Fakta ohledně kanonické způsobilosti otce Jozefa Fejsaka…

„Ze země vyraší pravda, z nebe bude shlížet spravedlnost.“ (Žalm 85,12)

Dne 16.6.2021 podepsal vikární biskup Izaiáš listinu, kde se píše, že „na základě mého rozhodnutí“ (tj. osobního rozhodnutí vikárního biskupa Izaiáše, nikoli arcibiskupa Simeona) se o. Jozefu Fejsakovi „zakazuje konání duchovenské služby“. Podpis vikárního biskupa Izaiáše je doprovázen titulem „pověřený správou Olomoucko-brněnské eparchie“.

Na okraj uveďme, že vikární biskup Izaiáš nikdy nebyl dle posvátných kánonů a Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku (PCČZS) pověřen správou Olomoucko-brněnské eparchie (OBE). To by mohl učinit pouze Posvátný Synod, který tak ale nikdy neučinil (a vikární biskup Izaiáš od posledního zasedání Synodu (7.10.2021) tento samozvaný zavádějící titul přestal u svého jména a podpisu uvádět).

Eparchiální biskup nemá právo předat (pověřit, dočasně propůjčit ani cokoli jiného) správu eparchie vikárnímu biskupovi ani komukoli jinému, posvátné kánony i Ústava to zakazují. To může udělat pouze Synod.
Především ale vikární biskup nemůže dle posvátných kánonů a Ústavy zakázat knězi konání duchovenské služby, tato pravomoc náleží pouze a výhradně eparchiálnímu biskupovi (v tomto případě arcibiskupu Simeonovi), nelze ji postoupit, propůjčit, přenechat anebo jí pověřit. Může to udělat pouze a výhradně eparchiální biskup na základě posvátných kánonů a řádným procesním způsobem, a to po řádném prošetření v souladu s čl. 11 Ústavy PCČZS (včetně prováděcích předpisů k tomuto článku) a souvisejícími předpisy.

Původní, originální verze „Suspendace”, zaslaná otci Jozefovi poštou

V listině o tzv. suspendaci vikární biskup Izaiáš píše, že výkon služby zakazuje na základě svého rozhodnutí. Tím na svou čest prohlásil, že se nejednalo o vůli ani rozhodnutí arcibiskupa Simeona, nýbrž vikárního biskupa Izaiáše. Což ale posvátné kánony a Ústava neumožňují, toto rozhodnutí tedy nemá žádný právní význam, je nulitní (tj. právní akt, z něhož nevyplývají následky, které jsou s ním jinak spojované…).

Zároveň se tato listina později objevila ve zfalšované verzi. Byla falešně předělána a byl k ní (v říjnu 2021) doplněn podpis, který má údajně být podpisem arcibiskupa Simeona (zda skutečně je, to nebylo prokázáno), s dovětkem „rozhodnutí potvrdil” (tj. rozhodnutí vikárního biskupa Izaiáše o zákazu konání duchovenské služby o. Jozefu Fejsakovi). Nicméně se v této falešné antedatované listině stále se píše, že se výkon duchovenské služby zakazuje na základě rozhodnutí vikárního biskupa Izaiáše (a arcibiskup Simeon jej „potvrzuje”). Což ale kanonicky není možné, nelze potvrdit něco, co je nulitní. Tj. vikární biskup nemůže rozhodnout o zákazu výkonu duchovenské služby. To rozhodnutí je kanonicko-právní ekvivalent nuly. A i kdyby to pak potvrdil eparchiální biskup, tak to nic nezmění – ať už nulu vynásobíte jakýmkoli číslem, pořád to bude nula.

2. verze „Suspendace” ze dne 2.10.2021

Toto rozhodnutí vikárního biskupa Izaiáše tedy bylo a je nicotné (tj. nulitní), tedy bez kanonicko-právních účinků, zkrátka tímto rozhodnutím otci Jozefu Fejsakovi nebyl zakázán bykon duchovenské služby, protože nemohl být. A nic na to nezměnila ani zfalšovaná antedatovaná „verze” z října 2021. Nemluvě o tom, že údajně důvody zákazu nikdy nebyly řádně procesně projednány podle čl. 11 Ústavy (včetně prováděcích předpisů k tomuto článku) a souvisejících předpisů.
Vikární biskup Izaiáš přesto trvá na tom, že tato listina je platná a účinná, proto o. Jozef Fejsak podal dne 10.09.2021 odvolání proti tomuto rozhodnutí k Posvátnému Synodu dle čl. 11 Ústavy PCČSZ (včetně prováděcích předpisů k tomuto článku) a souvisejících předpisů.

Dále byla na oficiálních webových stránkách Olomoucko-brněnské eparchie dne 01.09.2021 publikována listina označená jako „Usnesení Komise na zkoumání kanonických přestupků“, s podpisem předsedy Komise pro zkoumání kanonických přestupků (Eparchiálního duchovního soudu) OBE o. Cristiana Popesca. Tato listina praví, že se o. Jozef Fejsak zbavuje duchovenské hodnosti“ a zároveň se mu zakazuje podat odvolání. 

Tato listina je ostudným kusem papíru, kterým faktické vedení Olomoucko-brněnské eparchie porušilo polovinu posvátných kánonů, v podstatě celou Ústavu, jakož i Jednotný soudní řád – statut (v souladu se kterým má soudit Eparchiální duchovní soud). Jakkoli je tato listina tragikomickou parodií soudního nálezu a je zpracována ve stylu zločinných komunistických vykonstruovaných procesů padesátých let, otec Jozef Fejsak (pro jistotu) podal odvolání k Posvátnému Synodu dle čl. 11 Ústavy PCČZS (včetně prováděcích předpisů k tomuto článku) a souvisejících předpisů.

První strana „Odvolání”
(celé, osmistránkové Odvolání o. Jozefa je připojeno níže v Příloze)

Posvátný Synod na svém zasedání 07.10.2021 odvolání otce Jozefa proti suspendaci (zákazu výkonu duchovenské služby) a laicizaci (zbavení duchovenské hodnosti) v plném rozsahu vyhověl a obě rozhodnutí anuloval (zrušil).

Je třeba zmínit, že příslušné usnesení Posvátného Synodu je sice rozsahem krátké, ovšem formulačně zcela jednoznačné. Píše se v něm, že Posvátný Synod se zabýval odvoláními (apelacemi) vícero duchovních proti rozhodnutím v jejich eparchiích ohledně jejich osob a tyto kauzy vrací zpět k náležitému prošetření a rozhodnutí eparchiálních biskupů.

Jak toto usnesení Synodu vykládat? Pro člověka znalého kanonického práva je to ve skutečnosti velmi jasné a prosté, usnesení Synodu je výstižné a jednoznačné, třebaže na někoho může působit obecně, nikterak to nesnižuje jeho právní kvalitu a účinek, právě naopak.

Vysvětlení v otázkách a odpovědích:

1) Proč se Synod o něčem takovém usnáší?
Protože Synod je dle čl. 11 Ústavy PCČZS a Jednotného soudního řádu (statutu) kanonickým soudem PCČZS druhého stupně (tj. soudem odvolacím), ke kterému se podávají odvolání proti rozhodnutím v jednotlivých eparchiích, jakož i určovací žaloby (tj. aby Synod závazně určil – deklaroval, jak co je, jak co není a jak se má dále postupovat). K Synodu v (přibližně jednoročním) období mezi předchozím a posledním jeho zasedáním (to se konalo v Praze 7.10.2021) několik duchovních podalo odvolání proti rozhodnutím o jejich osobách v jejich eparchiích, a proto se tím Synod zabýval a rozhodl. Zde je třeba podotknout, že odvolání má odkladný účinek (tedy uvedené v rozhodnutí eparchiálního biskupa není účinné, dokud Synod nerozhodne o odvolání).

2) Kterých duchovních se toto rozhodnutí (usnesení) Synodu coby odvolacího soudu týká?
Všech, kteří svá odvolání, a to řádně formálně zpracovaná v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména Ústavou a Jednotným soudním statutem (řádem), doručili Synodu právě mezi předchozím zasedáním Synodu a 7.10.2021 (což představuje přibližně období posledního roku). Neumíme je všechny vyjmenovat, ale týká se to úplně všech těchto duchovních, včetně otce Jozefa Fejsaka. Synod velice ohleduplně, i s ohledem na ochranu osobních údajů, formuloval usnesení – tj. rozhodnutí/rozsudek obecně, tedy erga omnes. Přičemž z rozhodnutí (usnesení) Synodu je zřejmé, že vyhověl úplně všem odvoláním všech duchovních. Kdyby tomu bylo jinak, tak by vyjmenoval ty, kterým vyhověl, a ty, kterým nevyhověl (nebo alespoň jednu kategorii, čímž by vyloučil zbytek). Tedy je zcela jednoznačné a nezpochybnitelné, že Synod vyhověl všem odvoláním, a to v plném rozsahu (jinak by usnesení obsahovalo výhrady).

3) Co to znamená, že se kauzy vrací zpět?
To je klasický termín procesního práva. Znamená, že se původní rozhodnutí (v eparchiích) Synodem ruší a musí se rozhodnout zcela znovu. To znamená, že původní rozhodnutí v eparchiích nelze „upravit“ nebo „potvrdit”, protože je Synod svým usnesením zrušil, a tedy už neexistují (tudíž není co upravovat nebo potvrzovat). Všechny kauzy musí být projednány a rozhodnuty znovu.

4) Co znamená k náležitému prošetření?
To znamená, že se to nemá ledabyle odbýt, nýbrž veškeré tyto kauzy musí precizně projednat příslušné Komise pro zkoumání kanonických přestupků (Eparchiální duchovní soudy), musí zohlednit všechna fakta, projednat vše podle Ústavy PCČZS, posvátných kánonů a v neposlední řadě podle Jednotného statutu komise pro zkoumání kanonických přestupků (neboli Jednotného soudního řádu PCČZS), což je procesní předpis v rozsahu cca 90 A5 stran. A pouze po takovémto řádném prošetření v souladu se všemi zmíněnými prameny práva se nález v kauze postoupí eparchiálnímu biskupovi, který sám vše opětovně důkladně přezkoumá a nějak rozhodne nebo nerozhodne (nemá povinnost rozhodnout, zároveň nález Eparchiálního duchovního soudu není rozhodnutím/rozsudkem sám o sobě, je to jen právní názor), přičemž duchovní, kterých se tyto kauzy týkají, mají opět právo na odvolání k Posvátnému Synodu, přičemž toto odvolání má opět odkladný účinek (tedy uvedené v rozhodnutí eparchiálního biskupa není účinné, dokud Synod nerozhodne o odvolání).

5) Proč se píše, že mají rozhodnout eparchiální biskupové?
Protože tak to stanovuje Ústava, posvátné kánony i Jednotný statut komise pro zkoumání kanonických přestupků (neboli Jednotný soudní řád PCČZS). Pouze eparchiální biskup může rozhodnout o kanonických otázkách ve své eparchie, nemůže to udělat nikdo jiný, a to ani vikární biskup (a to i kdyby jej eparchiální biskup písemně pověřil). Pouze eparchiální biskup, nikdo jiný. Přičemž to musí udělat sám a po řádném osobním zkoumání, nikoli jen formálně podepsat něco, co mu někdo podstrčí.

6) Jaký je tedy kanonický status o. Jozefa Fejsaka a co má být dále?
Posvátný Synod anuloval jak rozhodnutí o suspendaci (zákazu výkonu duchovenské služby), tak usnesení o. Popesca o laicizaci (zbavení duchovenské hodnosti). To znamená, že tato dvě rozhodnutí neexistují a o. Jozef není ani suspendován, ani laicizován. Je plnohodnotným knězem bez zákazu služby. Jeho kauza musí být řádně projednána Eparchiálním duchovním soudem Olomoucko-brněnské eparchie (tříčlenným soudem, nikoli jen samotným o. Popescu) dle Ústavy, posvátných kánonů a Jednotného statutu komise pro zkoumání kanonických přestupků (neboli Jednotného soudního řádu PCČZS), pak předložena ke studiu arcibiskupovi Simeonovi (a nikomu místo něj), který učiní rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí se pak o. Jozef může případně opět odvolat k Posvátnému Synodu, což by mělo odkladný účinek (tedy uvedené v rozhodnutí eparchiálního biskupa není účinné, dokud Synod nerozhodne o odvolání)…

Přílohy:

Odvolání k Posvátnému synodu
ze dne 10.10.2021

Uveřejněno:

Pro potřebu širší osvěty ve věci jednotlivých událostí vztahujících se k pokusům o odstranění otce Jozefa Fejsaka z brněnské farnosti a převzetí správy nad PCO Brno bez vědomí, proti vůli a navzdory přáním brněnských věřících…

V Brně dne 26. října 2021

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..