Díky „nasycení pěti tisíců“ si uvědomujeme, s jak velkou lidumilností jednal náš Spasitel, abychom měli „naději na věčný život“!

Nasycení tisíců jako předobraz požehnaného bohoslužebného řádu naší svaté Církve!

Další, dnes již osmou, neděli po svaté Padesátnici, kdy si připomínáme zázračné „nasycení pěti tisíců“…, jsme se opět mohli zúčastnit svaté božské liturgie v Chrámu Krista Spasitele, a Hospodin opět osvítil srdce mnoha věřících, kteří v hojném počtu přišli, aby oslavili dnešní svátek Zesnutí svaté a spravedlivé Anny, Matky Přesvaté Bohorodice.

Dnes spolu s otcem Jozefem a otcem Michailem sloužil ještě jeden kněz, pravoslavný duchovní až z dalekého amerického Bostonu, kterým byl otec Viktor (Victor Boldewskul), správce Bostonské pravoslavné církevní obce při chrámu „Bohozjevení“ Ruské pravoslavné církve v zahraničí.

Otec Jozef se s otcem Viktorem zná již déle než 30 let, a proto i jejich dnešní setkání bylo vpravdě radostné, když se mohli oba dva setkat při konání božské liturgie a tak silné účasti našich farníků. Otec Viktor na závěr všem poděkoval za možnost strávit tyto vzácné chvíle pohromadě v našem místním církevním obecenství a popřál nám hodně duchovních sil do našeho křesťanského života.

Otec Viktor stojící uprostřed, napravo od nedávno zesnulého metropolity Ilariona

Několik slov k významu dnešního evangelního čtení a církevního svátku

Pán Ježíš Kristus byl všude následován „zástupy lidí“: „Šli pak mnozí zástupové s ním“ (Lk 14,25) anebo na jiném místě: „Vida pak Ježíš zástupy mnohé okolo sebe.“ (Mt 8,18)

Náš Spasitel přijímal každého, kdo za ním přišel, nikoho neodháněl. Všechny vedl k poznání toho, kým On je. A to činil ponejvíce skrze své skutky: „Slepí vidí, a kulhaví chodí, malomocní se čistí, a hluší slyší, mrtví z mrtvých vstávají, chudým pak evangelium se zvěstuje.“ (Mt 11,5)

To, co mělo největší význam, bylo „zvěstování evangelia“ čili poznání pravého Boha ve Svaté Trojici a přijetí zaslíbeného Mesiáše, tj. Syna Božího. Neboť náš Spasitel přišel na tento svět, „aby ti, kteříž nevidí, viděli, a ti, jenž vidí, aby slepí byli“ (Jn 9,39). Jen vzpomeňme na svatého apoštola Pavla, který se vyznal z toho, že nebylo jeho osobním posláním křtít, nýbrž zvěstovat evangelium: „Kristus mě totiž neposlal křtít, ale zvěstovat evangelium…“ (1Kor 1,17)

V dnešním evangelním čtení jsme znovu slyšeli o podivuhodném „nasycení pěti tisíců“, které má vedle reálného významu i zcela nezanedbatelnou symboliku pro samotný způsob vysluhování svatých tajin, konkrétně pro obřad svaté Eucharistie.

Spasitel byl opět obklopen svými nejbližšími učedníky a následován mnohočetným zástupem lidu, v němž tisíce lidí toužily po možnosti být ve Spasitelově blízkosti, slyšet jeho boholidská slova a pocítit Boží blahodať, která se od Krista rozlévala ve všech jeho poučeních a skutcích, jimiž uzdravoval nemocnou lidskou duši, ale i tělo.

Spasitel nezapomínal ani na základní lidské potřeby a jednal s nejvyšší možnou lidskostí a péčí o každého člověka, který hledal Boží spravedlnost.

A proto i zde, jsa si dobře vědom malověrnosti svých nejbližších učedníků, a snad právě ve snaze znovu je poučit a osvítit, požádal nejprve je, aby „dali lidem najíst“.

Za fotografie děkujeme br. Nikolajovi!

Kristovi učedníci pak navždy přijali do svých srdcí základní duchovní premisu, kdy bez Krista „nemohou nikdy nic sami učinit“ (srov. Jn 15,5). Kristus jako „kámen uhelný“ (srov. Ef 2,20) navždy zůstane ve všech myšlenkách a skutcích svatých Apoštolů jako jejich věčný základ a zdroj posvěcení, pramen poznání a veškerého díla požehnání. A tento čestný a v Bohu moudrý princip a řád bude také navždy zachován v tradici Svaté Kristovy Církve.

Kristus přikázal svým učedníkům, aby se posadili k jídlu a podobně po skupinách usadili také všechny přítomné tisíce osob. V Církvi se děje vše „podle požehnaného a smysluplného řádu“. Tímto způsobem svatí Apoštolé předávají lidu Boží blahodať, která vychází od samotného Krista. A jak jinak než prostřednictvím modlitby dochází k zázračnému rozmnožení. Kristus „vzhlédl k nebi, vzdal díky, lámal chleby a dával učedníkům a učedníci zástupům“… (srov. Mt 14,14-22). Dodnes se tak opakuje v tomto požehnaném a smysluplném postupu zázrak „nasycení“ a „rozmnožení“, jehož cíl je jediný a jedinečný: aby všichni, kdo přijmou Kristovo Tělo a Krev, „měli život věčný“ a aby je Pán „vzkřísil v poslední den“ (srov. Jn 6,54).

Boží blahodať je nevyčerpatelná. Je jí vždy přebytek a hojnost. Podobně jak zůstalo „dvanáct plných košů“ se zbytky zázračně rozmnoženého chleba, zůstává dodnes v pravé Kristově církvi také hojnost duchovních darů, které slouží ke spáše a životu věčnému pro ty, kteří je s úctou, láskou a vírou přijímají…

„Tělo Kristovo přijměte, z pramene nesmrtelnosti okuste.“

připravil Michal Dvořáček

Doslov

Nechť také svatá a blahoslavená Anna, matka Přesvaté Bohorodice, přinese útěchu všem, zejména neplodným párům, kteří touží po početí svého potomka. Existují nesčetné zázraky a svědectví o její velké a nevýslovné pomoci!

Církev nazývá svaté Jáchyma a Annu Bohorodiči, neboť byli tělesnými předky Ježíše Krista, a také proto jsou spravedliví Jáchym a Anna každodenně vzpomínáni na konci každé bohoslužby, aby se i na jejich přímluvy Bůh smiloval a požehnal ty, kteří opouštějí svatý chrám.

Část svatých ostatků svaté a blahoslavené Anny se nachází také v Řecku, na Kypru a na Svaté Hoře Athos, kde hlavní chrám Skitu sv. Anny je zasvěcen právě svátku Zesnutí spravedlivé Anny.

Svatá a blahoslavená Anno, pros Boha za nás!

 

Užitečné odkazy:

https://www.bostonrussianchurch.org/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..