Blahopřání k 40. výročí svatby našich milovaných otce Jozefa a mátušky Marie!

 „Poddáni jsouce jedni druhým v bázni Boží.“ (Ef 5,21)

Drazí jubilanti!

Drahý otče Jozefe, drahá mátuško Marie!

Životní zkušenost a dějiny naší Církve plně dosvědčily, že každý ženatý kněz potřebuje mít po svém boku důstojnou lidskou bytost, ženu, manželku, a v tom pravém slova smyslu mátušku (tj. obětavou matku všech farníků), která bude na každém kroku s láskou v Kristu pečovat o svého manžela, otce svých dětí, duchovního otce svých duchovních dětí, o správce dané farnosti a konkrétního církevního společenství v nějakém místě.

Díky této téměř neviditelné, avšak všudypřítomné podpoře, útěše a pokornému nesení kříže své mátušky může kněz s vyrovnaností, vnitřním pokojem a oddaností přivádět k Bohu jemu svěřené duchovní stádce a za přispění Boží blahodati proměňovat zcela specifickým, duchovním způsobem lidská srdce, a tím i charakter okolní společnosti.

Jak velká je zodpovědnost kněze, který je „služebník Kristův a správce Božích tajemství“ (1 Kor 4,1). A jak neméně velká je zodpovědnost a hlavně námaha jeho věrné a obětavé manželky, která svou neúnavnou prací získává od Boha velké požehnání.

Manželka kněze, mátuška, stojí po boku svého muže, aby spolu s ním nesla životní Kříž, aby mu pomohla ulehčit břemeno jeho presbyterského poslání a vždy mu tak připomínala společnou cestu lásky a oběti, kterou kdysi spolu započali…

Svatba otce Jozefa a mátušky Marie v Michalovcích na Slovensku
(13.11.1982)

Vítání občánků, narození druhé dcery
(Brno, 1987)

Také Vy dva jste kdysi při svaté tajině manželství stanuli před knězem a zaslechli slova: „Izaiáši plesej, hle Panna počala…“ a „Svatí mučedníci, kteří jste slavně zápasili, byli jste korunováni…“ „Povzneste se, buďte požehnáni, choďte v pokoji“! A během všech těch následujících let jste společně a nerozdílně, jsouce jednoho srdce a jedné duše, jako královské kněžstvo, usilovali o rozmnožení Božích darů a naplnění Božích zaslíbení, daných Vám při tajině manželství…

Nejen kněz, ale rovněž mátuška má za cíl svého života spásu své duše, ať už se zabývá čímkoli, a staví Krista do středu svého života. Tím k sobě zcela přirozeně přitahuje pozornost a obdiv ostatních. Jako matka se zavazuje vychovávat duše svých dětí, které jí Pán svěřil. A svým vlastním, zcela nezaměnitelně ženským způsobem ovlivňuje také věřící z místní obce, jejich vlastní děti a další příbuzné…

Ale život není myslitelný bez zármutku, a cesta, která vede do Království nebeského, je úzká a někdy velmi útrpná. Ani Svatí nebyli zproštěni zkoušek. Ba naopak. Všechny rodiny mají Kříž. Jedny menší, druhé větší.

Vladyka Lávr spolu s o. Jozefem a dalšími vladykovými příbuznými
v Prešově na Slovensku 

Někteří se musí potýkat s nemocemi, náhlými úmrtími, bezdětností, s různými problémy dětí či dalších členů rodiny. Toto všechno je bolestivé a skličující, navíc když k tomu přičteme stres, námahu a často lidskou nevděčnost v daném společenství, které samo o sobě není dokonalé, nýbrž k dokonalosti v Kristu teprve směřuje… Když ale snášíme tyto zkoušky s pokorou a doslova s Jobovou trpělivostí, získáváme tím podíl na Nebeském království. Modlitba je pak tou nejmocnější zbraní. Kde je kněz, kde je modlící se kněz, tam je po jeho boku také modlící se mátuška. A modlitba pokorných, Boží bázní naplněných a soucitných lidí přináší své ovoce, tj. Bohem požehnané a shůry seslané plody lásky.

Poslechněme si, co k tomuto tématu říká moudrý Sirach:

„Důvěřuj Bohu, on se tě ujme, choď cestou přímou a doufej v něho. Kdo se bojíte Hospodina, čekejte na jeho milosrdenství a neuchylujte se od něho, abyste nepadli. Kdo se bojíte Hospodina, důvěřujte mu a vaše odměna se neztratí. Kdo se bojíte Hospodina, doufejte v příchod dobrých věcí, věčného veselí a milosrdenství. Pohleďte na dávná pokolení a vizte: Kdo důvěřoval Hospodinu a byl zahanben? Kdo setrvával v bázni před ním a byl opuštěn? Kdo ho vzýval a on ho opominul? Vždyť Hospodin je plný slitování a milosrdný, odpouští hříchy a zachraňuje v čas soužení.“ (Sir 2. kap.)

Otec Jozef s mátuškou Marií při natáčení dokumentu ČT o naší farnosti
(19.9.2021) 

Drahá mátuško,

my se dnes obracíme především k Vám, neboť báťuška má ještě určitá významná výročí před sebou a v nadcházejících dnech budou zcela jistě odhalena i před tímto církevním shromážděním.

Vám, mátuško, především Vám bychom dnes rádi poděkovali za všechny předešlé roky Vašeho obětavého úsilí a péče o naši farnost. A nebyl to jen interiér a exteriér našeho chrámu a prostor farního domu, kde jsme Vás vídávali nejčastěji, je třeba vyzdvihnout rovněž Vaše výborné organizační schopnosti, neuvěřitelnou pracovitost, rychlé a koordinované schopnosti a neustálou připravenost něco zkrášlit, uvést do pořádku a vylepšit.

Když něco konáme jednou, jsme nadšeni, když něco konáme po sté či po tisící, býváme, chtě nechtě, ve vleku určitého stereotypu a mechaničnosti. U Vás se však člověk setkával až s jakousi neúnavnou oddaností Vaší práci pro tuto farnost. Kromě ní z Vás vyzařovala rovněž zcela nepřehlédnutelná energičnost, která byla tou nejlepší pobídkou k zamyšlení nás všech, že nic se neděje samo o sobě, bez námahy, bez práce a úsilí, jen tak, se založenýma rukama…

Na soše svatého Sávy Srbského na bělehradském Vračaru je napsáno: „Trudom svojím vsja priobretě“ (Svou prací získáte vše!) a při vzpomínce na toto rčení největšího srbského světce se nám před očima vybaví Vaše pracovité ruce, Vaše naprostá odevzdanost poslání mátušky, Váš občas přísný, ale současně chápavý pohled, pokud bylo něco opomenuto z naší strany. Tomu všemu nicméně vévodí Vaše životní zkušenost, vyzrálost a nadhled, ale také srdečnost, upřímnost Vaší povahy a povzbuzující úsměv.

Dovolte, abychom Vám i otci Jozefovi popřáli k Vašemu dnešnímu významnému životnímu jubileu, 40. výročí Vaší svatby, aby Vás Hospodin zachoval ve zdraví a spasení na mnohá a blahá léta a seslal Vám radost a pokoj Svatého Ducha, aby Vás posiloval na každém kroku Vašeho života.

Mnohá a blahá léta! Mnohaja i blahaja lita!    

Michal Dvořáček

duchovní syn a osobní tajemník otce Jozefa

Brněnská pravoslavná církevní obec

Duchovní centrum sv. Václava

V Brně dne 13. listopadu 2022

Krásné zpívané blahopřání našim jubilantům od otce Michaila a mátušky Světlany

Další užitečné odkazy:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/321298380030008/

Další fotografie z dnešního dne:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..