Archanděl Gabriel byl poslán, aby oznámil lidem o tom, Který se nachází v lůně Otce a v náruči matky…

Svátek „Zvěstování“ proběhl tiše a radostně, a my jsme díky němu pochopili, jak velkou milost zvěstoval Gabriel celému světu…

Starobylá ikona ze Svatotrojické sergijevské lávry v Rusku (pol. 16. stol)

Drazí bratři a sestry v Kristu,

Se svátkem Zvěstování Přesvaté Bohorodice a Panny Marie!

S prázdnikom Blahoviščénija!

Při příležitosti dnešního krásného církevního svátku, jehož jsme všichni ctitelé, se ponořujeme do podivuhodné události z dějin naší svaté víry, v nichž ústřední roli zaujímá Matka Boží – Přesvatá Bohorodice a vždycky Panna Marie.

Hospodin si vyvolil tuto pokornou ženu, neboť již od malička začala sloužit v Jeho svatém jeruzalémském chrámu a připravovala se ke svému budoucímu poslání.

V dějinách světa bylo mnoho podobně skromných a pokorných žen, ale žádná nedosahovala výše a ctnosti Přesvaté Panny Marie.

Jako jediná pak vešla Panna Marie ještě v útlém, sotva tříletém, věku do Svatyně svatých, kam vcházel pouze velekněz, a navíc jen jednou do roka.

Přesvatá Bohorodice byla učiněna hodnou a důstojnou, aby přijala do svého nitra Spasitele Veškerenstva…

Foto: br. Kyprián

Stačí, abychom nahlédli do našich modlitebních knížek a zaposlouchali se do posvátných textů o Přesvaté Bohorodici, která sehrála v dějinách naší spásy zcela jedinečnou a velmi významnou roli.

„Přesvatá Vládkyně, Bohorodice, světlo zatemnělé duše mé, naděje záštito, útočiště, útěcho, radosti moje…“

„Ty však porodivší Světlo pravé, osvěť duchovní oči srdce mého, nosivší pramen nesmrtelnosti, oživiž mne, umrtveného hříchem…“

„A jsouc milosrdného Boha láskyplná Máti, smiluj se nade mnou a dej mi lítost a zkroušenost zajatého rozumu mého; i poskytni mě milost…“

„A dej mi slzy pokání a vyznání, abych opěvoval tebe po všechny dny života svého, neboť blahoslavená a velebená jsi na věky. Amen.“

Foto: br. Michal

Obzvláště dnes si připomínáme slova Kánonu ke svatému Přijímání, která zní:

„Bezpočátečného Otce Syn, Bůh a Pán, vtělil se, nám se zjevil z Panny, zatemněné ozářil a sebral rozptýlené, proto opěvovanou Bohorodici velebíme.“ A dále: „Bůh vtělil se z tebe, Čistá, proto všecky rody opěvují tebe; Vládkyně, nebeské síly tebe oslavují, neboť díky tobě spatřily Vládce, který na se přijal člověčenství.“ (Bohorodičen)

Ano, vedle hlavního významu dnešního svátku Zvěstování, který spočívá v početí Syna Božího z Ducha Svatého…, je také úcta nás, celého lidstva, k Přesvaté Bohorodici. Již svatá Alžběta, matka svatého Předchůdce Jana, zvolala za nás za všechny velkým hlasem a velebila svou příbuznou Pannu Marii: „Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého.“ (Lk 1,42)

Nikoli pouze svatá Alžběta, ale ještě před tím rovněž hlas nebeského posla – archanděla Gabriela – dosvědčil vyvolenost a vznešenost budoucí Matky Boží: „I všed k ní anděl, dí: Zdráva milosti plná, Pán Bůh s tebou, požehnaná tys mezi ženami.“ (Lk 1,28)

„I řekl jí anděl: Neboj se, Maria, nebo jsi nalezla milost u Boha.“ (Lk 1,30)

„A odpověděv anděl, řekl jí: Duch svatý sestoupí v tě, a moc Nejvyššího zastíní tobě; a protož, což se z tebe svatého narodí, slouti bude Syn Boží.“ (Lk 1,35)

Nakonec přijala ve své pokoře nadpřirozené zjevení Anděla také sama Přesvatá Panna Marie a vyjádřila podivuhodnou radost, která naplnila její nitro. Od té chvíle ji měly začít blahoslavit všechny národy:

„A veselí se duch můj v Bohu, Spasiteli mém, že jest vzezřel na ponížení služebnice své; neb aj, od této chvíle blahoslaviti mne budou všickni národové.“ (Lk 1,47-48)

Foto: br. Kyprian

A pokud bychom ještě chvíli pochybovali o zjeveném tajemství, zaposlouchejme se do výkladu svatého otce Jana Zlatoústého, který vysvětluje pravý důvod dnešního svátku:

Gabriel byl poslán, aby odhalil univerzální spásu všech lidí.

Gabriel byl poslán, aby přivedl Adama k jeho jisté obnově.

Gabriel byl poslán k panně, aby proměnil zneuctění ženského rodu na počest.

Gabriel byl poslán, aby připravil svatební síň, aby byla hodna neposkvrněného Ženicha.

Gabriel byl poslán, aby pomohl zasnoubit stvoření se svým Stvořitelem.

Gabriel byl poslán do nestvořeného královského paláce andělů.

Gabriel byl poslán k panně, která byla zasnoubena s Josefem, ale byla určena pro Ježíše, Syna Božího.

Byl poslán beztělesný služebník Boží k přečisté panně.

Byl poslán ten, který je bez hříchů, k té, která neměla poznat tlení.

Byl poslán svícen, aby zpravil všechny o slunci spravedlnosti.

Bylo posláno jitro, které vychází před denním světlem.

Gabriel byl poslán, aby oznámil lidem o tom, který se nachází v lůně Otce a v náruči matky.

Gabriel byl poslán, aby ukázal lidem toho, který sedí na trůnu, ale rovněž v jeskyni.

Byl poslán voják, aby rozhlásil zprávu o tajemství velkého krále.

Foto: br. Kyprian

Drazí bratři a sestry v Kristu,

Se svátkem Zvěstování Přesvaté Bohorodice a Panny Marie!

S prázdnikom Blahoviščénija!

při příležitosti svátku Zesnutí připravil Michal Dvořáček

 

Odkaz na fotogalerii z dnešního svátku:

 

Tropar svátku Zvěstování:

„Dnes začíná naše spasení, a zjevuje se odvěčné tajemství. Syn Boží stává se Synem Panny, a Gabriel zvěstuje milost. Proto i my k Bohorodici volejme: Zdráva buď, milostiplná, Pán s tebou!“ (tropar svátku)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..