Chtěl Hospodin zjevit milost svoji, daroval tobě dar uzdravování nemocných. Ten přijal jsi s pokorou a snažil ses být potřebným co nejvíce ku prospěchu. Neváhal jsi největším nebožákům sloužit jako sluha, pamatuje tak na Kristova slova: Kdo z vás největší jest, buď služebníkem vašim. (Mt 23,11) I nám zjev pomoc svoji, kteří tě prosíme a Bohu pějeme: Aleluja!

Ikos 7.

Novým znamením Boží milosti jsi byl všem svým poddaným, neboť viděli tvoji otcovskou lásku k sobě. Ba viděli i knížecí vznešenost společně s pokornou vírou v Krista Spasitele. Tímto jsi je utvrzoval ve víře, když byli na cestě ke spáse. I nás ochraňuj, prosící tebe, abychom zachovávajíce víru, opěvovali tě takto:

Raduj se, důstojný následovníku babičky svojí svaté Ludmily,

raduj se, v bohabojné úctě šiřiteli světla Kristova.

Raduj se, neboť jsi ve svém vládnutí velkou moudrost projevil,

raduj se, neboť lid tobě poddaný v pravé víře jsi utvrzoval.

Raduj se, neboť až do dnešních dní za prosby své, za svůj lid povznášené, slyšíš ode všech slova chvály,

raduj se, slávo a okraso města Prahy.

Raduj se, svatý bohabojný kníže Václave, mučedníku a Kristův věrný služebníku!

 

Kondak 8.

Podivuhodný zázrak se stal, když ti pro bohabojnost svoji Hospodin Bůh daroval i dar prozíravosti. A ty ses skrze něj dozvěděl o prvním zlém úmyslu tvého bratra zmařit ti tvůj život. Unikl jsi však zlým nástrahám, Bohu jsi za to vzdával díky a na památku toho dal jsi postavit chrám svatému mučedníku Vítu Římskému, jehož svaté ostatky jsi ve zbožné úctě chránil. Chrám, v němž jsi s vděčností zpíval Bohu: Aleluja!

Ikos 8.

Sebe sama jsi zcela oddal do Boží vůle. Sám jsi pomáhal započít i dokončit stavbu chrámu svatému Vítu zasvěceného, který se stal po svém dokončení národu tvému nevyčerpatelnou studnicí, až po okraj naplněnou mnohými zázraky a divy. Prosíme proto tebe, pomáhej i nám nedůstojným ve skutcích našich, abychom i my mohli mile sloužit Bohu, našemu nebeskému Vládci, podivuhodný dobrodince Kristův, Václave, neboť oslavujeme tebe:

Raduj se, neboť jsi nám ve svatých mučednících vyprosil horlivé přímluvce,

raduj se, neboť pro jejich a tvé přímluvy se mnozí obrátili k Bohu.

Raduj se, víry Kristovy dobrý zvěstovateli,

raduj se, neúnavný prosebníku za lid svůj.

Raduj se, ve chvílích nejtěžších po Bohu a svatých Jeho jediná naše oporo,

raduj se, nade všechny poklady, klenote náš, nejcennější.

Raduj se, svatý bohabojný kníže Václave, mučedníku a Kristův věrný služebníku!

Ikona svatého Václava

Kondak 9.

Mnozí lidé v tvé zemi se radovali, když jsi velectěné ostatky babičky svojí svaté Ludmily nechal v bohabojné úctě přenést z Tetína do Prahy. Neboť mnohé zázraky se u nich již od počátku děly a libá vůně z nich vycházela, takže k uzdravení mnoha nemocných brzy přispěly. Ty sis přál, aby se mnozí mohli s modlitbou před nimi sklánět, vzývajíce k Bohu: Aleluja!

Ikos 9.

I lidé nejvýmluvnější nemohou říci, kolik dobrodiní jsi v pravé křesťanské pokoře učinil. Byl jsi lidem hvězdou podivuhodně nově zjevenou, zazářil jsi všem svojí svatostí, proto tě neustále oslavujeme:

Raduj se, zastánce pravé víry křesťanské,

raduj se, Kristovy Církve neúnavný ochránce.

Raduj se, Bohem nám daný léku, nemoci naše uzdravující,

raduj se, svoji bohumilou svatost v pokoře utajující.

Raduj se, který jsi zachoval své tělo chrámem Ducha Svatého,

raduj se, ve tmě bezbožnosti hvězdo zazářivší.

Raduj se, svatý bohabojný kníže Václave, mučedníku a Kristův věrný služebníku!

 

Kondak 10.

Chtěje zachránit a spasit duši svého bratra Boleslava, neustával jsi ve svých modlitbách za něj, i když ses dozvěděl, že ti znovu usiluje o tvůj život. Snažil ses svojí modlitbou rozehřát jeho ochladlé srdce, a takto jsi i nám ukázal, že nejen za spásu naší duše máme Boha prosit. Naopak, také o duše našich bližních se máme starat, i kdyby proti nám konali mnoho zlého, abychom všichni mohli zpívat Bohu: Aleluja!

Ikos 10.

Pevnou a nezbořitelnou stěnou byla ti tvoje pokora, ochránila tě před šípy zloby a nenávisti těch, kterým nebyla po vůli tvá knížecí vláda. Tu jsi utvrzoval na Písmu svatém, ke kterému ses neustále obracel. Neochvějně jsi zachovával svatá přikázání, nám všem od Boha seslaná. S vírou proto k tobě voláme:

Raduj se, dobrý příklade ve službě Bohu i vlasti,

raduj se, za národ svůj neustávající prosebníku.

Raduj se, který jsi měl vzor v neochvějné víře svatých mučedníků,

raduj se, neboť jsi svoji víru oživoval skutky dobrodiní.

Raduj se, za slabé se k Bohu modlící,

raduj se, všechny nepatrné tohoto světa před silnými svojí chrabrostí ochraňující.

Raduj se, svatý bohabojný kníže Václave, mučedníku a Kristův věrný služebníku!

 

Kondak 11.

Opěvujeme tvoji evangelní lásku k bližnímu, kterou jsi znovu projevil k bratru svému Boleslavu, když přijal jsi od něj pozvání k návštěvě jeho sídelního města. V bratrské lásce jsi doufal v jeho odvrácení od zlého. Jako praví bratři jste se nejdříve pomodlili Bohu v chrámu, poté tě dobře jako vzácného hosta pohostil, avšak k ránu při cestě tvojí na svatou jitřní bohoslužbu tě jako Kain bratra svého Ábela zradil. Pozdvihnul proti tobě svůj meč, tys mu jej však díky své chrabrosti z ruky vyrazil a opět mu nabízel pokoj a smír. Namísto smíru ale přiběhli jeho pochopové, zákeřně ti u prahu svatého chrámu život vzali a nevinnou tvoji krev prolili. Svojí smrtí ses tak připodobnil k zástupu mučedníků, a proto i my ti Bohu pějeme: Aleluja!

 Ikos 11.

Světlem své svatosti plně jsi zazářil po své mučednické smrti, svatý Boží služebníku Václave. Mnohé zázraky a divy byly činěny ještě před tvým pohřbením. Smutek a žal z tvé mučednické smrti byly proměněny v radost, když mnozí lidé v tobě spatřili nového přímluvce za sebe před Bohem. I my tě takto vyznáváme, oslavujíce tebe, a voláme:

Raduj se, který jsi život Bohu daroval ještě před svojí smrtí mučedníka,

raduj se, neboť jsi život věčný v Království nebeském takto získal.

Raduj se, neboť darem dostal jsi korunu mučedníků nad všechny klenoty země drahocennější,

raduj se, neboť takto i my v tobě máme poklad nejvzácnější.

Raduj se, podivuhodný ochránce nám všem od Boha darovaný,

raduj se, od andělů Jeho oslavovaný.

Raduj se, svatý bohabojný kníže Václave, mučedníku a Kristův věrný služebníku!

Ikona svatého Václava 

Kondak 12.

Podivuhodně se milost Boží lidem zjevila, když po tvém pohřbení učinil Boleslav za svůj ohavný hřích před Bohem pokání. Vidíce množství divů a zázračných uzdravení u tvého hrobu, jako z pramene nevysychajícího neustále proudícího na nemocné, rozhodl se dát převést tvoje svaté ostatky do města Prahy, do chrámu svatého mučedníka Víta. Všichni lidé, když v bohabojné úctě viděli poté nové zázraky na cestě z Boleslavi do Prahy, skláněli svá kolena i srdce před těmito znameními. I my spolu s nimi opět takto činíce, prosíme na tvé přímluvy darovat i nám mnohé Boží milosti, abychom mohli Bohu mile zpívat: Aleluja!

Ikos 12.

Zpívajíce radostnou píseň, díkůčinění a chvály Bohu přinášíme, který tě podivuhodně proslavil, svatý mučedníku Václave. Oslavujeme takto i tvoji babičku svatou Ludmilu, která ti ukázala cestu ke Kristu Bohu našemu. Této cesty ses držel, třebaže byla úzká a trnitá a ukazoval jsi ji všem, kdož chtěli následovat Krista. Prosíme tě i my, kteří ctíme a oslavujeme tvoji památku, vyslyš náš chvalozpěv k tobě:

Raduj se, bohabojný kníže Václave, před trůnem krále nebeského za nás se modlící,

raduj se, velebený vnuku svaté Ludmily.

Raduj se, od svatých tvých ostatků mnohá uzdravení nemocným darující,

raduj se, zanechavší nám své svaté ostatky až do dnešních dní.

Raduj se, horlivý zastánce u Krista Boha našeho,

raduj se, podivuhodný průvodce, cestu ke spáse všem ukazující.

Raduj se, svatý bohabojný kníže Václave, mučedníku a Kristův věrný služebníku!

 

Kondak 13. (3x)

Přeslavný a svatý český mučedníku, bohabojný kníže Václave, Kristův věrný služebníku! Vyslyš prosby naše a vypros nám u Boha, abychom byli v nynějším životě ve víře a křesťanských ctnostech utvrzeni, od zloby a bezbožnosti tohoto světa ochráněni a abychom za hříchy a prohřešení naše odpuštění dostali. A díky tomu, abychom byli hodni dosáhnout Království nebeského a věčně tak Bohu zpívat: Aleluja!

Ikos 1.

Andělé na nebi radovali se, když babička tvoje svatá Ludmila uposlechla slov Kristových, který pravil: Nechte dítek přijít ke mně a nebraňte jim, neboť takových je Království Boží. (Mk 10,13-16) I stala se ti od kolébky ochránkyní a učitelkou křesťanských ctností, kterých sama byla horlivou služebnicí. Ty, takto od ní poučený, ve své dospělosti neváhal jsi být záštitou a vykupitelem ze jha pohanského dětem osiřelým. A až ke křtitelnici, ke svatému křtu jsi je doprovodil, aby i ony mohly oslavovat Boha Otce. Toto dobře vědouce, pochvalná slova ti pravíme:

Raduj se, následovníku milosrdenství služebnice Boží svaté Ludmily,

raduj se, ve víře křesťanské od ní poučený.

Raduj se, ostatním skrze své dobré skutky poučení dávající,

raduj se, neúnavný učedníku svého učitele, Krista Boha našeho.

Raduj se, od tmy pohanské svojí matky milostí Boha Otce ochráněný,

raduj se, rodící se české Církve ochránce a záštito.

Raduj se, svatý bohabojný kníže Václave, mučedníku a Kristův věrný služebníku!

Kondak 1.

Bohem vyvolený jsi byl z národa svého, svatý bohabojný kníže Václave, jako ochránce světla víry křesťanské před tmou pohanskou a nepřátelstvím těch, kdož v ní přebývají. Ukázal ses věrným služebníkem Kristovým až do konce, korunu mučednictví jsi přijal a spolu s ní i milost prosit za nás nehodné u Hospodina Boha našeho. My pak, radujíce se tomu, voláme hlasy svými:

Raduj se, svatý bohabojný kníže Václave, mučedníku a Kristův věrný služebníku!

Modlitba

ke svatému mučedníku Václavovi,
bohabojnému knížeti českému

Svatý mučedníku a bohabojný kníže Václave, věrný Kristův služebníku, Bohem vyvolený ochránce země české. Pokorně skláníme se před tebou a prosíme tě: shlédni na nás nehodné, utíkající se k tobě ve svých modlitbách a prosbách a u tebe zastání hledající. Vyslyš nyní nepatrná tato naše slova a svými modlitbami vypros u slitovného Boha, aby nás zachoval v jednotě své pravoslavné Církve, utvrdil v našich srdcích bázeň Boží a víru pravou a zbavil nás od mnohých pokušení a zlých úkladů. Milosrdný za nás přímluvce, pro lásku svoji, kterou jsi za svého života, ale i po své vpravdě mučednické smrti k bližním zjevoval, vypros u milostivého Pána našeho zemi naší mír a těm, kteří za tebou s vírou se utíkají, život pokojný a Bohu milý. Svatý náš ochránce, nenechávej nás bez své pomoci, ani napospas bezbožnosti a zlobě tohoto světa. Pros za nás Pána našeho Ježíše Krista i Přečistou Matku Jeho, Vládkyni naši Přesvatou Bohorodici, pozvi k modlitbě i babičku svoji, svatou Ludmilu, spolu se kterou jste mocnými přímluvci u trůnu Krále nebeského za nás za všechny. Dej, aby nám Bůh daroval vše potřebné ku prospěchu dočasnému i věčnému, aby nás neobdaroval podle skutků našich, ale podle svojí nevyslovitelné lidumilnosti. Dej, aby nám odpustil naše prohřešení, zbavil nás všelikého strádání, zármutku, bolesti a nemoci, a aby nám seslal milost svoji, abychom napravili náš život podle Jeho přikázání, a takto abychom byli účastni a hodni v čase budoucím vejít do nebeského Království a slavit tam Všesvaté jméno Otce i Syna i Svatého Ducha, na věky věkův, amen!

Otec Marek Malík
sestavitel a autor originálního díla

Vysvětlivky k autorství díla:

Autorem a sestavitelem tohoto Akathistu ke svatému Václavovi je otec Marek Malík, pomocný duchovní Pravoslavné církevní obce v Brně.

Pracovní verzi tohoto Akathistu zahájil otec Marek v zimě roku 2002 a po přerušení ji předběžně dokončil na jaře roku 2005. Úpravu celé verze znovu obnovil v roce 2018, kdy byl také tento Akathist dokončen.

K prvnímu zveřejnění této originální verze Akathistu s dovolením jejího autora a sestavitele došlo dne 10. října 2021, v předvečer svátku svatého a bohabojného knížete Václava podle Juliánského kalendáře, jemuž je zasvěcen také náš historický brněnský chrám. 

V Brně dne 10.10./27.9.2021 při příležitosti svátku svatých Apoštolů ze Sedmdesáti Marka, Aristarcha a Zinona.

Akathist ke stažení v pdf:

Akathist ke sv. mč. Václavovi_o. Marek Malík_originální dílo_publikováno dne 10.10.2021

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..