„Buď prvním, kdo uzří odvalený kámen (od hrobu), možná i anděly (zde stojící), a možná i samotného Ježíše!“

Dva svatí Otcové při rozhovorech o Vzkříšení

Překlad textů z archaické řečtiny:

Evangelos Lekkos

řecký pravoslavný teolog, právník a spisovatel

S ohledem na to, jak nyní my, pravoslavní křesťané, vyhlížíme letošní oslavu slavného Kristova Vzkříšení, zastavme se na chvíli a věnujme pozornost tomu, jak dva velcí svatí Otcové naší Církve, Jan Zlatoústý (354-407) a Řehoř Theolog (328/330 – 389/390), zakoušeli tajemství a kázali o Vzkříšení Krista a člověka, protože jak vyznáváme v Symbolu víry, věříme a „očekáváme vzkříšení mrtvých a život věku budoucího“.

První z nich, svatý Jan Zlatoústý, ve své řeči „O vzkříšení z mrtvých“ říká následující:

„A neptej se: Jak může být tělo vzkříšeno a stát se neporušitelným? Když zasáhne Boží moc, nestarejme se o to jak. Protože i semena, pokud před tím nezemřou, nezetlejí a nebudou zničena, žádné obilné snopy z nich nevyrostou. Když tedy vidíte, že semeno tleje a rozpadá se, nepochybujte o jeho vzkříšení, a podobně uvažujte i o lidském těle.

Pomysli na to, jak tě (Bůh) stvořil na začátku, a už vůbec nepochybuj o Vzkříšení. Nevzal snad Bůh prach země („hlínu“) a nestvořil tě? Existuje snad něco těžšího, než aby se z prachu země stalo „tělo“, maso a žíly, anebo aby se něco, co podléhá tlení, stalo nesmrtelným? Anebo jiným slovy, můžeš mi říci, jak (Bůh) stvořil nebeské síly a zástupy andělů? „Protože ani já nejsem schopen ti říci způsob (jak to bylo učiněno) kromě toho, že k tomu stačila Boží vůle.“

Na jiném místě ve stejném Slově (svatý Jan Zlatoústý) zdůrazňuje:

„Pokud tělo není vzkříšeno, ani člověk není vzkříšen. Protože člověk není jen duše, ale duše a tělo. Pokud je tedy vzkříšena pouze duše, je vzkříšena pouze polovina člověka, a nikoli člověk celý. Koneckonců, v případě duše nelze mluvit o vzkříšení, protože vzkříšení se týká něčeho, co zemřelo a bylo rozloženo. Rozkládá se však tělo, a nikoli nesmrtelná duše… Otázkou a tím, co je předmětem naší žádosti, tedy není to, jak být vzkříšen a získat nesmrtelnost, ale poté, co jsme vzkříšeni, jak se stát nesmrtelnými. Nenechme se tedy zbavit slávy a smělosti před Bohem.“

Druhý velký svatý Otec, Řehoř Theolog, hovoří ve svém Kázání o „Svaté Pasše“ tímto krásným a poetickým způsobem:

„Pokud jsi Šimon Kyrenejský, zvedni kříž a následuj (Pána). Pokud jsi ukřižován jako lupič, poznej Boha s vděčností. Pokud byl Kristus připočten k nešlechetným (tj. zločincům, nebo ještě přesněji: k těm, kteří přestupují zákon)[1] pro tebe a tvé hříchy, staň se pro Něj člověkem zachovávajícím zákon. A pokud jsi Josef z Arimatie, požádej o Jeho (Pánovo) tělo toho, jenž Ho ukřižoval. Jsi-li Nikodém, jeho noční spolubesedník, pohřbi Ho s myrhou. A pokud jsi jednou z Marií, nebo jiná Marie[2], nebo Salome, nebo Jana, pak ráno plač. Buď prvním, kdo uzří odvalený kámen (od hrobu), možná i anděly (zde stojící), a možná i samotného Ježíše.

Řekni něco, poslouchej hlas. Pokud uslyšíš ono Nedotýkej se mne[3], stůj opodál, respektuj Slovo, ale nebuď smutný. On (Pán) ví, komu se má zjevit jako prvnímu. Ty jen zvěstuj Vzkříšení. Pomoz Evě, která padla jako první, aby nejprve ona pozdravila Krista a zvěstovala o tom Jeho učedníkům. Staň se Petrem nebo Janem. Běž ke hrobu, předběhni (další), soutěž ve smyslu dobrého soupeření. A pokud tě někdo ve spěchu předběhne, překonej ho tím, že vstoupíš jako první do Hrobu. A pokud budeš chybět jako Tomáš na shromáždění učedníků, kterým se zjevil vzkříšený Pán, až Ho uzříš i ty, nepochybuj. Věř v Něj.“

Vstal z mrtvých Kristus,

smrtí smrt překonal

a jsoucím ve hrobech

život daroval.

Kristus vstal z mrtvých!

Χριστός ανέστη! Αληθώς ανέστη!

Přeložil a s osobním svolením autora překladu
(pana Evangela Lekkose)
zveřejnil Michal Dvořáček.

„Jest vzkříšení den, zaskvějme se slavností, lidé! Pascha je, Hospodinova pascha, neboť Kristus Bůh nás vyvedl ze smrti do života a ze země k nebi, nás, kteří zpíváme vítěznou píseň: „Vstal z mrtvých Kristus, smrtí smrt překonal a jsoucím ve hrobech život daroval!“

Poznámky pod čarou:

[1] Lk 22,38: „Nebo pravím vám, že se ještě to musí naplniti na mně, což psáno: A s nešlechetnými počten jest. Nebo ty věci, kteréž psány jsou o mně, konec berou.“

[2] Mt 27,61: „Byla tam Marie z Magdaly a jiná Marie, které seděly naproti hrobu.“

[3] Jn 20,17: „Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu.“

Zdroj: 

Překlad vybraných pasáží z archaické řečtiny: Evangelos Lekkos.

Překlad do češtiny: Michal Dvořáček.

(Ze „Slova“ sv. Jana Zlatoústého o Vzkříšení, Μigne E.Π. 50, 427.; ze „Slova“ sv. Řehoře Theologa o Vzkříšení, Migne E.Π. 36, 656.)

Další užitečné odkazy:

Třetí příspěvek k „trilogii“ o Řeckém národním povstání roku 1821…

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..