Světlá památka „pravoslavných vůdce“ a „moravské církve obnovitele“

Svatý nový mučedník Gorazd,
biskup český a moravsko-slezský (1879-1942)

(památka v den zesnutí 22. srpna /4. září a také 15. / 28. června
v den památky sv. muč. knížete Lazara Srbského a všech svatých srbských mučedníků od něj až po dnes)

Tropar hlas 4.
Pravoslavných vůdce a moravské církve obnoviteli,
v Bohu moudrý přední z pastýřů, otče Gorazde,
jenž jsi s radostí trpěl za Pravdu,
pros milostivého Boha, aby spasil duše naše.Kondak hlas 2.
Uprostřed proudů nejistoty duchovní
setrval jsi v pravdě jako démant tvrdý
a svému rodnému národu zvěstoval jsi cestu spásy, Pravoslaví.
Po bohumilém životě učitele Evangelia, velekněze a pastýře
přijal jsi trpělivě a hrdinně korunu mučednickou od Spasitele Krista.
Mučedníku, světiteli, otče Gorazde,
pros za nás v Království Božím.

Tropar svatým srbským mučedníkům hlas 8.
Pro věrnost Bohu a pravdě Boží,
strádali jste tělesně a země se rozesmutnila,
spasili jste, ale duše své,
nebe se veselí a předkové vaši v nebi zpívají,
v bráně nebeské vás s písní vítají:
,, Jména vaše jsou v knize věčnosti, vejděte do ráje, děti nesmrtelnosti “.
My na zemi, potomci vaši,
vás opěvujeme hlasy svými:
nový mučedníci, modlete se za nás.

Modlitba Svt. novému mučedníku Gorazdu II., biskupu českému a moravskoslezskému
Ó, posvěcená hlavo, předivný arcipastýři a Kristův mučedniče, otče Gorazde! K tobě se utíkáme a prosíme tě my hříšní, otce dítky své milujícího: zasej do srdcí našich lásku, kterou jsi byl za svého pozemského života, k Bohu i lidem naplněn, co tě přivedlo, že jsi duši svou položil za druhy své. Nauč nás tebe následovat, Boha a bližních našich milovat, přikázání Boží plnit, abychom se stali skutečnými Božími dítkami a celým svým životem to v každý čas dokazovali.
Vzhlédni milostivě na každou duši křesťanskou, milosti a pomoci Boží žádající. Buď v nemocech našich nám lékařem, v zármutku utěšitelem, za všeliké bídy a nouze vysvoboditelem. Za pomoc tvých svatých modliteb, nechť se i nám hříšným dostane věčné spásy i účasti v Království Božím.
Svatý otče náš Gorazde, Kristův věrný služebníče a mučedniče, neodvracuj tvář svou od modliteb a naděje naší, projev k nám i nyní milostivou pomoc a ochranu, abychom slavili a velebili lidumilnost Boží, divně skrze svaté své působící, Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i až na věky věkův, Amen.

Podle:
Akathist (chvalozpěv) Sv. mučedníku světiteli Gorazdovi, episkopu českému a moravskoslezskému. Pravoslavný monastýr sv. Gorazda v Hrubé Vrbce 1999.

Vladyka Gorazd se svými druhy při soudním procesu (druhý zprava)

Slovo závěrem:
„Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život a následujte je ve víře!“ (Žid 13,7) „To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji.“ (Jan 15,12-14)

Více k životu svatého Gorazda podle příspěvku o. Marka Malíka:

Užitečné odkazy:

Život svatého Gorazda publikovaný v Dobrém pastýři (č. 9), Brněnském pravoslavném věstníku (z r. 2005), str. 10-13:

http://pravoslavbrno.cz/wp-content/uploads/2018/03/Dobr%C3%BD-past%C3%BD%C5%99_ro%C4%8D.-2005-%C4%8D.-9.pdf

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..