Aktualita k prvním dvěma týdnům Velikého postu

OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍMI DVĚMA TÝDNY
SVATÉ ČTYŘICÁTNICE

„Podivuhodný“ kánon sv. Ondřeje Krétského

Brněnská farnost vstoupila i letos do duchovně významného období Velkého postu, kde každý z nás osobně, ale současně i ve společenství s ostatními, předstupujeme před Hospodina, abychom přinášeli slzy a lkání za vše, čeho jsme si snad dříve nevšimli a plně neuvědomili. Vcházíme do prostor milosrdné léčebnice – naší svaté Církve – jako nemocný člověk ke svému lékaři, který touží po uzdravení, usmíření, posvěcení a záchraně. Vkládáme sami sebe, celý náš život, do rukou hlavního Lékaře duší i těl našich – Pána Ježíše Krista. K tomu je však třeba poznání naší nemoci. A právě proto naše Církev nabízí lidské duši tisíciletou zkušenost pokání, pádu, opětovného se vzepětí, žízně, cesty a dostižení svatosti, která je založena na Svatém Písmu a zintenzivněná jako v nějakém elixíru v duchovním díle s názvem „Velký Kánon ctihodného Ondřeje Krétského“. Tento dojemný a duchovně soustředěný text, doprovázený tklivými zpěvy žalmů a dalších duchovních písní, pomohl letos i nám, abychom nahlédli do svého vlastního nitra, abychom zde spatřili a nalezli své vlastní hříchy, poznali jejich špatnost a ohavnost, a abychom v sobě nalezli také dobrou touhu a vůli zbavit se jich.

První neděle „Oslava pravoslaví“

Nejsilněji se síla pravoslaví projevila v oslavě pravoslavnosti, pravoslavného vyznání
a věrouky, ve vítězství Církve nad ikonoboreckou herezí nejprve v 8., později v 9. a postupně
i v dalších stoletích naší církevní historie, jakož nad všemi potenciálními herezemi, které by kdy v dějinách Církve vznikly. V první neděli Velkého (velikonočního) půstu se i letos, jako každoročně, konala v naší farnosti slavnostní svatá liturgie při příležitosti „Oslavy Pravoslaví“ či „Neděle Pravoslaví“, jak se tomuto svátku říká v řeckém prostředí. Ve všech pravoslavných chrámech se při této příležitosti provolává sláva těm, kteří zachovali „orthodoxii“ oproti nesprávné oslavě Boha, kterou nazýváme „zlosávije“. Celý náš chrám se do posledního místa naplnil věřícími, kteří se účastnili svaté liturgie a pak svatého přijímání, které přijímáme s vírou „na odpuštění hříchů“ a k „životu věčnému“. Díky svatosti a vyznavačství předešlých pokolení pravoslavných křesťanů můžeme také my dnes pravoslavně vyznávat naši víru a být členy tajemného Těla Kristova. Kéž nás Pán Ježíš Kristus posilní na pokračující cestě Velkým postem, na jehož konci je vidina Jeho světlého vzkříšení. Trpěl-li Spasitel, a my s ním, pak můžeme také zakusit díky Jeho milosti velké tajemství naší spásy – Vítězství života nad hříchem a smrtí.

Zádušní soboty a bohoslužby za zesnulé

Jednotlivé soboty Velkého postu jsou současně také sobotami „zádušními“, kdy si obzvlášť intenzivně připomínáme naši lásku ke všem již zesnulým příbuzným a pravoslavným věřícím, kteří odešli k Pánu a očekávají Jeho spravedlivý soud. Zádušní bohoslužby proběhly v prvních dvou týdnech Svaté čtyřicátnice také v naší farnosti a k tomu účelu se sloužily tzv. panychidy, jak v sobotu po ranní svaté liturgii, tak v sobotu večer, ale i v neděli. Věčná památka všem „od věků zesnulým pravoslavným křesťanům“!

Hodiny náboženství pro děti

Pravidelně po celý rok, vždy každou druhou neděli, probíhají v prostorách Svatováclavské hudební školy hodiny náboženství pro děti, konkrétně po skončení nedělní svaté liturgie. Děti v současnosti probírají nejen význam jednotlivých nedělních zastavení na cestě ke svátku Vzkříšení, ale rovněž i smysl a učení o Blahoslavenstvích, kterým učil sám náš Spasitel své věrné následovatele a které byly později zahrnuty do tzv. Kázání na hoře, jak se o nich dozvídáme z Matoušova svatého evangelia (viz 5. až 7. kapitola). To, zda jsme „blahoslavení a mající čisté srdce“, jakož i to, jak takového stavu dosáhnout, naše děti začínají dobře a postupně chápat.

Druhá neděle „Svatého Řehoře Palamy“

Svatý Řehoř Palama učil o vztahu zkušenosti a teologie a vycházel při tom z učení svatých Otců a z tradic spjatých se Svatou Horou Athos. Této nejvyšší teologii učí svatý Řehoř prostřednictvím „neustálé modlitby, hesychie mysli, pokory a zármutku (čili pokání)“. Varlaam, západní myslitel a opovážlivý teolog, s nímž vedl sv. Řehoř spor o podstatě Táborského světla, byl ve své podstatě přesvědčen, že jakákoli forma theoptie je pouze symbolickým projevem – zjevením, a nikoli niterným projevem lidské duše – tj. ontologickým společenstvím člověka s Bohem. Svatá pravoslavná Církev je však podle svatého Řehoře Palamy nositelkou a ochránkyní prvotního učení o zbožštění, neboť sama vytváří toto společenství zbožštění (κοινωνία θεώσεως). Sv. Řehoř Palama jako učitel modlitby předává i nadále díky své svatosti zkušenost svatých Otců i současnému člověku, jehož upevňuje v naději na získání zkušenosti Boží blahodati.

Rozbíhá se cyklus přednášek na duchovní témata

Péčí a podporou duchovních otců naší farnosti byla zrealizována myšlenka provedení kratšího cyklu přednášek s názvem „Velkopostní besedy a čtení“, jejichž hlavní záměr vyplývá již z jejich podtitulu: „Uvedení do duchovního života – Teoretické a praktické příklady zbožnosti“. A tak právě uvedení do problematiky pomocí praktických a srozumitelných příkladů ze životů našich svatých, ať na téma dosažení podobnosti s naším Stvořitelem, hledání vzorů pro náš duchovní život, vytvoření ideálních podmínek k dokonalé jednotě mezi lidmi, správnému porozumění hlavního odkazu svatého evangelia, jakož i tématice mnišství bylo hlavním stimulem k organizaci velkopostních přednášek. Ty se konají vždy v sobotu odpoledne, od 16:30, v prostorách Svatováclavské hudební škole při PCO v Brně. Přednášejí duchovní otcové: Jozef Fejsak a Marek Malík a spolu s nimi Michal Dvořáček, doktor teologie. Jste všichni srdečně zváni.

Přijďte zpívat k nám do sboru

Pravoslavná církevní obec v Brně vítá všechny zájemce o zpěv z řad našich věřících, kteří by se chtěli zapojit do práce chrámového sboru. Máte zájem o zpěv? Přispěli byste rádi svým dílem k povznesení chrámového zpěvu a k ještě větší oslavě pravoslavné víry? Chcete na sobě pracovat pod vedením zkušeného sbormistra? Jste ochotni pravidelně se účastnit zkoušek? Pokud splňujete výše uvedené předpoklady, neostýchejte se a ozvěte se co nejdříve. Anebo se přijďte podívat na zkoušku našeho sboru, zkuste si s námi zazpívat a pak se rozhodněte.

připravil MD

Ohlédnutí za prvními dvěma týdny Svaté čtyřicátnice_Aktualita PCO Brno_2018

Oznámení pro zájemce o zpěv ve farním sboru PCO Brno

Přednáška_Paschální období_PCO Brno

Program přednášek a duchovního čtení_Velkopostní období_PCO Brno

 

Leave a Comment

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.