Paschální pozdrav duchovního správce Brněnské pravoslavné církevní obce pro rok 2023!

Vzkříšení Kristovo spatřivše,
pokloňme se svatému Pánu Ježíši!

Drazí bratři a sestry v Kristu,

milí farníci Brněnské pravoslavné církevní obce!

Kristus vstal z mrtvých!

Ještě před chvílí jsme stáli hluboce zasaženi Spasitelovým utrpením a se slzami v očích pozorovali, jak je Původce života „věšen na Dřevo (kříže)“ a následně „ukládán do hrobu“, zatímco nyní již víme, že ponížený Pán a Král Ježíš Kristus, Který je pokorný ve své moci a současně mocný ve svém ponížení, svou životodárnou mocí zničil smrt a „všechny, kteří přebývali v podsvětí, osvobodil z okovů“, jak praví svatý Theodor Studita.

Jak složité je něco takového byť si jen představit! Ale naše duše a mysl cítí a svým vnitřním zrakem vidí to, co je rozumem jen stěží postižitelné. Naši svatí Otcové říkají, že pokud Kristus nevstal z mrtvých, křesťané se nemohou spolehnout ani na základ své víry. Pokud není prázdný Kristův hrob, křesťanská víra je tím největším klamem. A v takovém případě by naše víra v nesmrtelnost duše a věčnost neměla žádnou oporu… „Jestliže Kristus nevstal z mrtvých, marné jest naše hlásání, marná jest naše víra.“ (1 Kor 15,14)

S tímto však kontrastuje jako zásah nějakého blesku z nebe ona krásná a blahá zvěst svatých Andělů, kteří v prázdném Kristově hrobu utvrzovali Ženy myronosice, že Kristus „tu není“, neboť „vstal z mrtvých“, a následně jim přikázali: „Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že vstal z mrtvých; jde před nimi do Galileje, tam ho spatří.“ (Mt 28,7)

Když slyšíme tato slova svatých Andělů a nejbližších učedníků a učednic našeho božského Mistra, a sami jsme svědky slavného Kristova Vzkříšení, stáváme se těmi nejšťastnějšími lidmi, neboť podle metropolity Daniel Kaisarijského máme tu nejpodivuhodnější výsadu „hlásat Krista ukřižovaného a vzkříšeného“ a máme tu nejslavnější naději, že jednoho dne „navždy budeme s Pánem“ (1 Tes 4,17).

Svatý Justin Popovič, velký srbský světec, napsal: „Pokud existuje pravda, ve které by se daly shrnout všechny evangelijní pravdy, pak by touto pravdou bylo Kristovo Vzkříšení.“ A dodal: „Pouze ve Vzkříšení Krista jsou vysvětleny všechny Jeho zázraky, všechny Jeho pravdy, všechna Jeho slova, všechny události Nového zákona.“

A my, díky tomu, že jsme byli a jsme den co den obdarováváni „milostí za milostí“ (Jn 1,16), potvrzujeme toto andělské i apoštolské zvěstování, neboť také my se ve své duši, mysli i srdci klaníme slavnému Kristovu Vzkříšení, které jsme spatřili svým duchovním zrakem díky velké Boží blahodati, která je věřícímu člověku dávána jako dar!

Drazí bratři a sestry v Kristu,

mé srdce, tj. srdce pastýře a kněze, je každodenně dojímáno na jedné straně velkým Božím milosrdenstvím a Jeho nezměrnou milostí, díky níž můžeme Boha neustále oslavovat, a současně se mé srdce upřímně raduje při pohledu na Vaši lásku, obětavost, úsilí a oddanost našemu Spasiteli, když nehledě na těžkosti, pronásledování a úklady našich nepřátel nadále projevujete svou horlivou víru a konáte skutky milosrdenství tak, „aby světlo vaše svítilo před lidmi“ (Mt 5,16).

Nechť Světlo Kristova Vzkříšení povznese všechny ponížené, nechť naplní radostí všechny zoufalé, nechť toto nadpřirozené Světlo Boží blahodati osvítí každého, kdo kráčí v nevědomosti, a přinese radost a útěchu každému, kdo je zarmoucený. „Okuste a vizte, že Hospodin jest dobrý. Blaze muži, který se utíká k Němu.“ (Žalm 34,9)

Drazí věřící a členové naší těžce zkoušené farnosti,

srdečně Vás ještě jednou zdravím s velkým svátkem svaté Paschy naším věčně živým a radostným velikonočním pozdravem „Kristus vstal z mrtvých – Christos voskrese!“. Ať velikonoční blahodať pramenící z Kristova slavného Vzkříšení naplní Vaše srdce věčnou radostí!

Při příležitosti pravoslavných svátků svaté Paschy si Vám dovoluji popřát hodně zdraví, štěstí, sváteční pohodu a Vám i Vašim rodinám mnoho milosti od Vzkříšeného Spasitele!

S otcovskou láskou Váš duchovní otec

prot. Jozef Fejsak

V Brně dne 16.4.2023

Pascha Kristova!

Zdroje ikon: Byzantine icons a další zdroje

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..