Pastýř, který nyní stojí před trůnem Božím, v zástupu věrných…

Svatý nový mučedník protojerej Jan (Kočurov)

památka 31. října / 13. listopadu
a rovněž v den památky svatých nových mučedníků a vyznavačů ruských

  

Jeden z prvních pravoslavných kněží zabitých po bolševickém převratu

Svatý nový mučedník protojerej Jan (Joann) Kočurov (1871-1917) se narodil ve vesnici Bigildino v nynější Lipecké oblasti, v mnohopočetné rodině vesnického kněze. Jeho otec Alexandr byl po dlouhé roky zároveň knězem i učitelem v Bigildinské národní škole. Jan následoval ve šlépějích svého otce a po národní škole postoupil do Dankovské duchovní školy. Po ukončení Rjazaňského duchovního semináře vstoupil na Petrohradskou duchovní akademii.

Po ukončení Akademie byl otec Jan podle svého dávného přání vyslán na misijní službu do Aleutské a Aljašské eparchie¹. Zde ho biskup Aljašský a Aleutský Nikolaj (Ziorov) rukopoložil na kněze a určil ho za představeného chrámu sv. Vladimíra v  Chicagu. Pastva věřících v Americe se velmi odlišovala od té ruské, jak prostředím, tak svojí náboženskou rozmanitostí, dokonce i mezi místními pravoslavnými křesťany. Otec Jan však začal horlivě působit ve své misijní činnosti, díky čemuž zorganizoval farní bratrstva, která se potom spojovala do Pravoslavného společenství vzájemné pomoci. Ty pak otec Jan vedl. Za první tři roky své farní služby se díky působení otce Joanna sjednotilo s Pravoslavnou církví 86 uniatů a 5 římských katolíků. Věřícími církevní obce, o níž se otec jako pastýř staral, byli povětšinou nepříliš majetní migranti pravoslavného vyznání z Haličiny, dále uherští Slované, Arabové, Bulhaři, ale také Slováci, kteří se vrátili do pravoslaví z unie. Počet věřících Chicagské církevní obce se rozrostl na více jak 215 osob. Pracovitostí otce Joanna a s požehnáním biskupa Aleutského a Aljašského Tichona (Bellavina, budoucího patriarchy moskevského) byl pro pravoslavné věřící v Chicagu postaven nový chrám. Na stavbu tohoto chrámu shromažďoval otec Jan příspěvky po celé Rusi; velké podpory se mu dostalo od svatého spravedlivého Jana Kronštadtského. Největší materiální podporu nicméně získal od svatého mučedníka cara Nikolaje II.

Základní kámen nového pravoslavného chrámu v Chicagu byl založen 31. března 1902, světícím biskupem byl vladyka Tichon. Pozdější vyznavač patriarcha Tichon byl také tím, kdo tento chrám už v roce 1903 (16. března) vysvětil na počest Svaté Trojice. Roku 1906 byl otec Jan vyznamenán hodností protojereje a v témže roce byl určen za představeného několika církevních obcí New Yorského okruhu východních států USA. V květnu 1907 otec Jan požádal o ukončení své misionářské služby v USA, aby mohl svým dětem umožnit vzdělání v Rusku. V té době měl protojerej Jan již pět synů a jednu dceru. Za svoji misionářskou práci byl otci Joannovi udělen řád sv. Anny III. stupně.

Roku 1907 se tedy otec Jan vrátil do své vlasti, kde začal sloužit mezi duchovenstvem chrámu Proměnění Páně ve městě Narva (dnes město v Estonsku, u hranic s Ruskem), kde si v témže roce začal plnit i své pracovní povinnosti gymnaziálního učitele náboženství. Od roku 1916 byl určen za kněze v chrámu svaté velkomučednice Kateřiny v Carském Selu.

25. října / 7. listopadu roku 1917 se v Rusku zmocnili vlády bolševici a začali postupovat na Carské Selo. Když začalo ostřelování Carského Sela, obyvatelé, vystrašení nenadálou situací, se začali shromažďovat v chrámu sv. Kateřiny, kde otec Jan sloužil moleben za pomoc shůry a za zastavení boje mez všemi. Po tomto molebnu, nehledě na neustálé ostřelování, byl vykonán průvod kolem chrámu, při němž otec Jan pronesl kázání, v němž vyzval národ k pokoji kvůli budoucím zkouškám, které přišly kvůli hříchům všech lidí.

25. října / 13. listopadu vstoupily první oddíly bolševiků do Carského Sela. Kněží byli ihned zatčeni a uvězněni. Hned toho dne byl otec Jan za své kázání zbit a poté položivý vyvlečen k letišti Carského Sela, kde byl před očima svého syna zastřelen.

Tělo zabitého pastýře pak bylo k večeru převezeno do kaple tamní nemocnice, odkud bylo přeneseno do chrámu sv. Kateřiny, kde byl nakonec 4. / 17. listopadu vykonán pohřeb. Pohřben byl otec Jan na prosby věřících v pohřební kapli pod chrámem². Za tři dny poté, když nevydržel všechno to prožité trauma, které spatřil na vlastní oči, zemřel zármutkem také mladý sedmnáctiletý syn otce Joanna.

Otec Jan se stal prvním knězem mučedníkem, který byl zabit komunisty po bolševické revoluci. Světitel Tichon, patriarcha moskevský, který velmi dobře znal otce Joanna, napsal tato slova jeho vdově: Chraň ve svém srdci pevnou naději, že ozdoben korunou mučednictví, zesnulý pastýř, stojí nyní před trůnem Božím, v zástupu věrných, Kristova stáda.

1. listopadu roku 1981 byl protojerej Jan Kočurov připočten Ruskou pravoslavnou církví v zahraničí ke Sboru svatých nových mučedníků. 4. listopadu roku 1994 byl svatořečen také Ruskou pravoslavnou církví Moskevského patriarchátu. V roce 2006 byly ostatky svatého mučedníka otce protojereje nalezeny a vyzdviženy ze země. Od roku 2013 se svaté ostatky svatého Joanna Carskoselského nacházejí ve zvláštní schráně v chrámu svaté Kateřiny.

Modlitba svatému novému mučedníku Janu, presbyterovi Carskoselskému

Svatý mučedníku, otče Jane, presbytere Carskoselský! Před Tvojí ikonou stojíce, modlíme se k tobě jako mezi námi jsoucímu: pomoz nám hříšným, abychom byli důstojnými tvé přímluvy za nás před Bohem. Posilni nás ve zbožnosti a ve víře pravoslavné po všechny dny našeho života, abychom bez pokušení chodili po cestě našich otců a zachovávali pravidla a tradice svatých, kteří v naší zemi zazářili. Nauč nás, našeho vnitřního člověka, ozdobit se evangelní ctností a hledat spíše Boží království nežli to pozemské a jeho světskou pomíjivost. Naši churavou vůli upevni a učiň ji vytrvalou v přikázání Páně, naše vlažná srdce povzbuď horlivostí k Bohu milým a spasitelným skutkům, zbav nás od sebelásky, domýšlivosti, marnivosti a lstivosti, zmírni poryvy hněvu a naší nerozumnosti, pyšnou povahu naši ozdob pokorným smýšlením, vykořeň nedbalost a lenost z našich srdcí, naše ústa, druh druha odsuzující, naplň čistotou chvály Boží, daruj nám cit a dojetí v modlitbě, abys tak vyléčil naši podrážděnost a hněvivost. Uprostřed pokolení zvráceného a smilstvu se oddávajícímu, pomoz nám zachovat mírnost, nehněvivost a mravní čistotu. Především pak nás veď k pokání za hříchy našeho dřívějšího života, abychom se očistili od všeliké nečistoty a zhoubných vášní. Modlitbou pak tvojí jsouce pobízeni, dej, abychom dostihli města Božího, do kterého nic poskvrněného vstoupit nemůže, slavíce Trojici Svatou na věky věkův. Amen.

Poznámky pod čarou:

¹ Aleutská a Aljašská eparchie Ruské pravoslavné církve. V roce 1840 byla z Irkutské eparchie vydělena eparchie Kamčatsko-kurilská a Aljašských ostrovů, jejíž katedra se nacházela ve městě Nový Archangelsk, od roku 1867 (tj. po prodeji Aljašky ze strany carského Ruska USA) ve městě Sitka. Eparchie vyšla na nový, vyšší stupeň rozvoje, v době archijerejství svt. Tichona (Bellavina) v letech 1898-1907. Od roku 1905 byla eparchie přejmenovaná na Aleutskou a Severo-americkou se sídlem v New Yorku. Nyní nese název Aljašská eparchie a nachází se v juridiskci Americké pravoslavné církve (Orthodox Church in America Diocese of Alaska).

² Chrám byl roku 1939 vyhozen bolševiky do povětří, v roce 1960 byl na místě chrámu postaven památník Lenina. Tento památník byl roku 2004 v noci z 5. na 6. dubna neznámými lidmi zbořen a zničen. V roce 2006 zde byl naopak postaven pamětní kámen s nadpisem: Na tomto místě bude postaven chrám jako daň hluboké úcty k sebe obětujícímu a velkému činu obyvatel Carského Sela v tragických dnech roku 1917 (7. prosince 2006). 27. června roku 2010 byl znovu postavený chrám vysvěcen.

Použité odkazy:

https://drevo-info.ru/articles/11749.html

https://days.pravoslavie.ru/Life/life4833.htm

https://ru.wikipedia.org/wiki…

připravil o. Marek Malík

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..