Aktualita k návštěvě ikony Boží Matky „Sedmibolestné“ v Brně a v Mikulčicích

Apoštolům rovní, a slovanských zemí učitelé,
Cyrile a Metoději v Bohu moudří,
Vládce všech proste,
aby všecky národy slovanské,
sjednotil v Pravoslaví a jednomyslnosti
světu pokoj daroval a spasil duše naše.

 

Pobídka svatých k úctě Přesv. Bohorodice

Jak jen to je možné, držte se co nejpevněji za šat naší velké Vládkyně – Bohorodice, aby vám pomáhala. Nechť Bohorodice, tato něžná, pečlivá a starostlivá Matka celého světa, ochraňuje vás i celý svět…

Ctihodný starec Paisij Svatohorec

Těmito slovy nás vyzývá ctihodný starec Paisij (přičten k zástupu svatých roku 2015), abychom se obraceli k Matce Boží, této něžné a starostlivé Ochránkyni všech, a s vírou ji prosili o Její mocnou záštitu.

Takto se i v naší brněnské církevní obci snažíme již od roku 2007 co nejvíce přiblížit v modlitbách k Matce Boží, před její divotvornou a myrotočivou ikonou Obměkčení zlých srdcí, která nás, naši církevní obec a celou místní Pravoslavnou církev již tolik let navštěvuje.

Letos, tedy celkově již po jedenácté, jsme měli opět možnost přiblížit se
v modlitbách ke zjevné milosti Matky Boží, k její svaté ikoně, která k nám letos doputovala až z italského města Bari. Právě v Bari byla totiž přítomna v den svátku Přenesení ostatků svt. Mikuláše z Myr Lykejských do Bari (1087), když zde, v chrámu svt. Mikuláše, byla položena na oltáři, přímo nad jeho ostatky během zde probíhajících bohoslužeb.

Když pak ikona doputovala díky nezištné pomoci místních věřících po dlouhé cestě do města Brna, duchovenstvo spolu s věřícími před ní v našem chrámu odsloužili Akathist v církevně slovanském a českém jazyce.

V pátek 25. května, v den Noci kostelů, se v našem chrámu sloužilo Všenoční bdění spolu s kánonem a akathistem před ikonou Přesvaté Bohorodice Obměkčení zlých srdcí (Sedmibolestné). V ten den zůstal náš chrám otevřen pro veřejnost až do pozdních, resp. popůlnočních hodin.

Následující den v sobotu, kdy naše místní Církev konala všepravoslavnou pouť k místu dávné velkomoravské misie svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje, „zavítala“ ikona Sedmibolestná vůbec poprvé v historii na tato posvátná místa, spjatá s dávnou historií našeho národa. Zde, na základech trojlodní baziliky, dnes již pod širým nebem, byla ikona umístěna doprostřed kdysi skvoucího se svatostánku, přímo v centru bývalého velkomoravského hradiště v Mikulčicích.

Právě na těchto místech si vždy, znovu a znovu, připomínáme události, které tak výstižně popsal svatý Jan Šanghajský a které v nás současně probouzejí pocit vděčnosti, který bychom měli pociťovat ve vztahu ke svatým bratřím Cyrilu
a Metoději:

„Neboť oni přinesli těm, kdož přebývali v zemi stínu smrti… (Iz 9,2), tedy uprostřed pohanství, Světlo pravé víry Kristovy. Těm, kteří nic nevěděli
o Božím království, jej zvěstovali a ukázali jim cestu, která do něj směřuje. Služebníky nepravých a lživých bohů učinili svatí bratři služebníky pravého Boha! Ty, kteříž žili v neřesti a hrubých mravech, naučili milovat dobro
a pravdu a ukázali jim nadřazenost ctnosti, očistili jejich smysly a učinili je zbožnými a mravnými. Ty, kteří se nacházeli pod mocí hříchu a zpustlosti, osvobodili z ďábelských sítí, znovuzrodili je svatým křtem a naučili je novému životu ve slávě Boží. Ve stejné době pak pro neučené a polodivoké Slovany sestavili abecedu, darovali jim vzdělanost a naučili je užívat písemnictví, a takto položili počátek jejich duchovního osvícení a vzdělání.“ (z Kázání v den svátku svatých soluňských bratří)

Svatou liturgii svým zpěvem doprovodil brněnský chrámový sbor.

Před započetím nedělní svaté liturgie v Brně byl náš chrám slavnostně vyzdoben zelenými ratolestmi při příležitosti svátku „Seslání Ducha Svatého na apoštoly“ (Svaté Padesátnice). Po svaté liturgii, s mimořádnou účastí věřících, podobnou té velikonoční, proběhl slavnostní průvod kolem chrámu s ikonami „Svaté Trojice“ a Bohorodicí „Sedmibolestnou“. Při průvodu se četla čtyři svatá evangelia. Tyto evangelní perikopy, vybrané svým tematickým významem ke svátku Ducha Svatého, byly následující:

1)       svatého Matouše, začátek 47 (12, 30 – 37)

2)       svatého Marka, začátek 59 (13, 9 – 13)

3)       svatého Lukáše, začátek 55 (11, 1 – 8)

4)       a svatého Jana, začátek 53 (16, 2 – 14).

Ke konci bohoslužby byli všichni z přítomných věřících pomazáni myrem od divotvorné a myrotočivé ikony Obměkčení zlých srdcí.

V pondělí na večer přebývala ikona Matky Boží vůbec poprvé i v nově se rodící církevní obci ve Žďáru nad Sázavou. Při jejím krátkém pobytu zde, v kapli Nejsvětější Trojice, byl před její ikonou za přítomnosti dvou set věřících odsloužen Akathist Přesvaté Bohorodici.

Každý věřící, ať již zde v Brně, nebo ve Žďáru, který během návštěvy této vzácné ikony Boží Matky navštívil náš chrám, měl příležitost přistoupit s vroucí modlitbou blíže a prosit z celého srdce, aby Matka Boží obměkčila naše srdce, ochránila naše město a utěšila každý zármutek i bolest, neboť tak, jak je psáno ve slovech Akathistu, „Mnohobolestná Matka Boží proměňuje v radost každý náš zármutek“, když k ní přicházíme s čistou vírou.

Přesvatá Bohorodice, spasiž nás a pomáhej nám!

o. Marek Malík a M.D.

Odkazy:

Příspěvek k pouti do Mikulčic Olomoucko-brněnské eparchie

http://www.ob-eparchie.cz/2018/05/28/pout-za-sv-cyrilem-a-metodejem-do-mikulcic/

Příloha:

Aktualita k návštěvě ikony Sedmibolestné v Brně a v Mikulčicích_květen_PCO Brno_2018

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..