VEŘEJNÉ PROHLÁŠENÍ PCO V BRNĚ V SOUVISLOSTI S PODVODNÝM POSTUPEM VEDENÍ OLOMOUCKO-BRNĚNSKÉ EPARCHIE

STANOVISKO VĚŘÍCÍCH BRNĚNSKÉ FARNOSTI K „NOVÉMU“, NÁSILNĚ DOSAZENÉMU DUCHOVNÍMU SPRÁVCI PCO V BRNĚ!

MAJETEK CÍRKEVNÍ OBCE ZŮSTANE V RUKOU VĚŘÍCÍCH!

VIKÁRNÍ BISKUP IZAIÁŠ JAKO NOVÝ DUCHOVNÍ SPRÁVCE
NENÍ V BRNĚNSKÉ PCO VÍTÁN!

PCO V BRNĚ SI ZVOLILA SVÉ VLASTNÍ DUCHOVNÍ OTCE, ZA NIMIŽ STOJÍ A KTERÉ JEDNOMYSLNĚ PODPORUJE!

RESPEKTUJTE CÍRKEVNÍ A DEMOKRATICKÉ PRINCIPY NAŠÍ SPOLEČNOSTI!

VÝZVA POSVÁTNÉMU SYNODU K ZÁSAHU NA OBRANU POPÍRANÝCH PRÁV VĚŘÍCÍCH

Určeno:

 • Posvátnému synodu PCČZS
 • Ministerstvu kultury ČR
 • Všem věřícím brněnské PCO
 • Všem pravoslavným věřícím, kteří si ještě neuvědomili, k jakým podvodům kolem nás dochází!
 • Polici ČR, Městské policii Brno, právním zástupcům, soudům a všem příslušným institucím

Obsah:

 • Neplnění Usnesení Posvátného synodu ze dne 7.10.2021 vedením OBE
 • Snahy o obcházení zákonů a Ústavy PC prostřednictvím fiktivního „konkurzního řízení“
 • Mimořádné farní shromáždění – Hlas církevního lidu
 • Potvrzení „nového duchovního správce“ lidem i Božímu pořádku navzdory
 • PCO v Brně vyzývá věřící k legitimní obraně farnosti i jejího majetku
 • Dokud ve věci naší církevní obce (farnosti) a duchovního správce nerozhodne Posvátný synod, a nikoli světská instituce, farnost zachová současný status quo

SPOLU S NAŠIMI DĚTMI CHCEME ŽÍT V POKOJI A V MÍRU, A TAKÉ PROTO STOJÍME ZA NAŠIMI OTCI JOZEFEM A MARKEM!

 • Neplnění Usnesení Posvátného synodu ze dne 7.10.2021 vedením OBE

Posvátný Synod na svém zasedání 7.10.2021 v plném rozsahu vyhověl odvolání otce Jozefa proti suspendaci (zákazu výkonu duchovenské služby) a laicizaci (zbavení duchovenské hodnosti) a obě rozhodnutí anuloval (zrušil). Všechny kauzy měly být projednány a rozhodnuty znovu, a to eparchiálním biskupem.

Pouze eparchiální biskup může rozhodnout o kanonických otázkách ve své eparchii, nemůže to udělat nikdo jiný, a to ani vikární biskup (a to i kdyby jej eparchiální biskup písemně pověřil). Pouze eparchiální biskup, nikdo jiný. Přičemž to musí udělat sám a po řádném a důkladném osobním prověření celé kauzy, nikoli jen formálně podepsat něco, co mu někdo předloží k podpisu.

A na tomto místě je třeba zdůraznit, že k řádnému přezkumu dosud prokazatelně nedošlo. Všechna fakta k této kauze jsme již zveřejnili a dali k dispozici naší církevní veřejnosti. Znovu jsme o těchto skutečnostech jednali na Mimořádném farním shromáždění (14.11.).

 • Snahy o obcházení zákonů a Ústavy PC prostřednictvím fiktivního „konkurzního řízení“

Do dnešního dne jsme Ministerstvu kultury ČR podstoupili všechny potřebné podklady a prohlášení, které dle našeho přesvědčení nad jakoukoli pochybnost potvrdily, že při ustanovení nového duchovního správce se Eparchiální rada OBE dopustila nezákonného a protiústavního postupu, když ustanovila tohoto správce bez dohody s církevní obcí, což odporuje správnému postupu dle naší Ústavy (viz Prováděcí předpis k čl. 9 Ústavy).

Nedávno ukončené tzv. „Konkurzní řízení“ OBE, vyhlášené navzdory řádnému ústavnímu postupu a v příkrém rozporu s Usnesením Posvátného synodu, „vybralo“ za „nového duchovního správce“ naší obce opět vladyku Izaiáše. V tomto tzv. „Konkurzním řízení“ OBE bylo ze strany eparchie postupováno v „šedé zóně“ v rozporu s konvenčním výkladem Ústavy (vůle farnosti byla ignorována a o hlasování na shromáždění eparchie nestála).

Naše obec, která byla vyzvána k doplnění případných připomínek či námitek k obsazení tohoto místa, tak včas učinila. Ani tyto námitky však nebyly kladně zhodnoceny, takže Oddělení církví MK ČR nakonec zapsalo do Rejstříku evidovaných právnických osob „ThDr. Igora Izaiáše Slaninku“, který byl údajně vybrán v „konkurzním řízení“ a poté „ustanoven“ arcibiskupem Simeonem. Na základě jakého odborného výkladu Ústavy PCO nakonec MK ČR postupovalo, nám není tak docela zřejmé.

Nadále tedy z našeho pohledu dochází k nestandardnímu výkladu naší Ústavy, k jejímu obcházení a koneckonců i k tvrdému prosazování nelegitimní osoby duchovního správce ze strany vedení OBE, tj. osoby správce, který nejen, že není v naší farnosti vítán, nýbrž nebyl a nikdy nebude zvolen „po dohodě s naší obcí“, jak garantuje čl. 9 naší Ústavy.

 • Mimořádné farní shromáždění jako hlas Božího lidu
  1. Zvolení otce Jozefa Fejsaka duchovním správcem
  2. Výzva vladykovi Simeonovi k zápisu o. Jozefa do Rejstříku
  3. Námitka PCO v Brně proti postupu vedení OBE ve věci Konkurzního řízení

Při nedávno konaném Farním shromáždění (Shromáždění pravoslavné církevní obce) ze dne 14.11.2021 jsme si připomenuli významné, v tomto roce již 90., výročí výstavby a vysvěcení chrámu sv. Václava. Účastnilo se ho obdivuhodných 495 věřících naší obce, kteří se jednomyslně vyjádřili, že si nepřejí, aby jejich správcem byla kontroverzní postava vladyky Izaiáše (THDR. IGORA IZAIÁŠE SLANINKY), pomocného biskupa šumperského.

Naopak, na samotném zasedání tohoto Mimořádného shromáždění všichni přítomní věřící zvolili prot. Jozefa Fejsaka duchovním správcem PCO v Brně v souladu s Prováděcím předpisem k čl. 9. Ústavy, odst. 2, písm. a). Otec Marek Malík byl zvolen pomocným duchovním PCO v Brně.

Farní rada (Rada církevní obce) v Brně získala na tomto Shromáždění mandát k dalším krokům, kterými bylo především podání následné žádosti eparchiálnímu biskupovi, tj. Jeho Vysokopřeosvícenosti Simeonovi, aby podal návrh na zápis (evidenci) prot. Mgr. Jozefa Fejsaka jako statutárního orgánu Pravoslavné církevní obce v Brně v Rejstříku evidovaných právnických osob vedeném Ministerstvem kultury ČR.

Shromáždění Pravoslavné církevní obce v Brně na svou čest deklarovalo, že ze strany Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích do dnešního dne nedošlo k žádnému pokusu o dohodu s PCO v Brně na osobě duchovního správce.

Zároveň v souladu s Usnesením shromáždění PCO v Brně byla Farní rada PCO v Brně dne 14.11.2021 vyzvána, aby podala námitku proti oprávněnosti evidence THDR. IGORA IZAIÁŠE SLANINKY, a to z níže uvedených objektivních důvodů.

Ústava v prováděcím předpisu k čl. 9 v odst. 2 písm. b), na který se neopodstatněně odkazuje THDR. IGOR IZAIÁŠ SLANINKA, popisuje proces uskutečnění konkursního řízení. Ústava říká “podrobnosti konkursního řízení jsou uvedené v Podmínkách konkursního řízení a spadají do pravomoci konkursní komise, ustavené eparchiální radou”. Olomoucko-brněnská eparchie však vyhlásila “konkurz”, aniž by měla Podmínky konkursního řízení, což sama v korespondenci s PCO v Brně přiznala, a aniž by dopředu (před vyhlášením konkursu) Eparchiální rada ustanovila konkursní komisi (i to eparchie v korespondenci přiznala) a ta by stanovila podrobnosti konkursního řízení.

Předmětný “konkurz”, na kterém THDR. IGOR IZAIÁŠ SLANINKA zakládá svou “legitimitu” a ohledně řádnosti kterého Ministerstvo kultury evidentně uvedl v omyl, tedy byl vyhlášen, kdo ví kým, kdo ví na základě čeho, a kdo ví jak. Netransparentně, bez řádně procesně přijatých Podmínek a podrobností a s post hoc ustavenou komisí (kdo ví z koho, ani netušíme, kdo v ní byl, pokud vůbec skutečně existovala mimo papír), která neměla nic společného s PCO v Brně. Každý jednotlivý prvek tohoto “konkurzu” byl v rozporu s příslušným ustanovením Ústavy.

Ostatně, o průběhu a výsledku “konkurzu” nás eparchie ani neinformovala. Jeho “překvapivým vítězem” se stala osoba, která se již v minulosti pokusila nelegálně zapsat jako statutární orgán PCO v Brně.

S politováním musíme deklarovat, že předmětný “konkurz” je jen ilegální snahou a pokusem obejít zákon a vnitřní církevní předpisy ze strany zmíněné osoby, tedy ThDr. Igora Izaiáše Slaninky, pomocného biskupa šumperského.

K tomu rovněž podrobněji uvádíme následující.

Ústava v prováděcím předpisu k čl. 9 v odst. 2. uvádí tři variace výkladu sousloví “dohoda s PCO”. První způsob (písm. a), tj. výsledek voleb shromáždění církevní obce) je zcela srozumitelný a byl naplněn 14.11.2021, čímž došlo k dohodě s obcí, přičemž osobou, která má zaujímat místo duchovního správce, byl zvolen prot. Mgr. Jozef Fejsak.

Způsob druhý – po prvním způsobu následující – je uveden pod písm. b) a jde o konkursní řízení. Ten je podmíněn procesnímu náležitostmi, které v tomto případě nebyly splněny, jako uvádíme výše. A nakonec způsob třetí (písm. c) – rozhodnutí eparchiální rady v případě, že církevní obec nezaujme jednotné stanovisko) je zároveň komentářem-výkladem, který vysvětluje smysl a kontext celého tohoto odstavce Ústavy (všech tří písmen dohromady) a řádný způsob jeho výkladu. Ústava prokazatelně požaduje, aby se obec na rozhodování skutečně podílela. Věta “v případě, že církevní obec nezaujme jednotné stanovisko” zcela prokazatelně implikuje, že dle Ústavy předchozí dva způsoby (volba shromážděním a konkurz) jsou podmíněny “jednotným stanoviskem obce” (tedy jednotným kladným stanoviskem). Jakýkoli jiný výklad by dělal znění způsobu uvedeného pod písm. c) zcela nesmyslným.

Vedle toho si dovolujeme podotknout, že na jedné straně zde máme řádnou volbu na shromáždění PCO, kde se jednomyslně vyslovily stovky věřících z Brna, na druhé straně tu máme netransparentní snahy jedné jediné osoby, které nejsou podpořeny zhola ničím, co by dalo pokládat za řádný postup a dohodu s obcí.

Zároveň jsme v otázce “ustanovení THDR. IGORA IZAIÁŠE SLANINKY arcibiskupem Simeonem” namítli, že máme důvodné podezření, že se může jednat o falešnou listinu. A to z následujících důvodů. Arcibiskup Simeon je dlouhodobě nemocný, jeho fyzický ani duševní stav není veřejnosti (ani nám) znám, dle dostupných informací pobývá izolován v ústavu v Praze (a před měsícem nebyl schopen se zúčastnit zasedání Synodu, které se konalo o několik málo kilometrů dál a mohlo se případně uskutečnit i v ústavu, jenže arcibiskup Simeon k tomu údajně nebyl způsobilý) a nebylo nám umožněno se s ním setkat.

Poslední dobou se začaly množit všelijaké listiny s údajným podpisem arcibiskupa Simeona. Jednou z nich je dopis o. Jozefu Fejsakovi s (údajným) podpisem arcibiskupa Simeona, ve kterém se píše “z pozice duchovního správce jsem Vás neodvolal s definitivní platností” a třebaže zbytek dopisu je poněkud rozporuplný, včetně prokazatelně nepravdivého tvrzení “o prošetření celé záležitosti”, dopis dokládá, že místo duchovního správce PCO v Brně nebylo uvolněno, a tudíž jej nebylo možné obsazovat na základě “konkurzu” jinou osobou (THDR. IGOREM IZAIÁŠEM SLANINKOU).

 • Potvrzení „nového duchovního správce“ lidem i Božímu pořádku navzdory

Správní orgán (MK ČR) naší církevní obci v těchto dnech oznámil, že i navzdory přezkumu konkurzního řízení OBE, který jsme iniciovali, provede v Rejstříku evidovaných právnických osob zápis ThDr. Igora Izaiáše Slaninky podle návrhu arcibiskupa Simeona jako duchovního správce Pravoslavné církevní obce v Brně.

To znamená, že „novým“ duchovním správcem PCO v Brně se stane ten, který se jí snaží již téměř rok násilně zmocnit!

Pravoslavná církevní obec se bude proti tomuto postupu nadále bránit, aby v konečném důsledku zabránila vikárnímu biskupovi Izaiášovi ve vstupu do chrámu i farnosti, neboť se o něj pokoušel podvodným způsobem již vícekrát.

Postup vikárního biskupa Izaiáše je navíc v příkrém rozporu s nedávným Usnesením Posvátného synodu naší místní Církve.

Toto jednání osob ve vedení OBE vůči naší farnosti považujeme za likvidační, krajně nepřátelské a mimořádně protivící se duchu církevnosti, neboť každý dobrý pastýř vchází ke svému stádci dveřmi, ale ten, „kdo nevchází do ovčince dveřmi, ale přelézá ohradu, je zloděj a lupič“ (Jn 10,1).

 • PCO v Brně vyzývá věřící k legitimní obraně farnosti i jejího majetku

Už jsme se vícekrát vyjádřili v tom smyslu, že Farní shromáždění, které se konalo 14.11. v našem chrámu sv. Václava v Brně, považujeme za právně závazný manifest skutečných věřících skutečné farnosti, jehož účastníci jsou dobří pravoslavní křesťané a žádní vzbouřenci, za jaké nás lživě nejednou označili.

Jako účastníci tohoto Farního shromáždění jsme vyjádřili všeobecnou jednomyslnost v tom, aby se naším správcem nestala kontroverzní postava vladyky Izaiáše (THDR. IGORA IZAIÁŠE SLANINKY), pomocného biskupa šumperského, který nemá k farnosti naprosto žádný vztah, a navíc se jí pokusil již podruhé podvodně zmocnit.

 • Dokud ve věci naší církevní obce (farnosti) a duchovního správce nerozhodne Posvátný synod, a nikoli světská instituce, farnost zachová současný status quo

Opakovaně, s nejvyšší mírou naléhavosti, žádáme a vyzýváme členy Posvátného synodu, aby nezůstávali déle lhostejní vůči pravoslavným věřícím ve městě Brně a zasáhli církevním a ústavním způsobem proti příkrému bezpráví a podvodnému jednání ze strany vedení OBE a násilnostem vikárního biskupa vůči naší farnosti a jejím věřícím.

Do doby, než bude rozhodnuto o duchovním správci naší obce z pozice Posvátného synodu, PCO v Brně nebude považovat evidenci v Rejstříku oprávněných právnických osob na MK ČR za směrodatnou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..