Nejen o navrácení Kosinské (Modenské) divotvorné ikony Matky Boží zpět do Kosina…

Ikona Matky Boží „Modenská“,
jinak též „Kosinská“

památka 20. června / 3. července

Ikona Matky Boží „Modenská“ a „Kosinská“ do Ruska přivezl hrabě Boris Petrovič Šeremetěv (†1719) roku 1717 z italského města Modena. Ikona má ještě jedno pojmenování, a sice „Kosinská“, tedy podle místa, kde se dodnes nachází (Kosino byla dříve vesnice nedaleko Moskvy, dnes je to její městská část). Lze se jí poklonit v místním kosinském chrámu Zesnutí Přesvaté Bohorodice. Tomuto chrámu ji daroval ruský car Petr I.

Tento divotvorný obraz přesvaté Bohorodice se proslavil mnohými uzdraveními a blahodatnými znameními. Především pak v roce 1848, kdy obyvatelé sousedních vesnic, ve kterých se v té době šířila cholera, několikrát přicházeli k této ikoně, aby ji pak s průvodem přinášeli do svých vesnic, kde před ní byly odslouženy molebny, načež tato strašná nemoc zcela ustala.

Na ikoně je Přesvatá Bohorodice zobrazena stojící s Božím Mládencem, kterého drží na levé ruce. Spasitel je obrácen tváří k lidem, pravou rukou žehná a v levé ruce drží svitek.

V roce 1940 byla ikona Matky Boží Modenská – Kosinská zkonfiskována a předána do tzv. Muzea náboženství a ateismu. V dalších letech byla umístěna do Muzea staroruského umění ctih. Andreje Rubleva, které se nachází na teritorii Spaso-andronikova monastýru v Moskvě. V roce 1976 byla ikona zrestaurována, a ještě tři roky se pak nacházela v expozici muzea, než byla definitivně navrácena do chrámu v Kosino.

Navrácení Kosinské (Modenské) divotvorné ikony Matky Boží se událo 2. července roku 1991. V tento den, s požehnáním Jeho Svatosti patriarchy moskevského a celé Rusi Alexije II., divotvornou ikonu slavnostně přenesli z depozitáře muzea do nově otevřeného chrámu „Spasitele – Rukou nevytvořeného obrazu Páně“ v Andronikově monastýru, kde byla posvěcena. Poté se uskutečnilo slavnostní přenesení divotvorné ikony s církevním průvodem do pravoslavné církevní obce v Kosino. Před ikonou byl odsloužen akathist a moleben se svěcením vody, po kterém byla ikona Matky Boží „Modenská – Kosinská“ slavnostně vnesena do chrámu svt. Mikuláše, kde byla uložena do zvláštního kivotu.

Dne 2. července roku 1992, když byl církevní obci navrácen chrám Zesnutí Přesvaté Bohorodice, byla divotvorná ikona Kosinské Matky Boží uložena právě v něm, a tam se také nachází až dodnes.

Tropar hlas 5.

Raduj se celého světa Zastánkyně a našeho spasení Přímluvkyně! Tys přinesením Tvé divotvorné ikony darovala radost a požehnání. Ó Panno Přečistá, Královno Všemi opěvovaná! Tobě pochvalnou píseň zpíváme, služebníci Tvoji, a s láskou se skláníme a modlíme se k Tobě: Vládkyně, Matko Krista Boha našeho, modli se horlivě k Synu Tvému, aby nám daroval odpuštění hříchů, světu mír, pokoj a duším našim spásu.

Modlitba

Přemilostivá a Podivuhodná Královno Světla Poznání! Tys důstojně oslavována a vpravdě ode všech horních zástupů velebená, bez přirovnání je převyšujíce, porodivší Boha a Stvořitele všech. Vzdáváme díky za všechna Tvá dobrodiní, která jsi nám projevila, když byla slavně přinesena Tvoje divotvorná ikona. Nevíme, jakou důstojnou chválu Ti k tomuto Tvému příchodu učinit. Tvému milosrdenství, které si vůči nám projevila, se podivujeme a velebíme ho. A navzdory naší hříšnosti se s bázní a radostí skláníme před Tvojí ikonou, zdraví přinášející, a s díky a vděčností k Tobě voláme: Všemocná pomocnice pokolení našeho! Vyslyš nás, kteří se k Tobě modlíme a zjev milost Tvoji. Hledíce na Tvůj Přečistý obraz, k Tobě, jako s námi žijící a s námi jsoucí, se horlivě modlíme a Tebe prosíme: nevzpomínej na množství našich hříchů, ale dej, aby k našemu dobru byly prosby naše vyplněny. Daruj nám také vše potřebné k životu a zbožnosti, zbav nás zármutku, tísně, neštěstí a všelikých nemocí. Nejvíce pak nás zbav od smrtonosné rány a zhouby, od klevety lidí zlých a ode všech zlých okolností. Ochraňuj nás a spasiž nás, Vládkyně, svojí blahodatí. Ochraňuj nás ode všech zhoubných učení, od bezvěrectví, pověrčivosti a lstivých svádění. Ochraňuj nás i naši vlast přede všemi nepokoji, zmatky a zlými rozvraty, kterými proti nám povstávají nepřátelé pravoslavné víry. Učiň nás hodnými, naše Přeblahá Zastánkyně, prožít ve zbožnosti tento pozemský život a dosáhnout křesťanského skonání života našeho bez bolesti, bez zahanbení a v pokoji, abychom se stali dědici Nebeského Království a vždy opěvovali, velebili a oslavovali Tebe, Blahou Ochránkyni a Zastánkyni pokolení křesťanského, se všemi, kdo se Bohu zalíbili. Amen.

Podle níže uvedených zdrojů připravil o. Marek Malík.

Odkazy:

https://azbyka.ru/days/ikona-modenskaja-kosinskaja

https://www.pravmir.ru/pravoslavnyj-kalendar/icons1/jun20-ikona-modenskaya.html

Моденская (Косинская) икона Пресвятой Богородицы. День празднования — 3 июля

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..