Paschální pozdrav duchovního správce věřícím

Paschální pozdrav duchovního správce
Pravoslavné církevní obce
v Brně pro rok 2020!

„To jest den, kterýž učinil Hospodin,
a protož radujme se a veselme se v něm.“
(Žalm 118,24)

Milí bratři a sestry v Kristu,
drazí a milovaní věřící brněnské farnosti!

Dovolte, abych Vás i v tomto nesnadném čase zkoušek a protivenství v našem duchovním zápase pozdravil stále oním krásným, věčně vítězným a nepřekonatelným blahodatným pozdravem „Kristus vstal z mrtvých!“

Christos Voskrése! Christós anésti! Christos anviat!
Hristos vaskrse! Almasiah-Kam!

Já osobně i Vy všichni jsme se nyní stali očitými svědky přetěžkého období, kdy celý svět postihla nebezpečná a nakažlivá nemoc, která naplnila srdce lidí velkým strachem.

Také my, pravoslavní křesťané, musíme, chtě nechtě, snášet následky současných opatření, která učinila aktuálně probíhající velkopostní období ještě těžším a složitějším než kdykoli jindy.

Opravdu, prožíváme Paschu strastného Kříže, Paschu Pánova utrpení, která je však předznamenáním Paschy Vzkříšení.

Kristova smrt na Kříži a Jeho slavné Vzkříšení však přineslo radost celému světu, „radost úplnou“ (srov. 1 Jn 1,4), jak se o tom vyjadřuje ve svém poslání z Efezu svatý Jan Teolog a Miláček Páně… A svatí apoštolé, očití svědci zmrtvýchvstalého Pána, se náhle přestali bát, zbavili se všudypřítomného strachu a začali hlásat všem lidem, celému světu, o Kristově Vzkříšení.

Což bylo od počátku, což jsme slýchali, co jsme očima svýma viděli, a co jsme pilně spatřili, a čeho se ruce naše dotýkaly, o slovu života. Neboť ten život zjeven jest, a my jsme viděli jej, a svědčíme, i zvěstujeme vám ten život věčný…
(1 Jn 1-2)

Pro ně, pro svaté apoštoly, ale i všechny následující generace křesťanů, se stala tato Pánova slova velkým povzbuzením:

Tyto věci mluvil jsem vám, abyste ve mně pokoj měli. Na světě soužení míti budete, ale doufejte, neboť já jsem přemohl svět. (Jn 16,33)

Pán Ježíš Kristus nám zanechal to nejcennější, co můžeme jako lidé a pravoslavní křesťané získat. Touto věcí a velkým tajemstvím naší víry je „svatá a božská Eucharistie“, kterou přijímáme k uzdravení duše i těla a k životu věčnému.

Tělo a Krev našeho Pána ničí každou nemoc, byť by byla sebenebezpečnější.

Také proto je Kristovo Vzkříšení základem naší víry a naší spásy.

A jak říká svatý apoštol Pavel:

Jestliže Kristus nevstal z mrtvých, tedy marné jest naše kázání,
a marná jest i naše víra.
(1 Kor 15,14)

Nechť se tedy Kristovo Vzkříšení stane posilou naší víry, našeho duchovního života.

To, co je podstatné, je zůstat věrni našemu Spasiteli Ježíši Kristu, překonat každou překážku a upevnit se navzdory všem okolnostem v naší pravoslavné víře v souladu se slovy našeho Spasitele:

Buď mi věrný až do smrti, a dám ti korunu života. (Zj 2,10)

Závěrem Vám všem, drazí moji milí věřící, přeji, aby Vás radost, světlo a pokoj, které naší duši dává Kristovo Vzkříšení, provázely po všechny dny Vašeho života.

Vpravdě vstal z mrtvých Kristus, pravý Bůh náš!

Váš duchovní otec

prot. Jozef Fejsak

Svatá Pascha Kristova 2020

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..