Ohlédnutí za 5. a 6. týdnem Svaté čtyřicátnice

Poslední z řady velkopostních přednášek

V sobotu 5. týdne doby velkopostní (24.3.) proběhla poslední avizovaná přednáška na téma „Filokalie, řečtí osvětitelé a sv. Nektários Eginský“. Téma pravoslavné duchovnosti, zachycené v dílech svatých „neptických“ Otců, se dnes dostává do popředí zájmu stále širší a širší veřejnosti. Sami pravoslavní křesťané, vedeni snahou o ještě hlubší poznání vlastní víry, vítají, když se o těchto tématech dovídají v interpretaci pravoslavných svatých. „Láska k pravdě a vlastně i ke kráse“, kterou Filokalie je, představuje soubor poučení dávných Otců (4.-15. stol.) nejen o Modlitbě Ježíšově, kteří hovořili z vlastní zkušenosti. Tato antologie spisů byla vydána v roce 1782 péčí sv. Nikodéma Svatohorce v Benátkách, a od té doby byla vydána v dalších vydáních. Dokonce i dnes jsou činěny pokusy o překlad „Dobrotoljubija“, jak se toto slovo překládá do slovanského jazyka, do různých jazyků, kromě jiného také do slovenštiny, a první pokusy vycházejí i v češtině.

Svatý Nektários Eginský jako mnich a později jako biskup a pastýř duchem „Filokalie“ nikdy nepřestal žít. Toto jeho úsilí a touha po Kristu se odrazily při obnově ženského mnišství v Řecku, na přelomu 19. a 20. století, k němuž značně přispěl. Právě tehdy nebyly podmínky  k mnišskému způsobu života nijak snadné. Tento velký svatý našich dní však svého cíle dosáhl. Svědectvím toho budiž jím založený Monastýr zasvěcený Svaté Trojici na ostrově Egina, a nejen tam…

Svatý Nektários, eginský divotvůrce, je jedním z nejoblíbenějších pravoslavných světců naší doby. Zjevil se jako horlivý milovník Nejsvětější Trojice a srdečný opěvovatel Přesvaté Bohorodice. Stal se věrným napodobitelem pokorného Ježíše a příkladným duchovním otcem, jakož i obětavým pravoslavným pastýřem svého početného duchovního stádce, laiků i mnichů, neboť se prakticky zasloužil o obnovu požehnané tradice pravoslavného mnišství. Prostřednictvím praktického duchovního života a pravoslavné askeze, kterou důsledně realizoval, naznačil svatý Nektários jisté předpoklady a asketickou cestu, skrze něž lze naplnit duchovní úsilí pravoslavného křesťana kýženým úspěchem a díky nimž se také on sám stal vzorem dokonalého pastýře, učitele a pedagoga (čili vychovatele ve ctnostech).

Svatý otče Nektárie, pros Milostivého Boha za nás!

http://pravoslavbrno.cz/wp-content/uploads/2018/02/Sv.-Nektários-Eginský-divotvůrce.pdf

 

Ctih. Marie Egyptská

Ctihodná matka Marie Egyptská nás v našem životě provází a něžně nás vede k proměně a změně směru od hříchu ke svatosti. Zklamala jako prostitutka a uspěla jako asketa, jak o ní svědčí starec Mojžíš Svatohorec. Jde o nesmírně statečnou ženu. Navýsost inspirativní v jejím křesťanském zápase, ačkoli se mu asi nikdy nemůžeme zcela vyrovnat. Svým životem usvědčuje a současně přesvědčuje všechny hříšníky, aby zanechali skutky tmy a běželi vstříc svatosti.

http://pravoslavbrno.cz/pouceni/homilie/ctihodna-marie-egyptska-a-tajemstvi-pokani/

 

Předzvěst všeobecného vzkříšení v osobě sv. Lazara

V den svátku svatého Lazara jsme si připomněli velkého a milovaného přítele Kristova a současně prvního historického biskupa starobylého kyperského města Kitie. Podle posvátné církevní Tradice ho na biskupa rukopoložil sv. apoštol Pavel spolu se sv. apoštolem Barnabášem, který sám z Kypru pocházel. Osobnost sv. Lazara je velkým tajemstvím, podobně jako jeho smrt. Na jeho konci je však radost ze Vzkříšení. Existují dvě paralelní tradice, tradované na Kypru, přičemž podle první sv. Lazar (po druhé) zemřel přirozenou smrtí, zatímco podle té druhé byl umučen. Podle stejné starobylé církevní Tradice se sv. Lazar po svém vzkříšení již nikdy nesmál, jen jednou. Bylo to v době, kdy jako biskup sloužil na Kypru. Viděl totiž jednoho zloděje, který kradl hliněné nádoby, do nichž lidé ukládali olej či jiné potraviny. Tehdy se sv. Lazar usmál a pravil: „Jedna hlína krade druhou hlínu“. Jeho poznání pramenilo z jeho pobytu v hádu, který spatřila jeho duše po jeho prvním zesnutí… Nebyl to výsměch nad prostou krádeží, ale nad hříšným setrváváním člověka v marnivém způsobu života, neboť mu scházelo osvícení shůry, ale také obrácení zevnitř.

http://pravoslavbrno.cz/pouceni/homilie/svatek-svateho-lazara-pritele-kristova/

Květná neděle

Velké vítězství nad smrtí, které v případě svého přítele Lazara vykonal náš Spasitel krátce před svými strádáními a útrpnou smrtí na Golgotě, bylo jen úvodem, předzvěstí něčeho, co mělo teprve následovat a co bylo ve své podstatě nepřekonatelně významnější. Bylo předzvěstím Pánova vlastního vzkříšení z mrtvých! Duchem Svatým poučeni a inspirováni přispěchali také zbožní lidé Jeruzaléma spolu se svými dětmi, aby uvítali tohoto Vítěze nad smrtí a hříchem. Tento symbolismus, charakteristický pro svátek Květné neděle, který se odráží do podoby větviček a rouch, je třeba vidět duchovním zrakem. Místo „větví“ naše ctnosti a místo „rouch“ naše vášně. Ty musíme přinést Kristu, abychom byli schopni vášně proměnit právě v křesťanské ctnosti, a jimi našeho Pána uvítat.

http://pravoslavbrno.cz/pouceni/homilie/vitezoslavny-vjezd-pane-do-jeruzalema/

 

Rodící se farnost ve Žďáře n. Sázavou

Otec prot. Jozef Fejsak, duchovní správce brněnské farnosti a současně okružní protopresbyter, se v poslední době věnuje spolu se svými nejbližšími spolupracovníky rozvoji farního a duchovního života ve Žďáře n. Sázavou, kde jeho přispěním vzniká místní obec, a její věřící, shromážděni okolo chrámu Sv. Trojice, zapůjčeném ŘK církví, se mohou společně účastnit posvátných bohoslužeb a obřadů tak, jak je zná Pravoslavná církev. Díky tomuto úsilí mohli místní pravoslavní křesťané v tomto městě prožít nejen svátky předešlých nedělí velkopostních, ale chystají se také k oslavě „svátku všech svátků“, ke svaté Pasše, kterou oslaví v postupně se rodící farní obci. Přejeme všem našim bratrům a sestrám v Kristu, kteří jsou nejen ve Žďáře, nýbrž i v ostatních městech a obcích, požehnané svátky Pánova Vzkříšení.

Informace pro věřící žďárské obce:

Bohoslužby v den svaté Paschy se uskuteční v 5:30 (svatá liturgie) a v 7:00 (svěcení Paschy čili paschálních pokrmů).

http://pravoslavbrno.cz/aktuality/take-pravoslavni-ve-zdare-n-sazavou-se-dockaji-svate-paschy/

 

Přijďte zpívat k nám do sboru

Pravoslavná církevní obec v Brně vítá všechny zájemce o zpěv z řad našich věřících, kteří by se chtěli zapojit do práce chrámového sboru. Máte zájem o zpěv? Přispěli byste rádi svým dílem k povznesení chrámového zpěvu a k ještě větší oslavě pravoslavné víry? Chcete na sobě pracovat pod vedením zkušeného sbormistra? Jste ochotni pravidelně se účastnit zkoušek? Pokud splňujete výše uvedené předpoklady, neostýchejte se a ozvěte se co nejdříve. Anebo se přijďte podívat na zkoušku našeho sboru, zkuste si s námi zazpívat a pak se rozhodněte.

http://pravoslavbrno.cz/aktuality/mate-zajem-o-zpev-v-chramovem-sboru/

 

Duchovní poučení na závěr

„Jeden svatý pravil: „Pane, pomoz mi, abych mohl pomáhat druhým, a nikoli, aby mi druzí pomáhali. Učiň, ať miluji druhé, a nikoli, aby druzí milovali mě. Pomoz mi, ať druhým rozumím, a nikoli, aby druzí rozuměli mně.“ Láska, jak jí učil Pán, nikoli láska zfalšovaná a dezinterpretovaná, je výrazem oběti. Je plodem srdce a darem svobodné volby. Láska se projevuje nikoli tím, co dáváš, nýbrž jak to dáváš. Láska není podáním ruky, nýbrž nabídnutím vlastního srdce druhému. Pokud se sám dokážeš rozdělit pro druhé, pak víš, co znamená milovat.“ (Starec Efrem Arizonský)

Ohlédnutí za 5. a 6. týdnem Svaté čtyřicátnice_Aktualita PCO Brno_2018

MD

Fotogalerie:

  1. Pozvánka na přednášky (Paschální období)
  2. Pobídka k doplnění členské základny chrámového sboru

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..