Brněnská pravoslavná církevní obec „bojující“ a „stojící za pravdou“!

Nezdolný duchovní boj brněnských věřících o chrám během svátku svatého Mikuláše

Stručná historie sporu mezi
Pravoslavnou církevní obcí v Brně a
Olomoucko-brněnskou eparchií Pravoslavné církve
v českých zemích a na Slovensku

10.12.2020

Otec Jozef Fejsak byl za podivných okolností a za předem nespecifikovaných důvodů odvolán z funkce duchovního správce Pravoslavné církevní obce v Brně. Stalo se tak bez jakékoli konzultace či komunikace s brněnskou církevní obcí. Takový postup odporuje Ústavě Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Brněnští věřící se proti tomuto postupu ohradili a počínaje rokem 2021 bojovali za svá práva i za svého duchovního otce. Následovalo období zmatků, opětovného ustanovení otce Jozefa do funkce ze strany eparchiálního biskupa a následné zpětvzetí tohoto rozhodnutí, byť velmi pochybné. Brněnští pravoslavní již v lednu 2021 měli vážné podezření, že podpisy arcibiskupa nejsou autentické. 96letý vladyka Simeon poté podezřele rychle zcela zmizel ze scény a jeho jménem již v plné míře konal pomocný biskup šumperský, vladyka Izaiáš. Farní rada se snažila navázat jakýkoli kontakt se svým arcibiskupem i s metropolitou Rastislavem. Navzdory veškeré snaze o komunikaci nedošlo k žádnému pokroku.

19.6.2021

Rozhodnutím vikárního biskupa Izaiáše byl otci Jozefovi zakázán výkon duchovenské služby, což zcela zásadně odporuje Ústavě Pravoslavné církve (vikární biskup neobdržel Posvátným synodem schválené pravomoce k takovým opatřením). Pravoslavná církevní obec se proti tomuto rozhodnutí ohradila, protože neproběhl řádný duchovní soud a rozhodnutí Eparchiálního soudu nebylo potvrzeno arcibiskupem. Z toho důvodu bylo takové počínání v rozporu s církevní Ústavou a tedy neplatné.

28.6.2021

Otci Jozefovi byla doručena výpověď pro nadbytečnost.

1.7.2021

Pravoslavná církevní obec v Brně adresovala Ministerstvu kultury ČR požadavek o prověření zápisu duchovního správce brněnské obce.

25.8.2021

Pomocný biskup Izaiáš uzamkl brněnský chrám. Liturgie byla sloužena před chrámem, věřící aklamačně požádali o otevření chrámu, k čemuž následně došlo.

30.8.2021

Pomocný biskup Izaiáš opět obsadil chrám, otec Jozef se však uvnitř zamkl, aby bránil násilnému přebírání majetku církevní obce. Po vyjednávání, které profesionálně zprostředkovala Policie České republiky, bylo rozhodnuto, že klíče od chrámu budou uloženy u třetí osoby, dokud nepadne další rozhodnutí.

23.9.2021

Ministerstvo kultury ČR uznalo námitku brněnských věřících a pomocného biskupa Izaiáše vyškrtla coby duchovního správce Pravoslavné církevní obce v Brně. Tím zároveň potvrdilo, že veškeré počínání Olomoucko-brněnské eparchie počínaje 10. 12. 2020 bylo nelegální.

7.10.2021

V Praze se sešli a jednali členové Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku. Přestože byl vladyka Simeon v Praze a údajně se těšil dobrému zdraví, Synodu se neúčastnil. Synod vyhověl odvolání otce Jozefa a vrátil celou záležitost eparchiálnímu arcibiskupovi k opětovnému posouzení.

8.10.2021

Bez jakéhokoli prošetření vladyka Simeon podepsal dokument, kde opětovně stvrdil předchozí postup pomocného biskupa Izaiáše. Tato skutečnost ale vešla ve známost až cca o týden později. Brněnští farníci se snažili navázat jakýkoli kontakt se svým arcibiskupem, ale bylo jim to znovu znemožněno. Panuje vážné podezření o pravosti podpisu a míře informovanosti arcibiskupa o dění v eparchii.

12.10.2021

Na webu Olomoucko-brněnské eparchie je zveřejněno výběrové řízení na duchovního správce brněnské farnosti. V tomto konkurzu posléze „překvapivě“ uspěl pomocný biskup Izaiáš.

26.10.2021

Ministerstvo kultury ČR dospělo k závěru, že realizací konkurzu bylo učiněno zákonu zadost a v celé věci sporný a brněnskou obcí odmítaný pomocný biskup Izaiáš byl zapsán do rejstříku jako statutární zástupce brněnské obce.

14.11.2021

Proběhlo mimořádné shromáždění Pravoslavné církevní obce v Brně jehož 495 účastníků (tj. členů církevní obce s českým občanstvím nebo povolením k trvalému pobytu v ČR s bydlištěm v Brně a okolních obcích) jednomyslnou volbou potvrdilo otce prot. Jozefa Fejsaka ve funkci duchovního správce a otce Marka Malíka ve funkci pomocného duchovního PCO v Brně.

28.11.2021

Pomocný biskup Izaiáš v odpoledních hodinách za přítomnosti ochranky opět obsadil chrám. Otce Jozefa, který ke chrámu přišel před večerní bohoslužbou, bezpečnostní služba již dovnitř nevpustila. Vikární biskup Izaiáš do Brna nepřijel a místo sebe poslal sloužit trojici kněží: otce Alexandru Cebana, otce Cyrila Bočkareva a otce Rafaela Moravského, jejichž zplnomocnění k tomuto výkonu však nebylo dosud doloženo.

3.12.2021

V předvečer svátku Uvedení přesvaté Bohorodice do chrámu byl otec Jozef spolu s věřícími během modlitby na pokyn otce Rafaela fyzicky vytlačen ochrankou z prostoru před chrámem. Téhož dne vydal vladyka Michal, arcibiskup pražský a českých zemí a statutární orgán Pravoslavné církve v českých zemích, čestné prohlášení a nařízení, že osobou pověřenou ke konání bohoslužeb v Chrámu sv, Václava v Brně je otec Jozef Fejsak, dokud Posvátný synod případně nerozhodně jinak. Olomoucko-brněnská eparchie, ačkoli je vladyka Michal statutárem nadřazené mateřské organizace, toto nařízení zcela ignorovala (dne 4. 12. o. Rafael pohrdlivě sdělil o. Jozefovi, že si to může nechat zarámovat).

4.12.2021

Neuctivé a výsměšné chování otce Rafaela, který na dekret vladyky Michala, tj. svého nejvyššího nadřízeného v českých zemích, reagoval slovy, že si to otec Jozef může zarámovat, vyústilo kolem půl deváté ráno v emotivní strkanici věřících s ochrankou a otcem Rafaelem. Výsledkem střetu byl roztržený ret hypodiákona brněnské obce a psychický otřes otce Rafaela (neexistuje žádný důkaz, že by byl jakkoli tělesně poraněn). Nakonec došlo i díky příjezdu policie ke zklidnění situace a v chrámu i před ním probíhaly bohoslužby paralelně. Razantní odmítnutí otce Rafaela ze strany brněnských věřících a jejich účast na paralelních bohoslužbách před téměř prázdným chrámem či v jeho blízkosti se staly normou i v následujících týdnech.

19.12.2021

Až  300 věřících se sešlo před chrámem k liturgii k uctění svatého Mikuláše Divotvorce…

Připravil, natočil a textem doprovodil br. Jaroslav Kyprian Polák

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..