Několik slov o otci Markovi, jehož víra a láska v Kristu padly na úrodnou půdu naší farnosti…

Otec Marek Malík

„Raduj se, víry Kristovy dobrý zvěstovateli, raduj se,
neúnavný prosebníku za lid svůj.“
(Z Akathistu ke sv. mučedníku Václavovi, Ikos 8.)

Neúnavný zvěstovatel víry Kristovy

V předvečer našeho velkého chrámového svátku – svatého a bohabojného knížete Václava (28.9./11.10.) – jsem začal nějakou svoji obvyklou práci nad překlady a publikacemi pro náš chrám. Většinou je mým nejbližším spolupracovníkem otec Marek Malík, s nímž už více než dvě desítky let s Boží milostí připravuji různá drobná poučení, životy svatých, ale také statě pro náš chrám a různá další témata s evangelní tématikou.

Při veškeré této práci se většinou na začátku radím s otcem Markem, od něhož získávám důležité odkazy, historické reference, teologické podklady a hlavně, s nímž konzultuji některá svá věroučná východiska, ale i běžné úvahy a myšlenky o věcech církevních. Řekl bych, že se na něj obracím více než jen pouze na svého staršího bratra v Kristu a ve víře.

Před pár dny jsem si vzpomněl na další takovou podnětnou diskusi s otcem Markem. Týkala se tentokrát díla samotného našeho pomocného kněze, které jako jeho sestavitel a autor před lety vytvořil a mnoho let ponechával ve své pracovní záloze na později… Já jsem se o tom před pár lety dozvěděl a požádal jsem otce Marka, abych na tento jím sestavený text nahlédl. Nakonec jsme připravili i jeho závěrečnou verzi, která nyní spatřila světlo světa.

Jedná se o dílo veleslavné a originální, k němuž člověk dorůstá a dozrává až většinou velmi později, až načerpá dostatek Božího osvícení, rozvine své duchovní dary a přijme Boží výzvu k naplnění svých blahých záměrů.

Ano, hovořím o aktuálně publikovaném, zcela originálním díle, které náš otec Marek vytvořil a celé sám sestavil. Jelikož si otec Marek od počátku zamiloval díla hagiografická a hymnografická, sytil se jejich duchovní krásou natolik, až sám, ze své pokorné úcty a obdivu nad životem našeho národního pravoslavného světce – svatého a bohabojného knížete Václava –, sestavil k jeho poctě Akathist.

Otec Marek, kterého Vy všichni dobře znáte jako druhého kněze naší místní pravoslavné církevní obce v Brně, který stojí již téměř 25 let po boku našeho otce Jozefa, je neúnavným a obětavým pastýřem, zpovědníkem a překladatelem desítek, ba dnes již stovek zveřejněných Životů svatých, duchovních poučení svatých Otců a překladatelem mnoha hymnů a církevních děl, které my všichni používáme k našemu bohulibému poučení a vzdělání ve víře. Bez těchto překladů by naše víra nebyla prohloubena a náš český jazyk by zůstal velmi ochuzen, neboť díla překládaná z řečtiny či církevní slovanštiny mají stále, a vždy budou mít, nesmírně důležitý význam pro zachování naší pravoslavné víry, tradice a zbožnosti. A inspirace čerpaná ze Životů svatých má trvale posvěcující přínos i pro náš duchovní růst.

I za to všechno patří otci Markovi náš velký a vřelý dík!

Když otec Marek přišel poprvé do chrámu (1993) a byl pokřtěn (na Paschu 1994), my, dnes jeho mladší přátelé, jsme ještě dlouho zůstávali neosvíceni svatou pravoslavnou vírou. On byl jeden z prvních českých věřících, pokřtěných v našem chrámu… Stál a nadále stojí pevně po boku našeho otce Jozefa, takže si s určitou smělostí dovoluji tuto dvojici našich pastýřů přirovnat k velikánům naší pravoslavné Církve, ke svatým Cyrilu a Metoději, kteří také jako věrní bratři ve víře „nesli břemena druhých a společně táhli otěže svého misijního díla“, neboť tak bylo a nadále je Bohu milé.

Otec Marek byl vysvěcen na diákona v roce 2004. Při řádném farním shromáždění v roce 2007 se věřící usnesli a souhlasili s vysvěcením otce Marka jako druhého kněze naší farnosti. Toto kněžské svěcení se uskutečnilo v roce 2010, a od té doby otec Marek v našem brněnské chrámu sv. Václava, jehož světlou památku si dnes připomínáme, obětavě a vytrvale slouží, káže, zpovídá, zpívá na jitřních a večerních bohoslužbách, ale také píše a publikuje své překlady na stránkách naší farnosti ke všeobecnému duchovnímu užitku věřících nejen naší farnosti.

Především jeho přínos zpovědníka celé naší farnosti, napříč všemi generacemi, má mimořádně blahodárný vliv na všechny věřící, kteří u něj nacházejí duchovní občerstvení, rady a vedení v otázkách duchovního života. Toto jeho blahé poslušenství, které koná s požehnáním otce Jozefa s velkou obětavostí, vyzařuje tichou a pokornou silou na nás na všechny…

Když jsme v roce 2003 založili náš Brněnský pravoslavný věstník „Dobrý pastýř“, byl otec Marek jeho hlavním přispěvatelem. Nepsal však pouze a nepřekládal, jeho přínos byl širší. Dokázal i sám vytvářet perokresby ikon svatých, a tím obohacoval stránky našeho Věstníku. Dodnes mám některé jeho originální kresby u sebe doma v archívu „Dobrého pastýře“.

Za zcela originální a mimořádně cenné dílo považuji osobně i jeho „Akathist ke svatému Václavovi“. Je to dílo vyvěrající z jeho čisté a pokorné duše, překypující láskou k Hospodinu a Jeho svatým, v nichž je „On sám podivuhodný“…

Dovolte, abych popřál našemu otci Markovi mnoho duchovní radosti, pevné zdraví, lásku, pokoj od Hospodina a další povedené překlady a krásné kresby, ba i fotografie, neboť tím vším náš otec Marek chválí Hospodina!

„Slaviti budu Hospodina podlé spravedlnosti jeho, a žalmy zpívati
jménu Hospodina nejvyššího.“ (Žalm 17,8)

Nechť Hospodin udělí našemu milému otci Markovi „zdraví, spasení a ve všem zdar“ na mnohá a blahá léta!

připravil Michal Dvořáček

Ikona svatého Václava
(Pravoslavný chrám sv. Václava v Brně)
Foto: Jan Pochylý

Užitečné odkazy:

Otec Marek Malík, autor nového Akathistu ke svatému mučedníku Václavovi, z lásky k našemu světci!

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/321298380030008-verim/?fbclid=IwAR3vH3Urb1a55eujS5uNnJHLRmMBYj3nv-Pl1lns7Xgfud89Q7Sq9z3I3fU

Click to access Dobr%C3%BD-past%C3%BD%C5%99_ro%C4%8D.-2007-%C4%8D.-17.pdf

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..