„Nelekejte se. Hledáte ukřižovaného Ježíše z Nazaretu? Vstal, není tu.

Třetí neděle po Pasše: Svatých žen myronosic

„Nelekejte se. Hledáte ukřižovaného Ježíše z Nazaretu.
Vstal, není tu. Pohleďte na místo, kam ho položili.“
(Mk 16,6)

Významná freska “Bílého anděla” v srbském monastýru Mileševo (13. stol.)

„Když přišly ženy s Marií časně z rána, nalezly kámen od hrobu odvalený, a slyšely od anděla: Proč hledáte mezi mrtvými jako člověka, toho, který je oděn věčným světlem? Pohleďte na pohřební plátna v hrobě. Pospěšte a zvěstujte světu, že vstal Pán a přemohl smrt, vždyť je to Boží Syn a spasil lidské pokolení.“ (Kánon svaté Paschy, Píseň 3.)

Poselství o zmrtvýchvstání Spasitele se bytostně dotklo nejprve těch, kteří mu byli nablízku i v době Jeho utrpení. Paradoxně to však nebyli jeho učedníci, kterým Pán umýval nohy, povzbuzoval je ve víře, zachraňoval před utopením v Galilejském moři… Ne. Byly to naopak ženy, jeho věrné učednice, kterých možná nebylo dvanáct (Marie, Marta, Marie, Jana, Salome, Zuzana…), o to ale byly odvážnější, smělejší,
ne-li věrnější.

My všichni, každý z nás věřících, je povolán k tomu, aby ve svém životě uctíval Pána a nikdy neváhal. Nemysleme proto racionálně. Se strachem. Nemysleme dokonce ani na to, co si o nás pomyslí svět kolem nás. Nevkládejme do našich výkladů o základních zázracích naší víry naše „ego“, které naopak žádá „ujištění“ a které bez důkazů bude podobně nedůvěřivé jako nedůvěřivý  (nikoli nevěrný či nevěřící) apoštol Tomáš.

Věřme proto slovu o Vzkříšení a prázdnému Pánovu hrobu. Radujme se a v naší radosti se podobejme ženám, které nesly ke hrobu vonné masti. A teprve poté se Vítěz nad smrtí zjeví i nám a udělí také našim životům hluboký význam.

Toto nečekané ujištění o pravdivosti naší víry a zázraku Vzkříšení můžeme nabýt buď prostřednictvím autentické Boží přítomnosti v našem životě. Nebo ve svaté tajině Eucharistie, v Jeho Tělu a Krvi, které zbožně přijímáme. Nebo dokonce skrze lásku předávanou ostatním lidem. Anebo tajnou posilou, kterou získáme a ucítíme v srdci skrze naši víru.

„Když ženy myro nesoucí časně ráno stanuly před hrobem Dárce Života, spatřily Anděla na kameni sedícího, a on zvěstoval jim a takto pravil: Proč hledáte mezi mrtvými Živého? Proč lkáte nad Neporušeným, jakoby tlel? Jděte a zvěstujte to učedníkům Jeho.“ (Stichiry Paschy, hlas 5.)

Připodobněme se proto i dnes svatým ženám nesoucím myro, vstaňme brzy z rána, vezměme vše, co má krásný smysl, význam, co voní po ctnostech, a utíkejme a poklekněme k Pánovým nohám.

Navzdory světu a staletím, které zanechaly mnohé z lidí v zoufalství a beznaději my budeme i nadále věřit této prosté, ale navýsost radostné evangelní zvěsti, která přináší do srdce ujištění o tom, že „Kristus vstal z mrtvých!“, není tu (ve hrobě našich pochybností), ale můžeme Ho vidět tam, kam před tím svým učedníkům ukázal: uprostřed Jeho Církve, sedícího na trůnu jako Krále kralujících a Pána panujících, jako Krále slávy, opěvovaného anděly a uctívaného Jeho dětmi, věrnými křesťany.

Na počátku byly ženy nesoucí myro, sv. Jozef z Arimatie, sv. Nikodém…, tedy tajní učedníci našeho Pána. Později se přidali další… A dnes, po mnoha staletích, stojíme u prázdného Kristova hrobu my nemnozí, kteří „Vzkříšení Kristovo spatřivše“, “klaníme se Pánu Ježíši, jedinému bezhříšnému”. A svaté Jeho Vzkříšení “opěváme a slavíme”, neboť „On je Bůh náš“ a kromě Něj „jiného neznáme”.

Pojďme tedy „Pán vstal (z mrtvých). Není tu.“ Dotkněme se těchto paschálních slov o Jeho slavném Vzkříšení a přijměme je do našeho srdce a do našeho života.

My, členové Kristova těla, Jeho svaté Církve, vzdorujme síle vojáků a pokrytců dnešních dní, a s láskou se obraťme k Vítězi nad smrtí, abychom se mohli postavit na stranu těch, kteří uznali, že dějiny světa se změnily, a že se tak mohou změnit také dějiny našeho vlastního žívota.

Vždyť jsme uvěřili, že „Pán vstal“, za nás, za mnohé, pro nás…

A smrt nám již nebude moci ublížit, neboť ta byla “potřena”.

„Bohomoudré ženy spěchaly k tobě s myrem. Tomu, jehož slzíce hledaly jako mrtvého, klaněly se s radostí jako živému Bohu a zvěstovaly tvým učenníkům, ó Kriste, tajemnou Paschu.“ (Kánon svaté Paschy, Píseň 7.)

Podle níže uvedených zdrojů a dalších pramenů připravil MD.

Proskynitis.blogspot

Themistoklismourtzanos.blogspot

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.