Ten, kdo nesl znak mocného lva a stal se milosrdným samaritánem všech trpících a nemocných

Svátek svatého velkomučedníka a léčitele Pantelejmona

 

Svatý mučedník Pantelejmon se narodil ve městě Nikomédii v Bithýnii, na severovýchodě Malé Asie, na území dnešního Turecka.

Jeho matka byla zbožná křesťanka, zatímco otec byl pohan.

Nejprve se chlapec jmenoval Pantaleon, což znamená «Lev ve všem». Matka se jmenovala Eubula (památka 30. března/to je dle světského kalendáře 12. dubna). Jméno otce bylo Eustorg.

Zbožná matka vychovala syna zbožným křesťanským životem, ale brzy zemřela, a otec jej poté dal na výchovu do pohanské školy.

Nakonec nechal syna vyučit lékařské vědě u významného nikomédského lékaře Eufrosina. Z Pantaleona se stal vynikající lékař a Eufrosin, který byl i osobním lékařem u císaře Maximiána (284 – 305), si přál, aby byl Pantaleon jeho nástupcem.

Toho času se v Nikomédii skrývali svatí presbyteři Hermolaj, Hermippus a Hermokratos, kteří se jako jediní zachránili po upálení dvaceti tisíc křesťanů (památka 28. prosince/ 10. ledna) v nikomedském chrámu roku 303, a mučednickém strádání svt. Anthimose (památka 3. září/ 16. září), když pronásledování křesťanů obnovil císař Dioklecián a pokračoval v nich císař Maximián.

Tehdy se i Pantaleon seznámil s tímto křesťanským knězem, svatým Hermolaem (památka 26. července/ 8. srpna), který jej započal seznamovat s naukou všech nauk a vědění: s vírou v Krista.

O něco později, při jednom zjevném zázraku a vzkříšení k životu jednoho mrtvého chlapce, začali lidé Pantaleona nazývat “Pantelejmon”, což v řečtině znamená “Ten, který je všemilosrdný”…

Dokončení života svatého viz FB PCO v Brně.

Tropar (hlas 3.)

Svatý mučedníku a léčiteli Pantelejmone, pros milostivého Boha, aby zanechání prohřešení daroval duším našim.

Kondak (hlas 5.)

Milosrdného Boha jsa napodobitelem a přijav od něho blahodať léčení, trpiteli a mučedníku Kristův, modlitbami svými uzdrav nemoci duší našich a odežeň stále útočící pohoršení od těch, kteří věrně volají: Spasiž nás, Pane.

Modlitba

Svatý velikomučedníku a léčiteli Pantelejmone, napodobiteli milostivého Boha! Shlédni milosrdně a vyslyš nás, hříšné, modlící se snažně před tvojí svatou ikonou. Vypros nám u Pána Boha, kterému sloužíš v nebi spolu s anděly, odpuštění našich hříchů a poklesků. Zhoj duševní i tělesné nemoci Božích služebníků, nyní vzpomínaných, zde stojících i všech pravoslavných křesťanů utíkajících se ke tvé přímluvě. Neboť kvůli našim hříchům jsme těžce postiženi mnohými nemocemi a nemáme pomoci ani útěchy. K tobě se utíkáme, neboť tobě je dána milost přimlouvat se za nás a uzdravovat veškeré neduhy a každou nemoc. Ty sám nám daruj skrze svaté přímluvy tvé zdraví duše i těla, prospívání ve víře a zbožnosti a vše potřebné k našemu dočasnému životu i ke spáse. Abychom skrze tebe byli učiněni hodnými velikých a hojných milostí, oslavovali tebe i Dárce všeho dobra, podivuhodného ve svých svatých, Boha našeho, Otce i Syna i Svatého Ducha na věky věkův. Amen.

Poznámka:

Ikona sv. Pantelejmona z Novo-athosského monastýru v Abcházii.
Tato ikona byla darována sv. carem mučedníkem Nikolajem II. a sv. mučednicí carevnou Alexandrou při příležitosti korunovace cara 14. (26.) května 1896.

https://anyha.org/atskja-pandeleimon-inyhachapa-1896/

Připravil: otec Marek Malík

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.