Kristus se rodí! Oslavujte Ho!

Aktualita

Oslava svátku Narození Páně v brněnské pravoslavné farnosti
Brno, 7.1.2019 (25.12.)

„Narodil se Kristus Pán, veselme se!“

Už od první lednové soboty nového roku bylo znát, že se blíží svátek Kristova Narození. Ke všem v chrámu konaným svatým bohoslužbám přicházelo čím dál tím více věřících. Zejména rodiny s malými dětmi se přicházely nejprve poklonit jesličkám, které každoročně zdobí chrám svatého Václava, a poté přistupovaly ke svaté Tajině zpovědi a následně i ke svatému Přijímání.

Pro naši spásu rozhodl ses vtěliti se, Mnohomilostivý (Kriste), a dal ses pro hříchy lidské jako beránek zabíti. Proto tebe prosím: Smyj provinění má.
(Kánon ke sv. Přijímání, Píseň 4.)

Svátky Kristova Narození promlouvají již v době předsvátečního postního období ke každému z nás a oslovují nás svými hlubokými myšlenkami a sděleními vepsanými v podobě stichir k nadcházejícímu svátku Narození:

Co ti přineseme, Kriste, že ses zjevil kvůli nám na zemi jako člověk? Vždyť každé stvoření pocházející od tebe vzdává ti díky: andělé zpěv, nebesa hvězdu, mágové dary, pastýři údiv, země jeskyni, pustina jesle; a my – Matku Pannu. Přede všemi věky jsoucí Bože, smiluj se nad námi.

Každý z nás si je také vědom oné radostné zvěsti, kterou potvrdili svatí Andělé zjevivší se zbožným pastýřům nedaleko Betléma: Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle!

Každý z nás je znovu a znovu z Boží milosti povoláván k oslavě Narození našeho Spasitele, Jenž pro nás lidi a pro naše spasení sestoupil s nebe, vtělil se z Ducha svatého a Marie Panny a člověkem se stal.

Neustálé připomínání si svátků v kalendáři naší Pravoslavné církve nás nejen poučuje o základech naší víry, zbožnosti a duchovní tradici, ale rovněž povzbuzuje k neustálé a vytrvalé bdělosti ve světě, který na Boha zapomněl
a který prostřednictvím různých lstivých způsobů usiluje o to, aby také každý z nás ve větší či menší míře na Boha a Stvořitele všech zapomínal. Pokud však my sami nezavdáme příčinu slabosti a odpadnutí od pravé a zbožné cesty života v souladu s učením naší svaté Církve, Bůh nám právě skrze památky a oslavy svátků dá onu kýženou bdělost, abychom se od Něj nikdy neodvrátili, ale naopak, abychom zachovali jednotu se Svatou Trojicí.

Nechť posvětím duši i tělo, Vládce (Kriste), abych byl osvícen, spasen; abych účastí na posvátných Tajinách stal se příbytkem tvým, maje v sobě tebe, Dobrodince, živoucího s Otcem a Duchem, Mnohomilostivý.
(Kánon ke sv. Přijímání, Píseň 9.)

Jak se již stalo dobrým zvykem, i letos před zahájením slavnostní večerní bohoslužby přinesli brněnští skauti do našeho chrámu Betlémské světlo. To od nich převzal otec Jozef a umístil ho na svatém prestolu v oltáři, kde na svícnu hořelo po celou dobu svátečních bohoslužeb.

Před i po slavnostní večerní bohoslužbě chrámem zněly koledy v různých jazycích.

V samotný den svátku se náš chrám opět zaplnil věřícími, od těch nejmenších až po ty starší, a všichni pak slyšeli mnohokrát opakovaný tropar svátku, v němž si budeme již navždy připomínat onu tajemnou a nadpřirozenou událost: Narozením tvým, Kriste Bože náš, vzešlo světu světlo poznání…

A nutno říci, že právě naší přítomností na bohoslužbách svaté Kristovy Církve se tomuto poznání také učíme. Je nám připomínáno, že Pán se narodil v jeskyni, aby ukázal, že celý svět je jednou temnou jeskyní, kterou jen On sám může osvítit. Je nám také připomínáno, že Pán se narodil v Betlému a že Betlém znamená „Dům chleba“, aby ukázal, že On je jediným chlebem života, pokrmem, jehož jsou hodni a důstojni jen ti, kteří Pána za takového považují a kteří Ho pravdivě, to jest pravoslavně, vyznávají.

Kristus ve své blahé zvěsti hovořil o tom největším, co může člověk zde na zemi učinit, a sice o dokonalém stavu, do jehož nejvyšší míry může dorůst. A spolu s tím nám Pán udělil zcela jedinečné přikázání lásky: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí duši svou za své přátele. (Jn 15,13) A v tuto tajemnou vánoční noc sám náš Pán a Bůh naplnil svým Vtělením tento zákon vítězoslavným životem a láskou. K tomu jsme tedy povoláni, a právě proto se děje tento velký svátek Pánova Narození, jímž se nám otevírá nebe, z nějž sestupují Andělé zvěstující lidem „velkou a blahou zvěst“ o poznání, které je nade všechny pravdy a nade všechnu moudrost světa.

Odpoledne, po Velké večerní, následoval tradiční Farní večer se zpěvem koled v Kulturním centru radnice Brno-střed na Dominikánské ulici, kde vystoupil jak chrámový sbor svatého Václava, tak i nově sestavený dětský sbor se zpěvem koled pod vedením paní Vitálije Balášové a Oksany Šléglové, který doprovodili na nástroje Martin Šlégl a Lukáš Dvořáček.

Závěr pěveckého vystoupení patřil souboru Brněnská Camerata, která pod vedením pana učitele Petra Zapletala doplnila repertoár vánočně laděných skladeb a vybídla všechny přítomné ke společnému pění „pod betlémskými hvězdami“.

Všechny přítomné děti byly na závěr zahrnuty požehnáními našich duchovních otců Jozefa a Marka, od nichž přijaly také sladké dárky a ovoce.

Krásný duchovní zážitek podnítil všechny přítomné k příjemné a v přátelském duchu vedené diskuzi během pohoštění, které za naši Pravoslavnou brněnskou farnost připravila s velkou péčí a láskou mátuška Marie spolu s dalšími sestrami.

Kristus se rodí! Oslavujte Ho!

připravili o. Marek Malík a Michal Dvořáček

Další fotografie:

Užitečné odkazy:

Výběr vánočních pravoslavných koled

Různé vánoční koledy – Колядкы

Irmosy Kánonu k Narození Páně (řecký nápěv)

O významu a symbolice „darů“ Mudrců z Východu

Vánoční pozdrav duchovního správce pro pravoslavnou farnost v Brně

Vánoční pozdrav duchovního správce pro pravoslavnou farnost ve Žďáru nad Sázavou

Bez Božího pokoje, který dává pouze náš Pán, zůstanou lidé navždy bez naděje!

https://www.facebook.com/search/top/?q=pravoslavn%C3%BD%20k%C5%99es%C5%A5an&epa=SEARCH_BOX

Fotogalerie a videa ze svátku Narození a Farního večera se zpěvem koled:

https://www.facebook.com/SvatyVaclavBrno/

Aktualita ke stažení v pdf:

Aktualita_Oslava svátku Narození Páně v brněnské pravoslavné farnosti_leden PCO Brno_2019

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..